فصل 2 Flashcards Preview

رشد- لورا برک > فصل 2 > Flashcards

Flashcards in فصل 2 Deck (13)
Loading flashcards...
1

- (1) هر فرد یا خصوصیاتی که مستقیما قابل مشاهده هستند، حاصل (2) و (3) است. کروموزومها، ساختارهای میله ای درون هسته سلول، موهیت ارثی ما را در بر دارند. در طول آنها (4) ها قرار دارند. یعنی قسمت هایی از DNA که از دستوراتی را برای ساختن پروتئین های گوناگون به (5) سلول ارسال می کنند- فرایندی که ما را انسان متمایزی می کند و بر رشد و خصوصیات ما تأثیر می گذارد.

1-تیپ پدیداری
2-تیپ ارثی
3-محیط
4-ژن
5-سیتوپلاسم

2

- گامت ها یا سلولهای جنسی به وسیله فرایند تقسیم سلولی به نام (1) تولید می شوند که به موجب آن هر فرد مجموعه منحصر به فرد ژن هایی را از هر والد دریافت می کند. وقتی که اسپرم و تخمک به هم می پیوندند، (2) حاصل، از طریق (3) به صورت انسان پیچیده ای شروع به رشد می کند.

1-میوز
2-تخمک بارور (زیگوت)
3-تکثیر سلولی یا میتوز

3

- اگر اسپرم بارور کننده، کروموزوم x را منتقل کند، بچه (1) خواهد بود اگر حاوی کروموزوم y باشد، بچه (2)خواهد بود. دوقلوهای (3) زمانی ایجاد می شوند که دو تخمک از تخمدان های مادر آزاد شده و هر کدام بارور شده باشند. دو قلوهای (4) زمانی ایجاد می شوند که تخمک بارور شده در مراحل اولیه تقسیم سلولی ، به دو قسمت تقسیم شده باشد.

1-دختر
2-پسر
3-ناهمانند یا دو تخمکی
4-همانند یا یک تخمکی

4

- صفاتی که توسط ژن های تکی کنترل می شوند از الگوی وراثت بارز- نهفته و غلبه ناقص تبعیت می کنند. افراد (1) دو آلل همانند دارند. افراد (2) با یک آلل بارز و نهفته ، ناقلان (3) هستند.

1-هوموزیگوس
2-هتروزیگوس
3-صفت نهفته

5

- اختلال های نهفته که روی کروموزم x انتقال می یابند (مرتبط به x) به احتمال بیشتری (1) را تحت تأثیر قرار می دهند. در (2) ، ژن یکی از والدین صرف نظر از ساختار آن فعال می شود.

1-مردان
2-نقش پذیری ژنتیکی

6

- ژن های نامطلوب از (1) ناشی می شوند، که به طور خودانگیخته روی می دهند با عوامل محیطی مخاطره آمیز آنها را ایجاد می کنند.
- صفات (2) انسان، مانند هوش و شخصیت ، تحت تأثیر چند ژن قرار دارند. دانشمندان در مورد چنین خصوصیاتی باید تأثیر وراثت را به طور (3) بررسی کنند.

1-جهش ها
2-چند ژنی
3-غیر مستقیم

7

- اغلب نابهنجاری های (1) ناشی از خطاهایی در (2) هستند. رایج ترین آنها نشانگان داون است که به نقایص جسمانی و عقب ماندگی ذهنی منجر می شود. اختلال های کروموزوم های جنسی عموما از نقایص کروموزوم های غیر جنسی (3) هستند. مشکلات عقلانی خاص زمانی ایجاد می شوند. که کودک کروموزوم های x بیشتر یا کمتر از معمول داشته باشد. مانند نشانگان سه x کلاین فلتز و ترئر،

1-کروموزومی
2-میوز
3-خفیف تر

8

- (1) به زن و شوهرهایی که در معرض خطر به دنیا آوردن کودکان مبتلا به نابهنجاری های ژنتیکی هستند کمک می کند تا تصمیم بگیرند حامله شوند یا نشوند. (2) امکان تشخیص به موقع مشکلات ژنتیک را فراهم می آورد.
تکنولوژی های تولید مثل مانند تلفیح اهدا کننده، بارور سازی در لوله آزمایش، مادری جانشین، و زایمان باری شده پس از یائسگی، به بسیاری از افراد امکان می دهند که مادر شوند که در غیر این صورت، امکان آن وجود ندارد، ولی این روش ها مسایل قانونی و اخلاقی جدی را پیش می کشند.

1-مشاوره ژنتیکی
2-روش های تشخیص پیش از تولد

9

- بسیاری از والدینی که نمی توانند حامله شوند یا در معرض خطر منتقل کردن اختلال ژنیتکی قرار دارند. فرزند خواندگی را انتخاب می کنند با اینکه فرزند خوانده ها بیشتر از کودکان در کل مشکلات (1) دارند، ولی فرزند پروری صمیمانه و با محبت، رشد مطلوب را پیش بینی می کند. اغلب فرزند خوانده ها در بلند مدت (2) خوبی دارند.

1-یادگیری و هیجانی
2-سازگاری

10

- (1)که در آن رشد انسان صورت می گیرد به اندازه وراثت پیچیده است. خانواده اولین و مهم ترین بستر برای رشد است. خانواده سیستمی پویاست. مرتبا با رویدادهای تازه و تغییرات رشدی در اعضای آن و تغییرات اجتماعی سازگار می شود. نظریه سیستم های بوم شناختی تأکید دارد که (2) تأثیر می گذارد.

1-محیطی
2-رفتار هر عضو خانواده بر رفتار سایر اعضا

11

- یکی از منابع ثبات در عملکرد خانواده، جایگاه اجتماعی- اقتصادی است، خانواده هایی که جایگاه اجتماعی – اقتصادی (1) اغلب روی خصوصیات بیرونی تأکید می ورزند و به فرزند پروری محدود کننده تری می پردازند. به علاوه، (2) می توانند رشد را به طور جدی تحلیل برند.

1-پایین
2-فقر و بی خانمانی

12

- ارزش ها و رسوم فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها بر تمام جنبه های زندگی روزمره تأثیر می گذارند خانواده (1) که سه نسل یا بیشتر در آن وجود دارند، در بین اقلیت های قومی متداول هستند آنها تحت شرایط زندگی استرس زا از رشد محافظت می کنند.

1-گسترده

13

- در دنیای پیچیده ما، رشد مطلوب به سیاست های دولت بستگی دارد. عواملی که به برنامه های اجتماعی ثمربخش کمک می کنند عبارتند از (1) به جای فردگرایی، امکانات اقتصادی کشور، و سازمان ها و افرادی که برای (2) تلاش می کنند.

1-جمع گرایی
2-بهبود کیفیت زندگی