22. Placenta Flashcards Preview

Obstetra > 22. Placenta > Flashcards

Flashcards in 22. Placenta Deck (21):
1

Quina hormona no sintetitza la placenta?
a) Gonadotrofina coriònica humana (HCG)
b) Andrògens
c) Estrògens i progestàgens
d) Somatotropina coriònica humana o lactògen
e) tirotropina coriònica humana

b) Andrògens

2

Quan es produeix la implantació?

1-3 dies després de la mòrula a úer = 6-10 dies post-ovulació

3

Capes del trofobalst

Sincititrofoblast (externa) i citotrofoblast (interna)

4

L'espai intervellós té sang de:
a)artèries circulars
b) artèries espirals
c) artèria uterina
d) artèria endometrial interna
e) artèries umbilicals

b+c: artèries espirals, provinents de la uterina

5

Cert o Fals:
els troncs velositaris estan formats per sinciti i citotrofoblast

Cert

6

Troncs vellositaris primitius
a) citotrofoblast
b) eix de vasos
c) cèl·lules Hofbauer
d) formarán cotiledó
e) tot cert

e) tot cert

7

Cert o Fals:
còrion frondós = decídua basal, còrion llis=decídua capsular

Cert

8

Quan involuciona el citotrofoblast?

21-24 dies

9

Quan adquireix la placenta estructura definitiva?
a) 21 dies
b) 3r mes
c) setmana 8
d) mai, canvia fins al neixement
e) 4rt mes

e) 4rt mes

10

En placenta, on hi ha sang fetal i on materna?

Fetal: vasos de les vellositats corials
Materna: espai intervellosos

11

Cert o Fals:
artèries espirals substitueixen la paret per sincitotrofoblast

Fals: per citotrofoblast

12

Completa la frase:
circulació utero-placentària és de ____volum i ____presssió

ALT VOLUM i BAIXA PRESSIÓ

13

Cert o Fals:
La paret de les artèries espirals amb citotrofoblasts ugmneta el risc de preeclampsia

Fals: tot el contrari, si la paret no té citotrofoblast predisposa a preeclampsia

14

A quina ara de la placenta hi ha els cotiledons?

Cara materna/uterina

15

Cert o Fals:
capa interna del còrion és tx. connectiu, a l'igual que capa externa de l'amnis

Cert

16

Amnis
a) capa externa= cel trofoblàstiques
b) capa interna = tx. connectiu
c) capa interna= cel. cúbiques
d) la seva membrana és d'endoderm
e) a+c+d

c) capa interna= cel cúbiques
[externa= tx. connectiu. Prové de l'ectoderm, de l'epiblast trilaminar]

17

Cert o Fals:
liq amniòtic es renova cada 2-3 dies

Fals: cada 2-3h

18

Quina/es de les patologies pot alterar volum liq. amniòtic?
a) renal
b) pulmonar
c) cloaca
d) estomodeu (boca)
e) digestiva

Totes, ja que el líquid va a pulmons i es degluteix, i després s'orina.

19

Cert o Fals:
líq. amnipotic màxim a les 27 setmanes

Fals: 37-38 setm

20

Cert o Fals:
liq amnipotic disminueix en últimes setmanes

Cert

21

Quins són els valors normals de liq. amniòtic?

250-2000ml