คำใช้บ่อย 2 Flashcards Preview

ญป ฝึกเขียนคันจิ > คำใช้บ่อย 2 > Flashcards

Flashcards in คำใช้บ่อย 2 Deck (20):
1

ติดต่อ

連絡
れんらく

2

เตรียม

準備
じゅんび

3

แนะนำ

紹介
しょうかい

4

วาง

置く
おく

5

ประสบการณ์

経験
けいけん

6

สะดวก/ไม่สะดวก

都合
つごうがいい/わるい

7

registration

登録
とうろく

8

ราคา

値段
ねだん

9

confirm

確認
かくにん

10

ปรึกษา

相談
そうだん

11

chance opportunity

機会
きかい

12

technology skill craft technique

技術
ぎじゅつ

13

ตารางเวลา

時刻表
じこくひょう

14

เงินเดือน

給料
きゅうりょう

15

permission, approval, authorization, license

許可
きょか

16

necessary essential
จำเป็น

必要な
ひつような

17

relationship ความเกี่ยวข้อง

関係
かんけい

18

ซับซ้อน

複雑な
ふくざつな

19

lecture

講義
こうぎ

20

material data document

資料
しりょう