汉语教程 18 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > 汉语教程 18 > Flashcards

Flashcards in 汉语教程 18 Deck (61):
1

外贸

wàimào
การค้าระหว่างประเทศ

2

一件

yí jiàn
1 เรื่อง、เสื้อ 1 ตัว
一件事 yíjiànshì
ธุระเรื่องนึง

3

包裹

bāoguǒ
พัสดุ หีบห่อ

4

顺便

shùnbiàn
on the way
ฝากให้คนทำธุระให้ระหว่างทาง

5

xiān
ก่อน
先用 xiānyòng ใช้ไปก่อน

6


for
ทำให้ ทำแทน

7

ระหว่างทาง คุณช่วยฉันทำ... ให้หน่อย

你顺便替我...吧。
nǐ shùnbiàn tìwǒ... ba

8

邮票

yóupiào
แสตมป์

9

fèn
ลักษณะนาม ชุด เช่น อาหาร
หนังสือพิมพ์ ชุดเอกสาร

10

青年

qīngnián
วัยรุ่น

11

bào
newspaper

12

报纸

bàozhǐ
newspaper

13


take get
หยิบ ถือ

14

不用

búyòng adv
ไม่ต้อง need not
Unnecessarily

15

yòng
use

16

旅行

lü3xíng
travel
ประธาน 去 สถานที่ 旅行

17

คุณไปเซี่ยวไฮ้เดินทางเหรอ

你去上海旅行吗?
nǐqùshànghǎilü3xíngma

18

代表

dàibiǎo
representative
to represent

19

tuán
delegation
คณะ คนกลุ่มหนึ่ง

20

参观

cānguān ชาน
to visit

21

dāng
to be to serve as
เป็น + อาชีพ

22

翻译

fānyì
ล่าม interpreter

23

飞机

fēijī
เรือบิน

24

fēi
to fly

25

火车

huǒchē
รถไฟ

26

回来

huílai สั้น
กลับมา

27

bàn
ทำ
ค่อนข้างทางการ เช่น ติดต่อราชการ

28

bāng
ช่วย
ส่วนมากมีกรรม

29

jiāo
รดน้ำต้นไม้

30

huā
flower

31

没问题

méi wèntí
no problem
ตอบ request แบบ positive 好吗?
ไม่ค่อยใช้ ฟังแข็งๆ

32

问题

wèntí
question problem

33

珍妮

zhēnní
Janet

34

You, on the way, for me buy a few stamps and one set of Youth Newspaper?

你顺便替我买几张邮票和一份青年报吧。
nǐ shùnbiàn tìwǒ mǎijǐzhāng yóupiào hé yífèn qīngniánbào ba

35

where do you want to go?

你要去哪儿?
nǐyàoqùnǎr

36

ซักครู่แมรี่จะมาเยี่ยมฉัน

一会儿玛丽来找我。
yí huìr mǎlì láizhǎowǒ

37

ฉันหยิบเงินให้คุณ

我给你拿钱。
wǒgěinǐnáqián

38

ไม่ต้องใช้, ใช้เงินฉันซื้อก่อน

不用、先用我的钱买吧。
búyòng,xiānyòngwǒdeqiánmǎiba

39

ฉันมาประเทศไทยเพื่อเที่ยว

我来泰国旅行。
lü3xíng

40

เขาไปร้านหนังสือเพื่อหาแบบฝึกหัด

他去书店找练习。
zhǎoliànxí

41

杯子

bēizi
แก้วน้ำ

42

แม่ไปซุปเปอร์ซื้อผลไม้

妈妈去超市买水果。
chāoshìmǎishuǐguǒ

43

ฉันใช้แก้วดื่มน้ำ

我用杯子喝水。
bēizi/shuǐ

44

อยู่ที่อเมริกา ต้องใช้เงินดอลล์ซื้อของ

在美国、用美元买东西。
dōngxi

45

ฉันขับรถไปเที่ยว

我开车去玩儿。
kāichē/wǎnr

46

เวลาอยู่บ้าน ฉันใช้มือถือเล่นเน็ต

在家的时候、我用手机上网。
zàijiādeshíhou、wǒyòngshǒujīshàngwǎng
หรือ 当在家的、... dāng

47

ตัวแทนการค้า ตปท กลุ่มหนึ่งไป visit เซี่ยงไฮ้, ฉันไปเป็นล่ามให้พวกเขา

一个外贸代表团去上海参观、我去给他们当翻译。
yígewàimàodàibiǎotuánqùshànghǎicānguān,wǒqùgěitāmendāngfānyì

48

นั่งเครื่องบินไปหรือนั่งรถไฟไป

坐飞机去还是坐火车去?
zuòfēijīqùháishìzuòhuǒchēqù

49

ให้ฉัน ทำธุระ 1 เรื่องได้มั้ย

替我办一件事、行吗?
tìwǒbànyíjiànshì、xíngma

50

ซักครู่แมรี่จะมาหาฉัน

一会儿玛丽来找我。
yíhuìrmǎlìláizhǎowǒ

51

ช่วยฉันรดน้ำดอกไม้หน่อย

帮我浇一下儿花。
bāngwǒjiāoyíxiàrhuā

52

ครูมาติวให้ฉัน

老师来给我辅导。
fǔdǎo

53

คุณระหว่างทางซื้อสมุดให้ฉันเล่มนึง

你顺便给我买个本子。
nǐshùnbiàngěiwǒ mǎigeběnzi

54

เขาใช้อีเมลเขียนจดหมายให้เพื่อน

他用伊妹儿给朋友写信。
tāyòngyīmèirgěipéngyouxiěxìn

55

ฉันแชตกับเพื่อนทางเนตบ่อยๆ

我常跟朋友上网聊天儿。
loáotiānr

56

ฉันใช้ภาษาจีนแชตกับเพื่อนนักเรียนคนจีน

我跟中国同学用汉语聊天儿。
tóngxué

57

博物馆

bówùguǎn
museum

58

ฉันไปไปรษณีย์ส่งพัสดุ

我去邮局寄包裹。
yóujú jì bāoguǒ

59

กลับมาเมื่อไหร่

什么时候回来?

60

ธุระอะไร คุณบอกมา

什么事?你说吧。

61

ฉันไปเซี่ยงไฮ้พบเพื่อนคนหนึ่ง

我去上海看一个朋友。