24 (H) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 24 (H) > Flashcards

Flashcards in 24 (H) Deck (62):
1

Hades (grave)

yin1 jian1

阴间

2

hallowed

sheng4 de

圣的

3

harbour (n)

gang3 kou3

港口

4

 to harden your heart

ying4 zhe xin1

硬着心

5

hardship

ku3 nan4

苦难

6

harm (v)

shang1 hai4

伤害

7

harmless

wu2 hai4 de

无害的

8

harmony (among people etc)

he2 xie2

和谐

he2 mu4

和睦

tong2 xin1

同心

9

harmony (in music)

he2 sheng1

和声

10

harp

shu4 qin2

竖琴

11

harvest

shou1 huo4

收获

shou1 ge1

收割

12

harvest field

shou1 ge1 di4

收割地

13

hate

hen4

14

haven, refuge

bi4 nan4 suo3

避难所

an1 quan2 chu4

安全处

15

heal

yi1 zhi4

医治

zhi4 hao3

治好

zhi4 yu4

治愈

16

healing

yi1 zhi4

医治

17

heart

xin1

18

heart-rending, piteous

ling4 ren2 xin1 sui4 de

令人心碎的

19

heaven

tian1 guo2

天国

20

heavenly host

tian1 bing1

天兵

21

heavy (re heart)

chen2 zhong4

沉重

22

take heed

jin3 shen4

谨慎

23

heir

ji4 cheng2 ren2

继承人

cheng2 shou4 chan3 ye4 de ren2

承受产业的人

24

heirs of salvation

cheng2 shou4 jiu4 en1 de

承受救恩的

25

hell

di4 yu4

地狱

26

helm

duo4 lun2

舵轮

27

helmet

tou2 kui1

头盔

tong2 kui1

铜盔

28

help

bang1 zhu4

帮助

29

helpless

wu2 zhu4 de

无助的

ruan3 ruo4 wu2 li4

软弱无力

30

heresy

yi4 duan1

异端

31

hedge (n)

li2 ba

篱笆

32

yin1 jian1

阴间

Hades (grave)

33

sheng4 de

圣的

hallowed

34

gang3 kou3

港口

harbour (n)

35

ying4 zhe xin1

硬着心

 to harden your heart

36

ku3 nan4

苦难

hardship

37

shang1 hai4

伤害

harm (v)

38

wu2 hai4 de

无害的

harmless

39

he2 xie2

和谐

he2 mu4

和睦

tong2 xin1

同心

harmony (among people etc)

40

he2 sheng1

和声

harmony (in music)

41

shu4 qin2

竖琴

harp

42

shou1 huo4

收获

shou1 ge1

收割

harvest

43

shou1 ge1 di4

收割地

harvest field

44

hen4

hate

45

bi4 nan4 suo3

避难所

an1 quan2 chu4

安全处

haven, refuge

46

yi1 zhi4

医治

zhi4 hao3

治好

zhi4 yu4

治愈

heal

47

yi1 zhi4

医治

healing

48

xin1

heart

49

ling4 ren2 xin1 sui4 de

令人心碎的

heart-rending, piteous

50

tian1 guo2

天国

heaven

51

tian1 bing1

天兵

heavenly host

52

chen2 zhong4

沉重

heavy (re heart)

53

jin3 shen4

谨慎

take heed

54

ji4 cheng2 ren2

继承人

cheng2 shou4 chan3 ye4 de ren2

承受产业的人

heir

55

cheng2 shou4 jiu4 en1 de

承受救恩的

heirs of salvation

56

di4 yu4

地狱

hell

57

duo4 lun2

舵轮

helm

58

tou2 kui1

头盔

tong2 kui1

铜盔

helmet

59

bang1 zhu4

帮助

help

60

wu2 zhu4 de

无助的

ruan3 ruo4 wu2 li4

软弱无力

helpless

61

yi4 duan1

异端

heresy

62

li2 ba

篱笆

hedge (n)