4 Flashcards Preview

Proizvodnja > 4 > Flashcards

Flashcards in 4 Deck (22):
1

Kako radi plinski lift

Povećanjem GLR smanjuje dinamički tlak na razini ležišta

2

Koje su prednosti plinskog lifta

Jeftin, dobar kod bušotina s visokim GOR

3

Nedostatci plinskog lifta

Treba ti kompresorska jedinica i plin

4

Kad se koristi stalni plinski lift

Visok indeks proizvodnosti, visok dinamički tlak, postojanje pijeska i vode, visok GLR, tubing manjeg promjera

5

Objasni mehaniku ventila za PL

Tlak gura kuglicu

6

Objasni ovisnost tlaka utiskivanja i dubine

Veći tlak znači manja količina plina za liftiranje. A veću dubinu utiskivanja.

7

Funkcija sidrenog pakera

Sprječavanje savijanja niza tubinga pri podizanju kapljevine u dubokim bušotinama, sprječavanje trošenja tubinga zbog trenja spojnica klipnih šipki o unutarnju stjenku tubinga

8

Gdje se ugrađuje DUS

Na dubini gdje će ostati uronjena u kapljevinu

9

Dijelovi DUS

Cilindar, klip, sjedište, tlačni ventil na kraju klipa i usisni ventil na kraju cilindra

10

Vrste DUS

Usadne i tubing

11

Usadne DUS

Ugrade se na nizu klipnih šipki u za to određeno sjedište

12

Tubing DUS

Prvo na tubingu ide cilindar, a onda na nizu KŠ klip

13

Osnovne karakteristike njihalice

Nosivost na glavi, broj hodova u minuti*, maksimalna duljina hoda*, maksimalni zakretni moment
*može se prilagođavati

14

Što uključuje analiza u proračunu opterećenja na glatkoj šipki

Tlak fluida u tubingu koji djeluje na neto površinu poprečnog presjeka klipa, težinu klipa, težinu klipnih šipki, ubrzanje i trenje

15

Koje su pretpostavke u proračunu opterećenja na glatkoj šipki

Tlak koji djeluje ispod klipa je nula
Tlačni ventil se zatvara trenutno kad ubrzanje dosegne maksimalnu vrijednost

16

Koje je maksimalno opterećenje na glatkoj šipki?

Sila na gornjoj površini klipa minus sila na donjoj površini klipa plus težina šipki plus inercija

17

Koliko iznosi stvarni hod klipa

Duljina hoda glatke šipke plus produljenje hoda (inercija) minus gubitak hoda (istezanje)

18

Koje su metode kombiniranja klipnih šipki

Kombinacija prema naprezanjima, odnosno najmanjem promjeru; kombinacija na temelju jednakog naprezanja gornjih šipki; kombinacija prema istovrsnosti modificiranog Goodmanovog dijagrama

19

Označavanje DUS

promjer tubinga - promjer klipa - tip - duljina cilindra (ft) - duljina klipa (ft)

20

Sustav uronjive centrifugalne crpke

Elektromotor, štitnik, plinski separator, višestupanjska centrifugalna crpka, električni kabel, površinski upravljački uređaj, transformator i razvodna kutija

21

Što utječe na to da uronjive centrifugalne crpke ne budu sto posto kao Eulerova jednadžba

Konačan broj lopatica - daje relativnu cirkulaciju, hidraulički gubitci, gubitci curenja, mehanički gubitci

22

Koja je minimalna dubina ugradnje crpke?

Određena je dinamičkom razinom kapljevine u bušotini na koju djeluju dinamički tlak na sredini perforacija i gustoća kapljevine iznad te razine