2016 Flashcards Preview

5678 > 2016 > Flashcards

Flashcards in 2016 Deck (52):
1

Wiele osób ma wpływ na decyzje zakupu produktu ( usługi)

PRAWDA

2

Nabywcy działający na rynku organizacji zazwyczaj cechuje duży profesjonalizm

PRAWDA

3

Na rynku organizacji zwykle występuje duża liczba naby

FAŁSZ

4

Występują bliższe związki pomiędzy dostawcą a nabywcą

PRAWDA

5

Na rynku organizacji zazwyczaj ma miejsce geograficzne rozproszenie odbiorców

FAŁSZ

6

Polską kulturę biznesową cechuje skrajna pro partnerskość

PRAWDA

7

Polskich przedsiębiorców cechują mocno ceremoninalne zachowania biznesowe

PRAWDA

8

Polskich przedsiębiorców cechuje duża elastyczność I zdolności dostosowawcze.

FAŁSZ

9

Polską kulturę biznesową można określić jako umiarkowanie ekspresyjną

PRAWDA

10

W Polsce ważniejsi są ludzie I dobre stosunki między nimi niż punktualność I harmonogramy

PRAWDA

11

Która z poniższych osób nie wchodzi w skład ośrodka zakupowego ?

a. Doradca
b. Decydent
c. Naśladowca
d. Kontroler

c. Naśladowca

12

Funkcje sprzedawców politycznych obejmują:

Windykację należności od nabywców instytucjonalnych

FAŁSZ

13

Funkcje sprzedawców politycznych obejmują:

Informowanie nabywców o warunkach gwarancji posprzedażowej

FAŁSZ

14

Funkcje sprzedawców politycznych obejmują:

Kształtowanie atmosfery zaufania pomiędzy stronami transakcji biznesowych

PRAWDA

15

Funkcje sprzedawców politycznych obejmują:

Redukcja ryzyka biznesowego

PRAWDA

16

Funkcje sprzedawców politycznych obejmują:

Wywieranie wpływu na proces legislacyjny oraz urzędników

PRAWDA

17

Nie jest celem obsługi posprzedażowej klienta organizacyjnego

a. Upewnienie się że nabywca jest zadowolony z produktu
b. Windykacja należności
c. Utrwalenie długookresowych pozytywnych relacji z nabywcami
d. Identyfikacja I analiza działań firm konkurencyjnych

d. Identyfikacja I analiza działań firm konkurencyjnych

18

Inwestycje kontrowersyjne w praktyce obejmują

składowiska odpadów komunalnych

PRAWDA

19

Inwestycje kontrowersyjne w praktyce obejmują

Spalarnie odpadów szpitalnych

PRAWDA

20

Inwestycje kontrowersyjne w praktyce obejmują

Drogi szybkiego ruchu oraz autostrady

PRAWDA

21

Inwestycje kontrowersyjne w praktyce obejmują

Elektrownie atomowe

PRAWDA

22

Inwestycje kontrowersyjne w praktyce obejmują

Ośrodki dla uchodźców z bliskiego wschodu I Afryki

FAŁSZ

23

11. Koncepcje ESCO ma zastosowanie przy finansowaniu przedsięwzięć z zakresu
a. Energetyki
b. Drogownictwa
c. Ochrony środowiska
d. Komunikacji publicznej

a. Energetyki

24

Powody zastosowania rozwiązań administracyjnych przy rozwiązywaniu konfliktów wokól inwestycji kontrowersyjnych społecznie to

Silne tendencje autokratyczne występujące u decydentów w administracji publicznej

PRAWDA

25

Powody zastosowania rozwiązań administracyjnych przy rozwiązywaniu konfliktów wokól inwestycji kontrowersyjnych społecznie to

Brak alternatyw wobec metod administracyjnych sposobów działania

PRAWDA

26

Powody zastosowania rozwiązań administracyjnych przy rozwiązywaniu konfliktów wokól inwestycji kontrowersyjnych społecznie to

Powszechne przeświadczenie o dużej skuteczności metod administracyjnych

PRAWDA

27

Powody zastosowania rozwiązań administracyjnych przy rozwiązywaniu konfliktów wokól inwestycji kontrowersyjnych społecznie to

Wysoka znajomość alternatywnych technik I metod oraz ich zalet I ograniczeń

FAŁSZ

28

Powody zastosowania rozwiązań administracyjnych przy rozwiązywaniu konfliktów wokól inwestycji kontrowersyjnych społecznie to

Brak korzyści wynikających z forsowania rozwiązań korzystnych dla inwestora

FAŁSZ

29

13. Cechy badań marketingowych rynków organizacyjnych
a. Orientacja techniczna
b. Skoncentrowany dostęp do informacji
c. Techniki wywiadów bezpośrednich
d. Ścisła kooperacja prowadzącego badania z respondentami
e. Rosnące znaczenie metod wywiadu marketingowego

a. Orientacja techniczna
b. Skoncentrowany dostęp do informacji
c. Techniki wywiadów bezpośrednich
d. Ścisła kooperacja prowadzącego badania z respondentami

30

14. Najważniejsze źródło informacji o skali przyszłego popytu na rynku instytucji publicznych w Polsce to :
a. Budżet Państwa
b. Dane z rocznika statystycznego GUS
c. Nieformalne dane pochodzące z wywiadu marketingowego
d. Biuletyn urzędu zamówień publicznych

d. Biuletyn urzędu zamówień publicznych

31

Szacowania potencjału rynku I ocena przyszłego popytu

Metody eksperckie są bardziej skuteczne niż metody ilościowe I prognozowanie popytu na nowe produkty

FAŁSZ

32

Szacowania potencjału rynku I ocena przyszłego popytu

Występuje niska wiarygodność prognoz opartych na intencjach zakupowych odbiorców

PRAWDA

33

Szacowania potencjału rynku I ocena przyszłego popytu

Rozpoznanie trendów w pierwotnym popycie stanowi podstawowe prognozowania tendencji zakupowych odbiorców organizacyjnych

FAŁSZ

34

Szacowania potencjału rynku I ocena przyszłego popytu

Identyfikacja I charakterystyka osób stanowiących ośrodek zakupowy stanowi najłatwiejszy element każdego badania marketingowego rynku organizacji

FAŁSZ

35

Szacowania potencjału rynku I ocena przyszłego popytu

Bilans sprzedaży polega na zestawieniu statystyk produkcji oraz importu I eksportu danego produktu.

FAŁSZ

36

16. Największa organizacja non profit w Polsce to:

a. Lasy Państwowe
b. Kościół Rzymsko-Katolicki
c. Klub Legia
d. Hari Kriszna

b. Kościół Rzymsko-Katolicki

37

Składowe decyzji zakupowych w sytuacjach decyzyjnych

rozpoznanie potrzeb zawsze ma miejsce na rynku odbiorców organizacyjnych

PRAWDA

38

Składowe decyzji zakupowych w sytuacjach decyzyjnych

Przy zakupach rutynowych nie występuje poszukiwanie dostawcy

PRAWDA

39

Składowe decyzji zakupowych w sytuacjach decyzyjnych

Zakupy modyfikowane charakteryzuje zwykle wysoka złożoność decyzji

FAŁSZ

40

Składowe decyzji zakupowych w sytuacjach decyzyjnych

Zamówienia blankietowe charakteryzują nowe sytuacje zakupowe

FAŁSZ

41

Składowe decyzji zakupowych w sytuacjach decyzyjnych

Przy zakupach rutynowych dominuje strategia zamówienia pod klucz

FAŁSZ

42

Polityka niskich kosztów jest zawsze skuteczna strategią na rynku organizacyjnym

PAŁSZ

43

Sprzedaż systemowa polega na tym, że firma oferuje odbiorcom związane ze sobą produkty komplementarne

PRAWDA

44

Zamówienia pod klucz to skuteczna strategia sprzedaży złożonych obiektów infrastrukturalnych

PRAWDA

45

Kontraktacja systemowa ma miejsce wówczas gdy jeden dostawca obsługuje w sposób ciągły w okresie trwania umowy potrzeby operacyjne Klienta

PRAWDA

46

Zakup systemowy polega na zakupie zestawu komplementarnych produktów w tym usług przez nabywcę instytucjonalnego

PRAWDA

47

Opinie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych

Obecność na rynku zamówień publicznych zwykle poprawia wizerunek firmy

PRAWDA

48

Opinie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych

Nadmierne procedury występują na każdym etapie realizacji zamówienia

PRAWDA

49

Opinie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych

Rynek zamówień publicznych rządzi się zasadą konkurencyjności I równego dostępu

PRAWDA

50

Opinie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych

Brak możliwości utrzymywania trwałych relacji z zamawiającym

PRAWDA

51

Opinie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych

Rynek zamówień publicznych cechuje wyższa rentowność niż rynek przedsiębiorstw

FAŁSZ

52

20. O zmianach koniunktury gospodarczej najszybciej informują :
a. Miesięczne statystyki GUS
b. Tygodniowe wskaźniki intencji odejścia dobrowolnego sprzedawców
c. Kwartalne informacje Eurostat
d. Roczne dane o zakupach konsumentów pochodzące z panelu gospodarstw domowych

a. Miesięczne statystyki GUS