36 (P) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 36 (P) > Flashcards

Flashcards in 36 (P) Deck (70):
1

pottery, earthenware

tao2 qi4

陶器

2

poverty

pin2 qiong2

贫穷

3

power (authority)

quan2 li4

权力

4

power (capability and strength)

neng2 li4

能力

5

practical

shi2 yong4 de

实用的

shi2 ji4

实际

6

praise

zan4 mei3

赞美

song4 yang2

颂扬

7

praiseworthy

dang1 zan4 mei3

当赞美

zhi2 de zan4 yang2

值得赞扬

8

prayer

dao3 gao4

祷告

9

preacher of righteousness

chuan2 yi4 dao4 de

传义道的

10

precious

bao3 gui4

宝贵

11

prepare

yu4 bei4

预备

zhun3 bei4

准备

12

presence

tong2 zai4

同在

13

presumption

tui1 ce4

推测

14

price

dai4 jia4

代价

15

priceless

wu2 jia4 de

无价的

16

pride

jiao1 ao4

骄傲

17

priest

ji4 si1

祭司

18

priesthood

ji4 si1 de zhi2 fen4

祭司的职分

19

prince

jun1

jun1 zhu3

君主

wang2 zi3 (modern)

王子

20

prince of peace

he2 ping2 zhi1 jun1

和平之君

21

principles

kai1 duan3 (beginnings)

开端

yuan2 li3

原理

22

priority

you1 xian1 kao3 lv4 de shi4

优先考虑的事

23

prison

jian1 yu4

监狱

24

prisoner

qiu2 fan4

囚犯

fan4 ren2

犯人

25

privilege

fu2 fen4

福份

fu2 qi4

福气

te4 quan2

特权

26

prize

jiang3 shang3

奖赏

27

process (n)

guo4 cheng2

过程

28

proclaim

xuan1 gao4

宣告

29

prodigal son

lang4 zi

浪子

30

profane (adj), blasphemous

bu4 jing4 shen2 de

不敬神的

du2 shen2 de

渎神的

31

profane (v)

xie4 du2

亵渎

wu1 hui4

污秽

32

profess (ie make choice)

xia4 jue2 xin1

下决心

gong1 kai1 cheng2 ren4

公开承认

33

profit (n)

yi4 chu

益处

34

profit (v)

de2 yi4

得益

35

profitable

you3 yi4

有益

36

tao2 qi4

陶器

pottery, earthenware

37

pin2 qiong2

贫穷

poverty

38

quan2 li4

权力

power (authority)

39

neng2 li4

能力

power (capability and strength)

40

shi2 yong4 de

实用的

shi2 ji4

实际

practical

41

zan4 mei3

赞美

song4 yang2

颂扬

praise

42

dang1 zan4 mei3

当赞美

zhi2 de zan4 yang2

值得赞扬

praiseworthy

43

dao3 gao4

祷告

prayer

44

chuan2 yi4 dao4 de

传义道的

preacher of righteousness

45

bao3 gui4

宝贵

precious

46

yu4 bei4

预备

zhun3 bei4

准备

prepare

47

tong2 zai4

同在

presence

48

tui1 ce4

推测

presumption

49

dai4 jia4

代价

price

50

wu2 jia4 de

无价的

priceless

51

jiao1 ao4

骄傲

pride

52

ji4 si1

祭司

priest

53

ji4 si1 de zhi2 fen4

祭司的职分

priesthood

54

jun1

jun1 zhu3

君主

wang2 zi3 (modern)

王子

prince

55

he2 ping2 zhi1 jun1

和平之君

prince of peace

56

kai1 duan3 (beginnings)

开端

yuan2 li3

原理

principles

57

you1 xian1 kao3 lv4 de shi4

优先考虑的事

priority

58

jian1 yu4

监狱

prison

59

qiu2 fan4

囚犯

fan4 ren2

犯人

prisoner

60

fu2 fen4

福份

fu2 qi4

福气

te4 quan2

特权

privilege

61

jiang3 shang3

奖赏

prize

62

guo4 cheng2

过程

process (n)

63

xuan1 gao4

宣告

proclaim

64

lang4 zi

浪子

prodigal son

65

bu4 jing4 shen2 de

不敬神的

du2 shen2 de

渎神的

profane (adj), blasphemous

66

xie4 du2

亵渎

wu1 hui4

污秽

profane (v)

67

xia4 jue2 xin1

下决心

gong1 kai1 cheng2 ren4

公开承认

profess (ie make choice)

68

yi4 chu

益处

profit (n)

69

de2 yi4

得益

profit (v)

70

you3 yi4

有益

profitable