1st & 2nd Person Pronouns Flashcards Preview

Sanskrit Paradigms > 1st & 2nd Person Pronouns > Flashcards

Flashcards in 1st & 2nd Person Pronouns Deck (14):
0

अहम् प्रथम

अहम् अावाम् वयम्

1

अहम् २

माम् अावाम् अस्मान्

2

अहम् ४

मह्यम् (मे) अावाभ्यम् अस्मभ्यम् (नः)

3

अहम् ३

मया अावाभ्यम् अस्माभिः

4

अहम् ५

मत् अावाभ्यम् अस्मत्

5

अहम् ६

मम (मे) अावयोः अस्माकम् (नः)

6

अहम् ७

मयि अावयोः अस्मासु

7

त्वम् १

त्वम् युवाम् यूयम्

8

त्वम २

त्वाम (त्वा) युवाम् युष्मान (वः)

9

त्वम ३

त्वया युवाभ्याम् युष्मभिः

10

त्वम ४

तुभ्यम (ते) युवाभ्याम् युष्मभ्यम् (वः)

11

त्वम ५

त्वत युवाभ्याम् युष्मत्

12

त्वम ६

तव (ते) युवयोः युष्माकम् (वः)

13

त्वम ७

त्वयि युवयोः युष्मासु