คำใช้บ่อย 3 Flashcards Preview

ญป ฝึกเขียนคันจิ > คำใช้บ่อย 3 > Flashcards

Flashcards in คำใช้บ่อย 3 Deck (20):
1

ちょくせつ

直接
โดยตรง

2

やくそく

約束
นัดหมาย promise

3

しょうたい

招待
invitation

4

むり

無理
เกินกำลัง

5

ちょうし

調子
สภาพ

6

こくさい

国際
international

7

せいこう

成功
success

8

いけん

意見
ความเห็น

9

もんだい

問題
ปัญหา คำถามในหนังสือ

10

むりょう

無料
ฟรี

11

ちょきん

貯金
savings (money)

12

ひょうげん

表現
expression

13

ぐうぜん

偶然
(by) chance, unexpectedly, suddenly, accident, fortuity, by coincidence

14

もうしこむ

申し込む
สมัคร

15

ちょうせつ

調節
ปรับ adjustment control regulation
ตัวแรก しら(べる)

16

しゅうりする

修理する
ซ่อม

17

がまん

我慢
patience

18

げんいん

原因
cause, origin, source

19

しょるい

書類
document

20

てんらんかい

展覧会
exhibition