2 Flashcards Preview

一对一:听写 > 2 > Flashcards

Flashcards in 2 Deck (14):
1

Húnrán yītǐ

浑然一体

One integrated mass; an integral whole

2

Hùndùn

混沌

chaos

3

Qīhēi

漆黑

dark

4

Lūnwhirl (one's arm)

5

Fǔtóu

斧头

axe

6

Cháotoward the

7hack

8

Bùzhī bù jué

不知不觉

unconsciously; unwittingly

9

Zhújiàn

逐渐

gradually

10

Liáokuò

辽阔

vast

11

Bēnliú bù xī

奔流不息

torrenting

12

Màoshèng

茂盛

lush

13

Zīrùn wànwù

滋润万物

nourishing all things

14

Yǒushǐ yǐlái

有史以来

since the beginning of history