4 Flashcards Preview

一对一:听写 > 4 > Flashcards

Flashcards in 4 Deck (30):
1

Shènzhì

甚至

even

2

Běnlǐng

本领

ability

3

Píjuàn

疲倦

tired

4

Dūnsquat

5

Qīngchè

清澈

clear

6

Yìngreflects

7

Biǎoqíng

表情

expression

8

Shēnyǐng

身影

figure

9

Gè zhǒng gè yàng

各种各样

various

10

Shēngwù

生物

living beings

11

Chuàngzào

创造

create

12dig

13

Yī tuán

一团

a ball of (wool); a lump of (dough)

14

Huáng ní

黄泥

yellow mud

15

Cànmix

16

Róurub

17

Niēhold between the fingers; pinch

18

Pèngtouch

19

Qīnshǒu

亲手

with one's own hands

20

Qǔ. Míngzì

取。。。名字

entitle

21

Jìxù

继续

continue to

22

Zhānwet; soak

23

Níjiāng

泥浆

mud

24

Huīswing

25

Jiànsplash

26

Yīmúyīyàng

一模一样

exactly like

27

Shēngcún

生存

survival

28

Zhōngyú

终于

finally

29

Hòudài

后代

offspring

30

Shì shìdài dài

世世代代

from generation to generation