17 (E) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 17 (E) > Flashcards

Flashcards in 17 (E) Deck (66):
1

earnest of inheritance

de2 ji1 ye4 de ping2 ju4

得基业的凭据

2

earnest of the Spirit

sheng4 ling2 zuo4 ping2 ju4

圣灵作凭据

3

earnest, heartfelt

yin1 qie4

殷切

ken3 qie4

恳切

zheng4 zhong4

郑重

4

earthen vessel

wa3 qi4

瓦器

5

earthly

shi4 su2 de

世俗的

6

earthquake

di4 zhen4

地震

7

earth, ground, soil

tu3 di4

土地

8

edify

zao4 jiu4

造就

9

effectual

you3 gong1 xiao4

有功效

10

elder

zhang3 lao3

长老

11

the elect

jian3 xuan3 de

拣选的

xuan3 min2

选民

12

eloquence

kou3 cai2

口才

13

emblem

xiang4 zheng1

象征

14

emblems (Sun am)

bing3 he2 bei1

饼和杯

15

Emmanuel

yi3 ma3 nei4 li4

以马内利

16

emotion

qing2 gan3

情感

gan3 qing2

感情

17

enchantments (magic etc)

fa3 shu4

法术

mo2 shu4

魔术

18

encourage

gu3 li4

鼓励

mian3 li4

勉励

19

encouragement

gu3 li4

鼓励

20

end of the world

shi4 jie4 de mo4 liao3

世界的末了

21

endeavour

jin4 xin1

尽心

jie2 li4

竭力

jin4 li4

尽力

22

endless:

1. unending

2. unlimited

1. wu2 qiong2

无穷

mei2 wan2

没完

2. wu2 xian4 de 

无限的

23

endure

ren3 shou4

忍受

ren3 nai4

忍耐

24

enemy

di2 ren2

敌人

chou2 di2

仇敌

25

engrave

diao1 ke4

雕刻

26

enlarge...heart (lit: enlighten .. heart)

kai1 dao3...xin1

开导... 心

27

enrich

feng1 fu4

丰富

28

enthusiasm

re4 xin1

热心

29

entice

you4 huo4

诱惑

30

entreat

ken3 qiu2

恳求

31

entrust

jiao1 tuo1

交托

wei3 tuo1

委托

32

environment

huan2 jing4

环境

33

envy

xian4 mu4

羡慕

34

de2 ji1 ye4 de ping2 ju4

得基业的凭据

earnest of inheritance

35

sheng4 ling2 zuo4 ping2 ju4

圣灵作凭据

earnest of the Spirit

36

yin1 qie4

殷切

ken3 qie4

恳切

zheng4 zhong4

郑重

earnest, heartfelt

37

wa3 qi4

瓦器

earthen vessel

38

shi4 su2 de

世俗的

earthly

39

di4 zhen4

地震

earthquake

40

tu3 di4

土地

earth, ground, soil

41

zao4 jiu4

造就

edify

42

you3 gong1 xiao4

有功效

effectual

43

zhang3 lao3

长老

elder

44

jian3 xuan3 de

拣选的

xuan3 min2

选民

the elect

45

kou3 cai2

口才

eloquence

46

xiang4 zheng1

象征

emblem

47

bing3 he2 bei1

饼和杯

emblems (Sun am)

48

yi3 ma3 nei4 li4

以马内利

Emmanuel

49

qing2 gan3

情感

gan3 qing2

感情

emotion

50

fa3 shu4

法术

mo2 shu4

魔术

 

enchantments (magic etc)

51

gu3 li4

鼓励

mian3 li4

勉励

encourage

52

gu3 li4

鼓励

encouragement

53

shi4 jie4 de mo4 liao3

世界的末了

end of the world

54

jin4 xin1

尽心

jie2 li4

竭力

jin4 li4

尽力

endeavour

55

1. wu2 qiong2

无穷

mei2 wan2

没完

2. wu2 xian4 de

无限的

endless:

1. unending

2. unlimited

56

ren3 shou4

忍受

ren3 nai4

忍耐

endure

57

di2 ren2

敌人

chou2 di2

仇敌

enemy

58

diao1 ke4

雕刻

engrave

59

kai1 dao3...xin1

开导... 心

enlarge...heart (lit: enlighten .. heart)

60

feng1 fu4

丰富

enrich

61

re4 xin1

热心

enthusiasm

62

you4 huo4

诱惑

entice

63

ken3 qiu2

恳求

entreat

64

jiao1 tuo1

交托

wei3 tuo1

委托

entrust

65

huan2 jing4

环境

environment

66

xian4 mu4

羡慕

envy