30 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 30 > Flashcards

Flashcards in 30 Deck (20)
1

make clear

ухааруулах

 

Бурхан надад өөрийнхөө замын тухай ухааруулсан.

Одоо би ухаарч байна.

2

manger

тэжээлийн онгоц

3

mark (of lamb/beast)

тэмдэг

4

marriage

гэрэлт

5

marvel

 

-г гайхах

6

to mature (re: people.  Also spiritually)

нас бие гүйцэх

7

may we/may it be so

.... байх болтугай

...аасай (not for би/бид)

 

залбирч байх болтугай (always)

залбирах болтугай (one time)

Хүн бүр Бурханд үнэнч байгаасай.

8

1. mediate

2. mediator

1. зуучлах

2. зууч

9

to meet a need

хэрэгцээг хангах

10

members of a body

биеийн эрхтнүүд

11

ухааруулах

 

Бурхан надад өөрийнхөө замын тухай ухааруулсан.

Одоо би ухаарч байна.

make clear

12

тэжээлийн онгоц

manger

13

тэмдэг

mark (of lamb/beast)

14

гэрэлт

marriage

15

-г гайхах

marvel

 

16

нас бие гүйцэх

to mature (re: people.  Also spiritually)

17

.... байх болтугай

...аасай (not for би/бид)

 

залбирч байх болтугай (always)

залбирах болтугай (one time)

Хүн бүр Бурханд үнэнч байгаасай.

may we/may it be so

18

1. зуучлах

2. зууч

1. mediate

2. mediator

19

хэрэгцээг хангах

to meet a need

20

биеийн эрхтнүүд

members of a body