2017 Flashcards Preview

2015; 2017 > 2017 > Flashcards

Flashcards in 2017 Deck (60):
1

Tworzymy źródło promieniotwórcze łącząc dwa izotopy promieniotwórcze. Aktywność pierwszego: 12 MBq, t1/2= 40 dni, emituje promieniowanie b-; aktywność drugiego: 12 MBq, t1/2= 20 dni, emituje promieniowanie b+. Wybierz wszystkie prawdziwe dotyczące aktywności źródła po 40 dniach

a) 9 MBq (nie ma znaczenia, jaki to jest rodzaj promieniowania, liczy się tylko ilość rozpadów na sekundę)

2

Na krzywej opisującej zależność odkształcenia rozciąganego ciała od naprężenia wyróżniamy punkt zwany granicą plastyczności. Punkt ten definiujemy jako

a) Maksymalne naprężenie dla nieodwracalnych odkształceń nieliniowych
b) Powyżej tego punktu będzie odkształcenie trwałe

3

Z podanych stwierdzeń dotyczących prawa Bernoulliego wybrać wszystkie poprawne

a) Prawo Bernoulliego jest zasadą zachowania energii
b) Stosowanie tego prawa dla gazów jest możliwe tylko dla małych ciśnień
c) Nie powinno się stosować do płynów lepkich

4

Do czaszki podłączono dwie elektrody

W tym układzie będzie ułatwione wzbudzenie neuronów w obszarze przy anodzie

5

Pacjenta naświetlamy monoenergetyczną wiązką protonów. Energia protonów przechodzących przez ciało pacjenta bez zmiany kierunk

a) Największe zmiany obserwujemy przy naświetlaniu kości
b) Energia maleje w funkcji drogi przez ciało pacjenta

6

Naświetlamy tkankę promieniowaniem elektromagnetycznym o częstotliwości 2 GHz (jak telefon komórkowy, mikrofalówka)

a) Zastosowane promieniowanie wywoła wzrost temperatury tkanki
b) Efekty promieniowania będą ograniczone do warstwy powierzchniowej

7

Izotop b+ promieniotwórczy umieszczono w naczyniu z krwią. Wybrać wszystkie efekty fizyczne, które wystąpią w naczyniu

a) Radioliza wody
b) Emisja niskoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego (< 10 keV)
c) Wzrost temperatur

8

Wszystkie poprawne stwierdzenia odnoszące się do charakterystycznego promieniowania X

a) Minimalna energia promieniowania charakterystycznego X zależy od liczby atomowej materiału z którego wykonano anodę lampy rentgenowskiej
b) Promieniowanie charakterystyczne X zawsze towarzyszy rozpadom b+
c) Promieniowanie charakterystyczne X zawsze towarzyszy rozpadom b-

9

Wyznaczona w pomiarach wartość boku sześcianu wynosi r=1+- 0,1m. Wybrać wszystkie prawidłowe odnośnie objętości tego sześcianu

a) Błąd bezwzględny wynosi 0,3m3

10

Do wyznaczonych pomiarów dopasowano krzywą Gaussa f(x)=const exp[-0,25(x-5)2]

a) Wartość średnia 5
b) Wariancja 2
c) Średnia to μ , odchylenie standardowe σ, wariancja σ

11

Osmoza:

a) zależy od ciśnienia zewnętrznego po obu stronach błony półprzepuszczalnej (?)
b) polega na transporcie cząstek rozpuszczalnika pod wpływem gradientu stężeń
c) zachodzi, gdy są różne stężenie substancji rozpuszczonej po obu stronach błony

12

Ultrafiltracja:

a) wywołujemy przez podwyższenie lub obniżenie ciśnienia po jednej ze stron błony
b) na ultrafiltrację NIE WPŁYWA gradient stężenia (dializa jest wywołana gradientem stężeń

13

Załóżmy, że układ biologiczny zbudowany jest z materiału diamagnetycznego. Wybierz wszystkie poprawne:

a) podatność magnetyczna jest ujemna
b) względna przenikalność magnetyczna układu jest dodatnia (mniejsza od 1, ale dodatnia - komentarz Tatonia)

14

Porównajmy przepływ powietrza i krwi w wypreparowanej tętnicy królika. Aby wywołać przepływ, stosujemy różnicę ciśnień w obu przypadkach: 20 mmHg

a) przepływ objętościowy powietrza > przepływ obj. krwi
b) opór naczyniowy dla przepływu powietrza jest mniejszy niż dla krwi

15

Człowiek przebywa na powietrzu o określonych parametrach (skład, temperatura, ciśnienie wilgotność):

a) jeśli temp. powietrza = temp. ciała człowieka, to istnieje możliwość, że nie występują straty wody przez organizm w wyniku oddychania (wynika to z kwestii para nasycona itd.)
b) zastąpienie azotu przez hel nie wpłynie znacząco na ilość dostarczonego do komórek tlenu (bo hel i azot nie biorą udziału w procesie oddychania)

16

Wybrać wszystkie poprawne stwierdzenia dotyczące własności elektrycznych i magnetycznych tkanek

a) (Żadna poprawna)

17

Rozważmy pobudzenie włókien mm impulsami elektrycznymi podawanymi przez dwie elektrody:

a) zastosowanie niższej częstotliwości impulsów wymaga zastosowania wyższych prądów dla wywołania pobudzenia
b) minimalna konieczna do pobudzenia wartość prądu wynika ze skończonej pojemności błony komórkowej
c) istnieje graniczna wartość prądu poniżej której nie można pobudzić włókien bez względu na zastosowaną częstotliwość

18

Dwie identyczne rurki połączone raz równolegle raz szeregowo. Zatykamy jedną rurkę. O oporze naczyniowym układu możemy powiedzieć że

a) dla poł. równoległego - opór naczyniowy wzrośnie 2 razy
b) dla poł. szeregowego - opór będzie nieskończenie duży-nie płynie w ogóle (uwaga - w Biofizyce Pana R. jest błąd!!)

19

Badamy absorbancję roztworu w spektrofotometrze; jednak roztwór w kuwecie zbyt silnie absorbuje padające promieniowanie o dł. fali = 500 nm. Co możemy zrobić, aby zapewnić pomiar absorbancji:

a) 2 krotnie rozcieńczyć roztwór
b) wykorzystać inną dł. fali
c) 2 krotnie zmniejszyć grubość kuwety

20

Wodny roztwór glukozy, wybrać wszystkie poprawne stwierdzenia

a) temperatura krzepnięcia roztworu glukozy jest niższa niż temperatura krzepnięcia rozpuszczalnika (np. słona/słodka woda później krzepnie)
b) gęstość roztworu glukozy jest większa niż gęstość rozpuszczalnika

21

Transport przez ścianę naczyń włosowatych. Wzrost poziomu albumin we krwi powoduje:

a) zmiany w transporcie limfatycznym
b) zmianę przepływu objętościowego krwi przez włośniczki

22

Hemodializa:

a) trwa kilka godzin (z produktów przemiany materii nie jest oczyszczana jedynie krew, ale też inne płyny ustrojowe)
b) czas można skrócić ustawiając przeciwnie kierunki przepływu krwi i dializatu w dializatorze
c) Czas HEM można wydłużyć stosując większą liczbę kapilar w dializatorze (źle – skrócić!)

23

Wybrać wszystkie prawidłowe dotyczące zmian wymiarów geometrycznych pęcherzyków płucnych w trakcie cyklu oddechowego:

a) zgodnie z prawem Laplace’a podczas zatrzymania oddechu, pęcherzyki o mniejszym promieniu powinny się zapadać
b) zwiększenie ilości surfaktantu powoduje zmniejszenie ciśnienia w pęcherzykach
c) cykliczność procesu oddychania powoduje, że są pęcherzyki o różnych rozmiarach

24

Wykonujemy infuzję soli fizjologicznej (SF) nakłuwając naczynie w przedramieniu leżącego pacjenta:

a) wraz z postępem infuzji przepływ stacjonarny maleje
b) możliwe jest uzyskanie zerowego przepływu SF

25

Jedna z elektrod kończynowych do EKG została uszkodzona i dysponujemy tylko trzema elektrodami. Co możemy zbadać?

a) wykonanie badania w odprowadzeniach dwubiegunowych

26

Wywołując przepływ prądu przez organizm człowieka-porażenie prądem:

a) odczuwalne: I=10mA, f=50 Hz
b) pobudzenie nerwów i efekty cieplne są czynnikami ograniczającymi prąd, który może bezpiecznie przepływać przez ciało człowieka

27

Ciało szkliste w gałce ocznej zastąpiono powietrzem

a) brak odp! (konsultacje: zmienia się różnica współczynników załamania - po zastąpieniu powietrzem jest większa; różnica między soczewką a ciałem szklistym jest mniejsza dla ciała szklistego niż dla powietrza)

28

Kosteczki słuchowe zostały usunięte, a ucho środkowe wypełniono solą fizjologiczną:

a) zdolność detekcji dźwięków o niskim natężeniu drastycznie zmaleje (uszkodziliśmy ucho człowiekowi)
b) zakres częstotliwości rejestrowanych dźwięków zmniejszy się

29

Tkanka kostna:

a) składowa mineralna to ok ⅔ masy tkanki kostnej
b) jony fluoru mogą zastępować w hydroksyapatycie kości jony OH-

30

Porównać straty ciepła przez ciało nagiego człowieka w spoczynku w powietrzu i w wodzie o tej samej temperaturze

a) w powietrzu największy udział mają straty ciepła wskutek promieniowania
b) straty ciepła wskutek oddychania są identyczne w powietrzu i w wodzie (oddychanie powietrzem atmosferycznym przez rurkę, nie zakładamy że nie oddychamy pod wodą)
c) w powietrzu straty ciepła wskutek przewodnictwa są zaniedbywalne

31

Gdyby aorta była sztywną rurą:

a) minimalny przepływ objętościowy mógłby być =0
b) prędkość fali tętna - bardzo duża

32

Układ tętniczy człowieka: przesuwając się od serca na obwód można stwierdzić, że:

a) maleje liczba Reynoldsa
b) maleje różnica między ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym
c) rosną opory naczyniowe

33

Kość długa, strzałka ugięcia (pytanie o zależności ze wzoru)

a) brak prawidłowych odp

34

Podstawowa przemiana materii:

a) wzrasta wraz ze wzrostem temp. ciała pacjenta
b) nie zależy od kaloryczności diety

35

Wykonując laserowo zabieg spłaszczenia rogówki:

a) maleje zdolność skupiająca gałki ocznej (spłaszczenie rogówki - zwiększenie promienia , ogniskowa się wydłuża - maleje zdolność skupiającą rogówki i całej gałki ocznej)
b) niewielki wpływ na widzenie w wodzie

36

Jednokrotna iniekcja dożylna- JIN, infuzja ciągła - CINF

a) JIN: eksponencjalny spadek stężenia leku we krwi
b) CINF: nieliniowy wzrost stężenia leku aż do osiągnięcia pewnej stałej wartości
c) bez względu na sposób podania leku, zanik leku jest podobny (eksponencjalny)

37

Człowiek w komorze hiperbarycznej, ciśnienie powietrza ok. 2000 hPa (prawo Henry`ego; transport we krwi jest aktywny, ale tylko dla tlenu i ew. CO2):

a) wzrasta dwukrotnie ilość rozpuszczonego we krwi Ar
b) transport O2 w krwinkach nieznacznie wzrośnie

38

Kość długą podpieramy na obu końcach i zginamy, działamy na kość liniowo narastającą siłą przyłożoną w jej środku:

a) miejsce złamania kości zależy od relacji między wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie
b) złamanie nastąpi po stronie przeciwnej do miejsca działania siły

39

Załóżmy, że dysponujemy wodą do rozcieńczania roztworów i niżej podanymi roztworami wodnymi. Z podanych wybrać te roztwory, z których można przygotować r-r izotoniczny:

a) 2% CaCl2
b) 2% KCl

40

Mężczyzna o wadze 70kg absorbuje dawkę 2Sv, oznacza to, że organizm człowieka zaabsorbował energię:

a) 140J
b) energia większa niż zawarta w 2ml mleka (źle)
c) 2J/kg m.c.
d) pacjent przyjął dawkę większą niż podczas 8-godzinnej ekspozycji na słońce (źle)

41

Nano-knife:

a) technika oparta na zjawisku elektroporacji
b) wariant techniki gamma-knife (źle)

42

W jakich procedurach diagnostycznych stosujemy pomiar przesunięcia Dopplerowskiego (konsultacje: tam gdzie płynie krew albo się coś rusza

a) Badanie ruchomości przegrody międzykomorowej
b) Badanie tętna płodu
c) Badanie siatkówki oka
d) Gęstość tkanki kostnej (źle)

43

Działanie stetoskopu

a) Stetoskopem z głowicą jednolejkową można rejestrować sygnały po zanurzeniu pacjenta w wodzie
b) Objętość lejka determinuje intensywność rejestrowanego sygnału
c) coś o dociskaniu membrany - źle

44

Pomiar ciśnienia krwi można wykonać sfigmomanometrem (SF) lub korzystając z ciśnieniomierza nadgarstkowego (CN)

a) CN wykorzystuje do rejestracji metodę oscylometryczną
b) bazując na prawach przepływu SF mierzy wyższe wartości ciśnienia rozkurczowego niż CN

45

Tomografia komputerowa

a) zapewnia rekonstrukcję dwuwymiarowego obrazu na podstawie serii jednowymiarowych pomiarów
b) zapewnia rekonstrukcję trójwymiarowego obrazu na podstawie serii dwuwymiarowych pomiarów (źle)

46

Fala akustyczna ulega osłabieniu penetrując ciało pacjenta. Wybrać wszystkie poprawne dotyczące efektów absorpcyjnych (EAB) w badaniu USG wątroby:

a) EAB zawsze uwzględniamy przez wzmocnienie amplitudy echa

47

Porównanie tomografii spiralnej z tomografią sekwencyjną:

a) Tomografia spiralna skraca czas badania
b) Tomografia spiralna zmniejsza prawdopodobieństwo zniekształceń powodowanych ruchem pacjenta

48

Z podanych własności pierwiastka wybrać wszystkie te, które decydują o wykorzystaniu go jako środka kontrastowego w cyfrowej angiografii subtrakcyjnej

a) liczba protonów
b) całkowita liczba elektronów (konsultacje: promieniowanie RTG - oddziaływanie na powłokach elektronowych; im więcej elektronów na powłokach tym większe prawdopodobieństwo oddziaływania, a liczba elektronów zależy od liczby protonów)
c) liczba elektronów walencyjnych (źle)
d) liczba neutronów - źle (nie ma znaczenia, bo to nie jest oddziaływanie z jądrem)

49

Dokonano pomiarów osłabienia wiązki podczas obrazowania USG fantomu. Stwierdzono, że osłabienie między sondą a punktem 1 wynosi: -10db, a między punktem 1 i 2 wynosi: -5db. Punkty leżą na prostej. Wybrać wszystkie poprawne wartości osłabienia między sondą a punktem 2

a) Tatoń mówił, że prawidłowa odp. to byłoby -15dB (osłabienie wyrażone w dB, sumuje się je)

50

Detektory cyfrowe a błona RTG:

a) DC mają większy zakres dynamiczny
b) zdolność rozdzielcza dla błony RTG > zdolność rozdzielcza dla DC

51

Pacjenta naświetlamy izotopem promieniotwórczym o aktywności 1 GBq, co musimy znać, żeby obliczyć efektywny równoważnik dawki

a) Czas naświetlania
b) Odległość
c) Naświetlony obszar ciała pacjenta
d) Waga ciała (źle - bo nie cały obszar ciała musi być naświetlany)

52

Badanie densytometryczne kości pozwala wyznaczyć

a) gęstość powierzchniową badanego obszaru kości
b) gęstość kości (źle)
c) ubytek masy kości w wyniku procesu patologicznego (to byłoby prawidłowe, gdyby w poleceniu było BADANIA – potrzebne są co najmniej dwa)

53

Porównać pole magnetyczne wytworzone w cewce do magnetoterapii (MT) i w środku magnesu do rezonansu magnetycznego (TMR). Zakładamy, że w środku nie ma umieszczonego pacjenta. Wytwarzane pole magnetyczne

a) TMR pole jest zawsze > niż w MT
b) TMR – stałe
c) MT - zmienne

54

Terapeutyczne zastosowanie USG

a) Rozbijanie kamieni nerkowych
b) Rozbijanie kamienia nazębnego
c) Fragmentacja jądra soczewki oka

55

Temperatury stosowane w medycynie

a) Do zniszczenia tkanki wystarczy jej podgrzanie do temperatury 320 K
b) Najniższe stosowane temperatury – temperatura ciekłego helu (w NMR?)
c) Komora kriogeniczna – ok. 150 K (-123C)

56

kamera CCD

a) Matryca jest wykonana z Si
b) Czas martwy rzędu ms
c) Rejestracja jest możliwa przy słabym oświetleniu (bo jest czulsza)

57

Płytki obrazujące

a) Wielokrotne użycie
b) Zakres liniowy większy niż dla błony RT

58

Obraz szlifu kości beleczkowej uzyskany w mikroskopie świetlnym

a) Histogram min 2 piki
b) Obraz binarny możemy uzyskać z obrazu kolorowego lub czarno-białego zapisanego w dowolnej skali szarości

59

W jakich technikach diagnostycznych nie używamy środków kontrastowych

a) Mammografia
b) Densytometria
c) angiografia (źle

60

Audiometria potwierdziła wadę słuchu – jak zbadać funkcjonowanie ucha środkowego:

a) TK (zobrazowanie ucha środkowego)
b) Odbicie fali akustycznej od błony bębenkowej