2 Flashcards Preview

Proizvodnja > 2 > Flashcards

Flashcards in 2 Deck (30):
1

Šupljikavost (definicija)

Mjera skladišnog prostora stijene koji može sadržavati fluide

2

Zasićenje ležišta fluidima (definicija)

Dio pornog prostora stijene zapunjenog tim fluidom

3

Zasićenje ležišta fluidima (formula)

Volumen zapunjenog pornog prostora kroz volumen povezanih pora

4

Propusnost (definicija)

Svojstvo šupljikavog medija koje određuje njegovu moć da propušta fluide

5

Tipovi nekonvencionalnog ležišta plina

Tight gas, shale gas, coalbed methane

6

Shale gas

Akumulacija plina u škriljavicima

7

Tight gas

Naslage slabo propusnih pješčenjaka i vapnenaca zasićenih plinom

8

Coalbed methane

Metan iz ležišta ugljena

9

Ovisi li propusnost o prirodi fluida

Ne, ona je fizikalno svojstvo šupljikavog medija

10

Kako propusnost ovisi o šupljikavosti

Nije pravocrtna, ali za pješčenjake se može uočiti linearna ovisnost logaritma propusnosti o šupljikavosti

11

Kako se određuje propusnost

Eksperimentalno, kroz cilindrični uzorak stijene se pusti plin ili neaktivna kapljevina, mjere se tlak i protok, a propusnost se računa

12

U čemu je razlika između apsolutne i efektivne propusnosti

Apsolutna je kad je stijena u potpunosti zasićena tim fluidom, a efektivna je stvarna, kad su u stijeni pristune dvije faze, pa je propusnost faze koja se protiskuje manja

13

O čemu ovise svojstva ležišnih fluida

O pVT uvjetima

14

Definicija krivulje ključanja

Skup točaka tlaka i temperature pri kojima nastaje prvi mjehurić plina; razdvaja kapljevito i dvofazno područje

15

Definicija krivulje rosišta

Skup točaka tlaka i temperatue pri kojima se formira zadnja kapljiva kapljevine; razdvaja dvofazno i plinovito područje

16

Što je fazni dijagram

Dijagram tlaka i temperature koji prikazuje krivulje rosišta i ključanja, kritičnu točku i zasićenja u dvofaznom području

17

Što je kritična točka

Stanje tlaka i temperature u kojoj su intenzivna svojstva kapljevite i plinske faze identična

18

Na čemu se temelji matematički opis protjecanja fluida

Zakonu očuvanja mase / jednadžbi kontinuiteta
Darcyjevom zakonu
Jednadžbi stanja

19

Karakteristike linearnog protoka

Površina presjeka je konstantna, ravne prosječne strujnice su međusobno paralelne

20

Karakteristike radijalnog protoka

Površina poprečnog presjeka nije konstantna, strujnice konvergiraju prema središtu

21

Režimi protjecanja

Bušotinski efekti
Neustaljen protok
Prividno ustaljen protok
Poluustaljen protok
Ustaljen protok

22

Bušotinski efekti

Period u kojem se nakon otvaranja i zatvaranja bušotine osjećaju bušotinski efekti (bušotinsko skladištenje i naknadni dotok). Podatci iz tog perioda ne mogu se koristiti za interpretacije

23

Neustaljen protok

Stanje protjecanja u kojem tempo promjene tlaka s vremenom u bilo kojoj točki ležišta nije jednak nuli niti je konstantan. Promjena tlaka s vremenom funkcija je I vremena I položaja u ležištu. Tlak je linearno ovisan o logaritmu vremena. Ne osjeća se utjecaj granice ležišta

24

Koliko traje period neustaljenog protoka?

Ovisi o propusnoj sposobnosti kolektora i fluida (granici difuzije) i o obliku drenažnog područja i položaja bušotine u njemu (Dietzov faktor oblika ležišta)

25

Kada nastupa prividno ustaljen protok

Nakon neustaljenog stanja protoka kad se dosegne granica, a drenažno je područje nepravilnog oblika

26

Prividno ustaljen protok

Tlak se na različitim lokacijama u ležištu smanjuje linearno u funkciji vremena. Dosegnute su sve granice i profil tlaka pada, ali njegov oblik ostaje konstantan tijekom vremena. Dakle, ustaljen je tempo promjene tlaka s vremenom

27

Poluustaljeni protok

Prividno ustaljeni protok traje dugo, osjećaju se sve granice ležišta, nema protoka na vanjskoj granici, postoji linearna ovisnost tlaka o vremenu

28

Ustaljeni protok

Tlak u svakom dijelu ležišta konstantan (rezervoar se u potpunosti nadopunjava). Održava se bilo prirodnim utokom kroz vanjsku granicu ležišta bilo utiskivanjem vode

29

Uzročnici skina

Smanjena propusnost
Parcijalna penetracija i kosina bušotine
Nesavršeno perforiranje
Turbulencije - pseudoskinovi

30

Primjene Nodala (10)

Izbor tubinga, izbor cjevovoda, dizajn pješčanog zasipa, dimenzioniranje površinske sapnice, dimenzioniranje dubinskog sigurnosnog ventila, dizajn metoda umjetnog podizanja fluida, vrjednovanje stimulacijskih zahvata, analiza postojećeg sustava, analiza utjecaja načina perforiranja, predviđanje utjecaja crpljenja ležišta