2012 VT maj Flashcards Preview

Barn och ungdomsmedicin > 2012 VT maj > Flashcards

Flashcards in 2012 VT maj Deck (30):
1

Vilka sjukdomar vaccinerar man i Sverige barn mot vid 3, 5 respektive 11-12 månaders ålder?

DTP, Polio, HiB, Pneumokocker

2

Du vikarierar som kirurg på ett mindre sjukhus och undersöker klockan ett på natten en tolvårig pojke som klagar över ont i nedre delen av buken sedan några timmar.
Du finner lätt diffus ömhet i buken och ömhet över hö testikel.
Vad gör du?
A. Skickar hem pojken med uppmaning att återkomma på morgonen för undersökning av en mer erfaren läkare.
B. Beställer röntgen buköversikt
C. Beställer ultraljud buk
D. Lägger in pojken för ny undersökning på morgonen.
E. Kontaktar operationsavdelningen för akut operation och kallar in bakjouren.

Svar: ...E......

3

En 4-årig pojke söker för buksmärtor och utslag på benen. I status finner du petekiala blödningar framför allt på underbenen samt kanske lite svullnad över fotlederna. CRP 35, Hb 125, ++ för blod och protein på urinsticka.
a) Trolig diagnos?
b) Vid efterkontroll på mottagningen några veckor senare mår barnet bra men har kvar hematuri och proteinuri. Vilken diagnos bör du nu överväga?

a. Henoch-Schönleins purpura
b. IgA nefropati / remiss barnspecialist

4

En 14-årig pojke kommer till barnakuten pga halsont sedan 1 vecka. Hans besvär har tilltagit under veckan och nu har han svårt att svälja.
Status:
AT: Temp 38.6 grader, medverkar vid undersökningen men är generellt trött.
MoS: Stora, rodnade tonsiller med vita beläggningar bilateralt. Inga
petechier. Foeter ex ore.
Ytliga lgl: På halsen palperas flera 1-2.5 cm stora, fritt rörliga och lätt ömma körtlar.
Öron: Bilat ua.
Cor o Pulm: ua.
Buk: Mjuk generellt i buken, oöm. Mjälten kan palperas ca 4 cm
under revbenskanten. Hud: Inga utslag.
a) Vilken diagnos är mest trolig?

b) Vilken mikroorganism orsakar denna åkomma?

a Mononucleos
b EBV-virus/herpesvirus

5

Ett barn föds i v 34+2 med akut kejsarsnitt pga dålig progress och stigande laktat på skalpprov. Mamman har gestationsdiabetes som upptäcktes dagarna innan förlossningen. Polyhydramnios. Fostervattnet var mycket svagt gröntfärgat. Apgar 5-9-10. Nu rosig med indragningar och gruntande andning. FV 2 895 g.
Två av nedanstående tillstånd kan ofta ses efter denna anamnes. Vilka?
A. Esofagusatresi
B. Mekoniumaspirationssyndrom
C. Hypoglykemi
D. Pulmonell AdaptationsStörning / Neonatal AndningsStörning
E. Downs Syndrom
F. Njuragenesi

Svar: ...C +D...

6

En 5-årig flicka söker med sina föräldrar på barnakuten med 12 timmars anamnes på feber och svårighet att svälja saliv. Flickan är tidigare frisk. Familjen är nyligen inflyttad från Lettland och flickan har inte fått några vaccinationer. Inga andra symtom och alla i omgivningen är friska.
Status:
AT: Temp 39.5 grader, vill inte lägga sig ner och sitter lätt framåtlutad, sväljer inte sin egen saliv.
Cor: Regelbunden rytm, frekvens 120/min.
Pulm: Kraftig inspiratorisk stridor, andningsfrekvens 26/min.
Saturation 92% på rumsluft.
a) Vilken är din första diagnostiska åtgärd?

A. Titta i halsen med spatel och ficklampa.
B. Tillkalla öronjouren som tittar ner i halsen med hjälp av fiberskop. C. Röntgen av halsen.
D. Lungröntgen
E. Blodprover: CRP, Vita, Neutrofila
b) Vad förväntar du dig att finna vid din undersökning?

c) Vilken patogen är trolig orsak till symtomen?
A. Streptococcus pneumoniae
B. Parainfluenza virus
C. Haemophilus influenzae
D. Adenovirus
E. Streptococcus pyogenes

a. Svar: ......B......
b. En röd, svullen epiglottis
c. Svar: ......C......

7

Maligna sjukdomar hos barn kan indelas i tre ungefär lika stora grupper. Vilka?

Hjärntumörer, solida tumörer och leukemi

8

En 2 år gammal pojke har under de senaste veckorna successivt blivit blek, trött och tappat aptit. Vid din undersökning finner du en blek pojke som verkar ganska pigg, inga tecken på infektion och ingen mjältförstoring.
Hb 58, MCV 79, Retikulocyter 0, Ferritin 12, Vita/diff u.a., trombocyter 410. Trolig diagnos?
A. Järnbrist
B. TEC
C. Talassemi
D. Fanconi anemi E. Leukemi

Svar: ...B.........

9

Till din mottagning kommer en 14 årig tidigare frisk pojke som har tilltagande diarréer, nu 6-8 avföringar per dag, ibland blodiga. Han har måttliga buksmärtor men ingen feber. Han har haft dessa besvär i ca 6 veckor och har tappat 4 kg i vikt.
Lab visar Hb 98 och CRP 45.
Vad är mest sannolik diagnos?
A. Infektiös gastroenterit B. Debut av IBD
C. Celiaki
D. Laktosintolerans
E. Mjölkallergi
F. Meckelsdivertikel

Svar: ...B......

10

Nämn fyra karakteristiska kliniska fynd hos en flicka med Turners syndrom.

Lymfödem på hand och fotryggar, kortvuxenhet, webbing of the neck, bred bröstkorg, medfödda hjärtfel, sen pubertet, hypothyreos, njuranomalier, återkommande otiter. Med mera.

11

På din mottagning träffar du en 10-årig flicka som har episoder av hjärtklappning och yrsel i stående. Hon har vid ett tillfälle svimmat efter att hastigt rest sig upp. Föräldrarna är oroliga att det ska vara en farlig hjärtåkomma.
Vilken är den vanligaste orsaken till syncope i denna åldersgrupp?
A. Kramper
B. Hjärtsjukdom
C. Hypoglukemi
D. Neurokardiogen genes (vasovagal)
E. Hjärtarytmi

Svar: ......D......

12

En 18 månader gammal flicka har haft gastroenterit i några dagar och fått rikligt med vätskeersättning. Du finner ett normalt kalium och ett natrium på
156.
Vilket/vilka symtom/tecken förväntar du dig finna hos henne?
A. Nedsatt hudturgor
B. Mycket törstigt barn
C. Irritabilitet
D. Torra slemhinnor
E. Ingen anamnes på viktnedgång

Svar: ......B + C...

13

En 11 år gammal flicka inkommer till barnakuten med tilltagande dyspné 1p och trötthet sedan 5 dagar. Hon är tidigare väsentligen frisk. Hon var för en månad sedan sängliggande i 3 dagar med feber och ett utslag på bålen.
Vid din undersökning noterar du ett blåsljud på hjärtat samt basala rassel på lungorna. Pulsen är i vila 140/minut och andningsfrekvensen är 25/minut. CRP 12, Hb 100. Ingen feber. Levern palperas förstorad.
EKG visar ospecifika T-vågsförändringar och hypertrofi enligt den automatiska tolkningen.

Vad är den mest sannolika diagnosen?
A. Körtelfeber
B. Lungemboli
C. Myokardit
D. Astma
E. Kawasakis sjukdom
F. PSVT

Svar: ...C.........

14

Hur stor är 5-års överlevnaden hos barn med ALL i Sverige?

80-85 %

15

En 2-årig flicka inkommer till akutmottagningen med 10 dagars anamnes på feber.
Status:
AT: Temp 38.5 grader, påtagligt trött, ej nackstel.
MoS: Svullna och rodnade läppar. Kraftigt rodnad tunga.
Öron: ua.
Ögon: Bilateral konjunktivit.
Hud: Erythem och ödem över händer och fötter. Polymorft exantem i ansiktet, på bålen och extremiteter.

a) Vilken diagnos är mest sannolik?

b) Vilken komplikation som kräver uppföljning hos patienter med denna 1 p diagnos bör du tänka på?

a. Kawasakis sjukdom
b. Coronaraneurysm

16

Nämn 3 genetiska orsaker till ökad risk för djup ventrombos.

APC resistens (=FV mutation), protrombin mutation (G20210A), protein C brist, protein S brist, antitrombinbrist

17

9 årig pojke kommer till barnakuten med tilltagande smärta i höger knä sedan ett par månader. Pojken spelar mycket fotboll. Under den senaste veckan har han knappt kunnat sova. En vanlig slätröntgen via vårdcentralen i Anderslöv för 8 veckor sedan visade ingenting onormalt. På barnakuten görs en CT av benet som visar en 4 x 3 cm stor förändring distala femur.
Mest sannolik diagnos?
A. Sarkom
B. Stressfraktur
C. Osteomyelit
D. Chondromalacia Patellae
E. Osteom

Svar: ...A........

18

Vilket är det första pubertetstecknet hos flickor respektive hos pojkar? 2p

Bröstutveckling och testikelförstoring

19

En 4-årig pojke söker framåt morgonkvisten på barnakuten pga andningsbesvär. När du undersöker honom hör du tydligt en inspiratorisk stridor och en besvärlig torr hosta. Föräldrarna berättar att han blev förkyld för två dagar sedan och mått ganska så bra fram till inatt. Gossen är afebril, men lite rädd.

a) Vilken diagnos är mest sannolik? 1p
b) Vad bör inkluderas i behandlingen av denna gosse? 1p
A. Adrenalininhalation, steroider och eventuellt syrgastillförsel.
B. Per oralt antibiotikum.
C. Intubation och intravenöst antibiotikum.
D. Antiviral behandling och syrgastillförsel.
E. Inhalation av beta-agonist.

a. Pseudokrupp
b. Svar: ...A......

20

Du har fått en remiss på ett barn med huvudvärk och föräldrarna är oroliga för att det kan vara en hjärntumör.
Nämn tre symtom eller tecken som kan få dig att genomföra en neuro- radiologisk undersökning.

• Kort anamnes utan tidigare huvudvärk
• Huvudvärken har ändrat karaktär
• Ingen hereditet för huvudvärk
• Personlighetsförändring
• Huvudvärk associerad med kramper
• Huvudvärk på morgonen
• Huvudvärk som försämras av fysisk aktivitet

21

Omkring 8 av 1 000 barn föds med hjärtfel. Vilket är det vanligaste cyanotiska hjärtfelet?
A. Coarctation av aorta
B. VSD
C. Fallots Tetrad
D. Transposition av de stora kärlen E. Pulmonalisatresi
F. Lungvensstenoser

C

22

En 8 månader gammal pojke inkommer till akuten med mormor på grund av generella kramper. Det är svårt att få anamnesen att hänga ihop, men mormor berättar att det hela startade för ungefär 30 minuter sedan och att pojken ryckte symmetriskt i både armar och ben.
Mormor har tagit hand om gossen de senaste fem dagarna eftersom mamman varit bortrest. Hon förnekar att han haft ÖLI-symtom, feber, kräkningar eller diarréer. Hon tror att han är frisk sedan tidigare.
Gossen är trött, men uppvisar inga ryckningar vid din undersökning. Han har inga fokala neurologiska avvikelser. Främre fontanellen är mjuk och han är inte nackstel. Cor/pulm ua och inga hudförändringar.
a) Om pojken skulle få nya generella kramper på undersöknings- rummet, vilken bör din första åtgärd vara?
A. Tillförsel av intravenöst/rektalt diazepam. B. Omedelbar CT skalle.
C. Ge 10 ml/kg 30% glukos intravenöst.
D. Säkerställa fria luftvägar.
E. Ingen av ovanstående.
b) Vilket/a test är viktigt/a att utföra tidigt vid generella kramper?
A. Blodsocker och elektrolyter i blodet. B. CRP, Vita och diff.
C. Lumbalpunktion.
D. CT skalle.
E. EEG.
c) Nämn fyra orsaker till generella kramper hos ett barn i denna ålder!

a Svar: ...D.........
b Svar: ...A.........
c Feber, epilepsi, misshandel, hypoglukemi, elektrolytrubbing, intoxikation, CNS-infektion

23

Vilka av följande kan vara associerat med DiGeorges syndrom (= CATCH 22 syndrom, 22q11 deletion)?

A. Hjärtmissbildning
B. Hypocalcemi
C. Ökad infektionsbenägenhet
D. Kluven gom
E. T-cellsdefekt

Svar: ...Alla = a-e...

24

Patienter med Downs syndrom kan förutom en kognitiv nedsättning ha bland annat hjärtfel och missbildningar i mag-tarm kanalen.
Vilken är den mest sannolika anledningen till att en patient med Downs syndrom behöver hjälp av en endokrinolog?

A. Sterilitet
B. Hypothyreos
C. Kortisolbrist
D. Kortvuxenhet
E. Diabetes Insipidus F. Hyperparathyroidism

Svar: ......B......

25

Man söker med en 9-årig flicka på grund av oro för tidig pubertetsutveckling. Modern har noterat begynnande bröstutveckling sedan 2 månader men har inte sett någon pubesbehåring eller akne.
Längd och vikt ligger på +/- 0 SD. Du noterar bröstutveckling motsvarande Tanner stadium 2 och pubes- och axillär behåring motsvarande Tanner stadium 1.
a) Vilken är den mest sannolika diagnosen?
A. Prematur telarche. B. Pubertas praecox. C. Prematur pubarche. D. Normal pubertet.
E. Gynecomasti.
b) Vad blir din åtgärd om flickan har en asymmetrisk bröstutveckling?
A. Ultraljud av brösten.
B. PAD bröstvävnad.
C. Kirurgkonsult.
D. Mammografi.
E. Lugnande besked till flickan och hennes föräldrar.

a Svar: ...D.........
b Svar: ...E........

26

En 6 veckor gammal pojke kommer till barnakuten på grund av kräkningar. Han kräker ”allt han äter”. Kräkningarna är ljusa till färgen, varken gula eller gröna och mamman förnekar blodinnehåll. Födelsevikt 3,2 kg.
Eftersom mamma tar immunsupprimerande läkemedel pga en reumatisk sjukdom har gossen fått mjölksersättning sedan födelsen.
Pojken har ett något reducerat hull och väger 4.4 kg. Hjärtfrekvensen är 180/min och andningsfrekvensen 38/min. Han har en lätt insjunken fontanell och torra munslemhinnor. Buken är mjuk med normala tarmljud. Undersökning i övrigt normal.
Labstatus: Na 135 mmol/L, Cl 95 mmol/L, K 3.1 mmol/L, BE +10.
a) Vilken är den mest sannolika diagnosen och nämn två anamnestiska 2 p och/eller labmässiga fynd som ger dig stöd för din diagnos?
b) Om gossen istället är 2 år gammal och har kräkningar utan avsevärda buksmärtor med AT ua och Na 130 mmol/L och BE -9, vilken är då
den mest sannolika diagnosen? 1 p
A. Gastroenterit.
B. Malrotation.
C. GERD.
D. Cykliska kräkningar.
E. Pancreatit.

a Pylorusstenos; ålder, kräkningarnas karaktär, flaskuppfödning, elektrolytrubbingarna

b Svar: ...A.........

27

Autosomal dominant, autosomal recessiv och X-bunden nedärvning ses vid 2 p olika sjukdomar. Ange nedärvningsform (AD, AR, XL) för dessa fem sjukdomar:
a) Cystisk fibros
b) Glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist
c) Maple syrup urine disease
d) Huntingtons sjukdom
e) Hemofili A

a - AR
b - XL
c - AR
d - AD
e - XL

5 rätt ger 2p, 4 ger 1,5p, 3 ger 1p, 2 ger 0,5p, 1 ger 0p

28

Som barnprimärjour kallas du till förlossningen till en pågående vaginal förlossning i graviditetsvecka 42+3 som behöver avslutas med hög sugklocka. Vid framfödandet är barnet slappt och har ingen egenandning. Du uppskattar auskultatoriskt hjärtfrekvensen till 45 slag/min. Vid din sida står, förutom förlossningspersonal, även en sjuksköterska från neonatalavdelningen.
a) Vilken är din första återupplivningsåtgärd?

b) Vilken fysiologisk parameter är viktigast för att utvärdera om din initiala återupplivningsåtgärd är framgångsrik?

Vid 1 timmes ålder är barnet intuberat och anslutet till respirator. Barnet kräver 100% syrgastillförsel och har då en preductal saturation på 88% och en postductal perifer saturation på 68%. Barnkardiologen gör ultraljud av hjärtat och finner inga tecken till medfödd hjärtmissbildning.

c) Vilken störning av den fysiologiska omställningen av cirkulationen vid födelsen misstänker du?

d) Åt vilket håll strömmar blodet genom ductus vid denna cirkulationsavvikelse?

e) Med vilket läkemedel kan man specifikt och framgångsrikt behandla detta tillstånd?

a Börja ventilera med neopuff/rubens blåsa

b Hjärtfrekvensen

c Persisterande pulmonell hypertension hos det nyfödda barnet, PPHN, ok med PFC

d Höger till vänster/från lungor till systemcirkulation

e Inhalerad NO-gas

29

a) Vad finner du normalt när du undersöker ögonen på ett nyfött barn med genomfallande ljus?

b) Vilket medfött tillstånd screenas med denna undersökning?

a En rund och röd ljusreflex
b Kongenital katarakt

30

Nämn tre renala orsaker till hematuri hos barn.

Glomerulonefrit, njurvenstrombos, Alports syndrom, ”familjär hematuri”