คำใช้บ่อย 4 Flashcards Preview

ญป ฝึกเขียนคันจิ > คำใช้บ่อย 4 > Flashcards

Flashcards in คำใช้บ่อย 4 Deck (20):
1

へんじ

返事
response reply answer

2

こわれる

壊れる
พัง it

3

かんがえる

考える
คิด

4

よぶ

呼ぶ
เรียก

5

つかれる

疲れる
เหนื่อย

6

まじる

混じる
ผสม

7

しんじる

信じる
เชื่อ

8

もどす

戻す
put back
return

9

しゅっせき

出席
presence attandance appearance

10

sponsor

提供
ていきょう

11

information
knowledge

知識
ちしき

12

ทำหล่น ทำหาย

落とす
おとす

13

แตก

割れる
われる it

14

discovery

発見する
はっけん

15

science

科学
かがく

16

magazine

雑誌
ざっし

17

approve

賛成
さんせい

18

specialist shop

専門店
せんもんてん

19

export

輸出
ゆしゅつ

20

import

輸入
ゆにゅう