201-250 Flashcards Preview

biofizyka pana Rrrr > 201-250 > Flashcards

Flashcards in 201-250 Deck (50):
1

Prawo Lamberta-Beera (ekspotencjalne prawo absorpcji):

• Stosuje się zarówno do cieczy jak i gazów
• Dla bardzo dużych stężeń możliwe są odstępstwa od tego prawa
• Nie stosuje się dla protonów i neutronów

2

W spektrofotometrze zastosowano jako źródło światła laser He-Ne:

• Taka modyfikacja skróci czas pomiaru

3

Pole magnetyczne Ziemi kontra pole magnetyczne magnetoterapii:

• Pole w magnetoterapii jest zazwyczaj większe od pola ziemskiego
• Pole ziemskie jest polem stałym, pole w magnetoterapii zmiennym

4

Badanie audiometryczne

• Pomiar wykonuje się dla obu uszu, ale wybiera się kilka odpowiednio dobranych częstotliwości z zakresu 64 – 8192 Hz

5

Wady refrakcji ludzkiego oka:

• Astygmatyzm
• Krótkowzroczność
• Dalekowzroczność

6

Pomiar ciśnienia w gałce ocznej; nieprawidłowe wyniki:

• 0
• 10?
• 90
• 120
(prawidłowe w zakresie od 12 – 23 mmHg)

7

Siła F jest wypadkową dwóch prostopadłych sił Fx i Fy:

• F > Fx
• F > Fy

8

EKG można po analizie fourierowskiej przedstawić jako sumę:

• Potencjałów sinusoidalnych
• Potencjałów cosinusoidalnych

9

Zdolność skupiająca = 30D; ogniskowe wynoszą:

• f1 = 4; f2 = 20
• f1 = 5; f2 = 10

10

Poprawne równości:

• 1 kB = 2^10 B

11

Profesjonalne skanery radiologiczne- rozdzielczość w dpi:

• 1000
• 2000

12

Odchylenie standardowe

• Może wynosić 0
• Równa się pierwiastkowi kwadratowemu z wariancji

13

Wektor momentu magnetycznego jądra w rezonansie magnetycznym (jądro o nieparzystej liczbie nukleonów):

to wartość bezwzględna M>0
• jeżeli liczba nukleonów nieparzysta to moment różny od zera

14

Rozpad, w wyniku którego liczba atomowa maleje:

• Z jądra jest emitowany proton
• Z jądra jest emitowana cząstka α
• Jądro wyłapuje elektron z powłoki K

15

Podajemy izotop promieniotwórczy; po 24h badamy aktywność odłożonego izotopu; najkorzystniejsze czasy T1/2:

• 10 h
• 1 d

16

Może powstać potrójne wiązanie kowalencyjne:

• C + C

17

Z wewnętrznej powłoki atomu wybito elektron – stanowi układ metastabilny:

• Dla opisu stanu wzbudzonego atomu nie stosujemy czasu T1/2, ponieważ jest on zawsze bardzo mały
• Powrót atomu do stanu stabilnego jest związany z emisja charakterystycznego promieniowania X

18

Grupy polarne:

• COH
• COOH
• OH
• CO

19

W łazience kropelki wody na lustrze; aby to wyeliminować:

• Ogrzać pomieszczenie
• Wstawić do pomieszczenia otwarte naczynie z solą

20

Pletyzmograf:

• Można wyznaczyć objętość zalegającą
wg innego źródła tyż:
Ciśnienie w pęcherzykach

21

Gęstość i napięcie powierzchniowe krwi:

• Kg/m3
• N/m

22

Naczynia wypełnione wodą destylowaną; do jednego wpuszczono powietrze atmosferyczne, do drugiego powietrze wydychane; gazy rozpuszczają się w wodzie, których ilości będą się różnić więcej niż 0,5%:

• O2
• CO2

23

Kość ulega rozciąganiu; wartości, które nie spowodują jej rozerwania:

• 0,5%
• 1% (do 1,4 – 1,5%)

24

Opór właściwy wody destylowanej w przybliżeniu to:

• 10^6 Ωm

25

Elementy RC (opór omowy i pojemność) – płynie prąd zmienny o częstotliwości kołowej ω:

• Z jest zawsze większe od R
• Z rośnie jak C maleje
• Z rośnie jak ω maleje

26

Pola magnetyczne stosujemy do:

• Terapii
• Wykonywania obrazów tomograficznych
• Oznaczania poziomu hemoglobiny

27

Lampa rentgenowska z anodą wolframową pracuje przy napięci U kV; 2 miedziane filtry o różnej grubości; poprawne odpowiedzi:

• Średnia energia promieniowania jest większa dla filtru grubszego
• Maksymalna energia promieniowania jest identyczna dla obu filtrów
• Średnią energię promieniowania można zwiększyć zwiększając U

28

Izotop promieniotwórczy w diagnostyce mózgu; rodzaje promieniowania izotopu, które umożliwiają badanie

• β+ o energii 0,2 MeV
• β+ o energii 0,5 MeV
• γ o energii 1,3 MeV

29

Osłona przed neutronami; co nie jest użyteczne

• Ołów
• Wolfram (użyteczne są ‘rzeczy’ mające dużo wodoru: woda, tworzywo sztuczne, parafina i m.in. grafit)

30

Terapia hadronowa:

• To odmiana radioterapii wykorzystująca wysokoenergetyczne ciężkie cząstki naładowane
• To odmiana radioterapii wykorzystująca izotopy umieszczone w pewnej odległości od naświetlanego obszaru guza

31

Równanie Nernsta dla komórek mięśnia szkieletowego; fizjologiczne stężenia jonów K, Na, Cl wewnątrz i na zewnątrz komórki; poprawne:

• Dla jonów K potencjał wewnątrz komórki jest ujemny
• Dla jonów Cl potencjał wewnątrz komórki jest ujemny

32

Entropia (sugeruje porównać z 276 >):

276) Entropia:
• Z definicji jest zawsze większa bądź równa 0
• Może być = 0 w procesie odwracalnym; nigdy < 0

• Wartość entropii układu jest zawsze dodatnia
• Zmiana entropii w procesie odwracalnym jest równa zero
• Zmiana entropii może być mniejsza od zera w procesie niesamorzutnym

33

Ilościowa tomografia komputerowa umożliwia wyznaczenie gęstości, ponieważ:

• W stosownym zakresie energii dla tkanek ciała współczynnik osłabienia jest proporcjonalny do gęstości
• W detektorze tomografu nie rejestrujemy promieniowania rozproszonego

34

Podatność płuc – jednostki

• ml/Pa
• ml/cmH2O
• ml/mmHg
• ml/cmHg

35

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna jest stosowana, ponieważ:

• Kontrast ulega rozcieńczeniu i w standardowym badaniu kontrastowym nie otrzymujemy obrazu naczyń

36

POJEDYNCZE badanie densytometryczne kości pozwala wyznaczyć:

• Gęstość powierzchniową minerału kostnego

37

Relacja między jednostkami:

• 1 cmH2O < 1 mmHg
• 1 cmH2O > 1 Pa

(1 mmHg = 1,33 hPa;
1 cmH2O = 0,98 hPa)

38

Cyfrowy zapis wyników stosuje się standardowo w:

• Tomografii komputerowej
• Angiografii subtrakcyjnej
• Tomografii rezonansu magnetycznego

39

Pierwiastki anod lamp rentgenowskich:

• Rh
• Re
• W
• Mo

40

Półprzewodnik:

• Przerwa między pasmem przewodnictwa i pasmem walencyjnym równa się ok. 1 eV

41

Tętno szczura jest około 5 razy większy niż człowieka; mierząc tętno szczura można zaobserwować wartości:

• 6 Hz
• 350/min

42

Środki kontrastowe w USG:

• Wodne zawiesiny mikropęcherzyków powietrza
• Wodne zawiesiny gazów szlachetnych

43

USG lewej komory – określanie zmian średnicy w trakcie pracy serca:

• Najlepiej zastosować prezentację M (najlepsza przy sercu)

44

Laser He-Ne i Nd:YAG; natężenie wiązki w odległości 1 i 2m:

• Natężenia w odległości 2 i 1 m są w przybliżeniu takie same dla obu laserów

45

Z kasety usunięto ekrany wzmacniające; ekspozycja w standardowych warunkach z normalną obróbką chemiczną:

• Uzyskany efekt będzie zależał od kształtu krzywej charakterystycznej błony
• Otrzymamy obraz typowy dla niedoświetlonego zdjęcia
• Uzyskany obraz będzie zależał od napięcia anodowego lampy

46

Idealny izotop γ promieniotwórczy dla celów brachyterapii:

• T1/2 powinien być jak najdłuższy*
• Energia kwantów γ powinna wynosić kilkadziesiąt keV**
• Brachyterapię od teleterapii różni szeroko rozumiana geometria naświetlania
• Teleterapia wykorzystuje akceleratory elektronów
• W teleterapii źródło promieniowania nie ma kontaktu z naświetlaną tkanką

*nie wg konsultacji z 28/01/2011

** wg konsultacji z 28/01/2011 kilkaset

47

) SAR – określa efekty cieplne związane z naświetlaniem obiektów falami elektromagnetycznymi wyrazić można w

• W/kg
• mW/g

48

Elektroujemność:

• H < C
• O > C

49

Nie zarejestrowano przesunięcia dopplerowskiego:

• Nadajnik i odbiornik są w spoczynku
• Nadajnik i odbiornik poruszają się z tą samą prędkością w tym samym kierunku

50

Światło żółte można otrzymać:

• Oświetlając powierzchnię jednocześnie światłem zielonym i czerwonym o odpowiednio dobranych natężeniach
• Oświetlając pryzmat światłem białym i umieszczając w odpowiednim miejscu za pryzmatem wąską przesłonę
• Wymuszając emisję promieniowania przez atom, w którego schemacie poziomów energetycznych występują poziomy różniące się o energię odpowiadające kwantom o długości fali z zakresu 560 – 585 nm