4. Európai Unió Flashcards Preview

Földrajz10 > 4. Európai Unió > Flashcards

Flashcards in 4. Európai Unió Deck (19):
1

Melyek voltak az európai integráció napirendre kerülésének okai?

- az USA gazdasági fölénye és a Szovjetunió fenyegető katonai ereje együttműködésre ösztönözte a nyugat-európai térség országait, mivel Nyugat-Európa gazdasága a háború után rossz állapotban volt
- a földrajzi közelség miatt összefonódott a német és francia vaskohászat, melyet a természeti erőforrások elhelyezkedese hozott magával
- a munkanélküliek segélyezése, a környezetvédelmi költségek, a magas munkabérek rontották az európai áruk versenyképességét; a termelési költségeket az üzemek méretének növelésével lehetett csökkenteni, ehhez azonban egy-egy ország területénél nagyobb felvevőpiacra volt szükség
- a tőke koncentrációja kismértékű, ezért a jövő kulcsiparágait fejlesztő tudományos programok kutatási költségei a kisebb országok együttműködését kívánják
- az 1970-es években lezajlott világgazdasági korszakváltás megrendítette Európa gazdaságát, és közös energiapolitikai intézkedéseket követelt meg, melyeknek központjában a takarékosság, a tartalékkészletek felhalmozása, a felhasznált energiahordozók arányának megváltoztatása, a nemzeti villamosenergia-rendszerek egyesítése került

2

Hogyan született az Európai Unió?

Az Európai Gazdasági Közösséget 1957-ben, a Római Szerződéssel hívta életre az NSZK, Franciaország, Olaszország és a három Benelux állam. Céljuk a teljesen egységes belső piac megteremtése volt, melyet 1993-ra sikerült megvalósítani: minden akadály elhárult az áruk, a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások szabad mozgásának útjából; a határok elvesztették jelentőségüket. Fokozatosan bővült a közösség, amelyhez mostanáig a kontinens majdnem minden fejlett országa csatlakozott. 1994-ben alakult az Európai Unió, amelynek lakossága kereken 500 millió.

3

Melyek voltak az Európai Unió tagállamai integrációjának fontosabb lépései?

1. vámok, behozatali kvóták megszüntetése (szabadkereskedelmi övezet)
2. vámunió: egységes vámszabályok alkalmazása a többi ország termékeire
3. egységes minőségi követelmények és szabványok
4. közös piac: tőke, munkaerő és szolgáltatások áramlása; a vendégmunkások nehéz helyzetbe kerülnek
5. gazdasági unió: a tagállamok közös gazdaságpolitikai intézkedésekkel támogatják a mezőgazdaságot és az élelmiszer-kivitelt, valamint az elmaradottabb vidékek fejlesztését
6. gazdasági és pénzügyi unió: közös pénzügyi és adórendszer, egységes fizetőeszköz (euró); Európai Központi Bank felelős az euró kibocsátásáért (székhelye Frankfurt)
7. schengeni egyezmény: a belső határőrizet megszüntetésére és a külső határok közös ellenőrzésére vonatkozó szabályok megfogalmazása
8. a gazdasági és politikai irányítás egyes feladatainak átengedése a közösség szerveinek
(9) az integráció legmagasabb foka, a politikai unió még hosszabb távon sem várható

4

Mely folyamatok segítették elő az európai integraciót?

Az európai ipari forradalom nemzeti államok keretei között ment végbe. A 20. század közepén azonban az államhatárok már zavarták a tőke és a munkaerő áramlását, fékezték a nemzetközi kereskedelmet, akadályozták a területi munkamegosztást.

5

Melyek az Európai Unió legfontosabb, gazdasági és politikai feladatokat ellátó szervei?

A Bizottság (Brüsszel) készíti elő a gazdaságpolitikai intézkedéseket, és felügyeli azok végrehajtását. A legfontosabb döntéseket a Miniszterek Tanácsa hozza, amely a tagállamok küldötteiből áll. Az Európai Parlament (főként tanácsadó, ellenőrző szerepe van) képviselői teljes üléseiket Strasbourgban, bizottsági ülésiket Brüsszelben tartják. A Parlament titkársága Luxemburgban működik.

6

Jellemezd az Európai Unió közös költségvetését!

Forrását a tagállamok befizetései képezik. A közös költségvetés fedezi az EU központi intézményeinek költségeit, zömét azonban kiemelt közös gazdaságpolitikai célokra fordítják. A két legfontosabb célkitűzést a területi fejlettségi különbségek csökkentése és a mezőgazdaság támogatása jelenti.

7

Hogyan változtak a legfejlettebb és legelmaradottabb körzetek fejlettsége közti különbségek az EU-n belül?

A tagországok számának növekedésével növekedett a különbség a fejlett és elmaradott körzetek között.

8

Mi a ,,kék banán"?

Az EU gazdaságilag legfejlettebb területsávja Londontól a Benelux államokon és a Rajna-vidéken át Észak-Olaszországig húzódik; ezt az övet ,,kék banánnak" is hívják. Itt a legnagyobb a népsűrűség, bőséges a munkaerő-kínálat és a fogyasztópiac, a lassan egymásba olvadó nagyvárosokat fejlett úthálózat és korszerű távközlési rendszer köti össze. Politikai, pénzügyi is kulturális szempontból is kitűnnek ezek a központok (egyetemek, kutatóintézetek).

9

Jellemezd az EU kikötővárosait!

Gazdasági helyzetük környezetükhöz képest kedvező. A kikötővárosok főként a tengerentúlról behozott kőolaj, ércek és mezőgazdasági nyersanyagok feldolgozásában járnak élen. Pl. Trieszt, Genova, Marseille, Rotterdam.

10

Jellemezd az EU kevésbé fejlett országait!

Portugália, Görögország, Spanyolország nagy része, Dél-Olaszország és a keletnémet tartományok alkotják az EU peremvidékeit; idetartoznak az EU-hoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott kelet-közép, illetve délkelet-európai országok is. A mezőgazdasági keresők magas aránya, a munkanélküliség, az időszakos vagy végleges elvándorlás, a szociális feszültség időnként feltörő hangos megnyilvánulásai jellemzőek.

11

Hogyan igyekszik segíteni az elmaradott területek felzárkózását az Európai Unió?

A strukturális és kohéziós alapok az uniós költségvetés több mint egyharmadát teszik ki. A támogatásokat a Bizottság által jóváhagyott nemzeti, illetve regionális fejlesztési tervek alapján folyósítják. A pályázatok keretében lehívható pénzek konkrét célfeladatok (projektek) megvalósítására fordíthatók. A fejlesztési segélyek különösen Spanyolország számára hoztak látványos fellendülést.

12

Jellemezd az EU hagyományos iparvidékeit!

A segítségre szoruló körzetek sajátos típusát képezik. Az ipari forradalom idején a nehézgépgyártás, a vegyipar és az építőanyagok előállítása e területeken tömörült, azonban a műszaki-technológiai fejlődés súlyos helyzetbe sodorta őket. Csökkent a nyersanyagok iránti igény, a kőszenet kiszorította a kőolaj, majd a földgáz. Előtérbe került az olcsó amerikai, dél-afrikai kőszén behozatala. A szénbányászat és a kohászat válsága nyomán munkahelyek százezrei szűntek meg. A gazdasági szerkezet teljes átalakítására van szükség.

13

Jellemezd az európai mezőgazdaság övezetes elrendeződését!

1. Európa északi részén (Benelux államok, Balti-tenger körmyéke, Brit-szigetek, Franciaország és Németország északi része) az állattenyésztés játssza a vezető szerepet; a parasztgazdaságok legfőbb jövedelmi forrásai a tej, tejtermékek; a hűvös, nedves óceáni éghajlat kedvez a takarmánytermesztésnek
2. Franciaország és Németország nagy részén a növénytermesztés és az állattenyésztés fontossága egyenrangú; a szántók fő növényei az őszi búza, szemes kukorica; a Rajna völgye és Dél-Franciaország borszőlőiről híresek; a nagyvárosok környékén a zöldségkertészetek sűrűsödnek; a szarvasmarha- és sertéstenyésztés fejlett; Franciaország Európa legnagyobb élelmiszer-exportőre
3. az EU mediterrán országaiban még latifundiumok, azaz feudális eredetű nagybirtokok is találhatók, amelyet mezőgazdasági munkások vagy részesbérlők művelnek; ebben a térségben a növénytermesztés kerül túlsúlyba; az olívaolaj zsír helyett való használata miatt a sertéstartás háttérbe szorul
4. a magashegységek gazdaságai szinte kizárólag állattenyésztéssel foglalkoznak; a havasi pásztorkodás az Alpokban a legmagasabb színvonalú, ahol főként szarvasmarhát tartanak; a mediterrán hegyvidékeken a juh- és kecsketartás kerül előtérbe

14

Jellemezd az EU mezőgazdaságát!

A földet általában családi gazdaságok keretében művelik. Elterjedt a parasztgazdaságok összefogása, társulása. A családi birtokok drágábban termelnek, mint az amerikai farmok. A földbirtokok koncentrációja a falvak elnéptelenedését vonja maga után; ezt fékezi az EU mezőgazdasági politikája.

15

Jellemezd az EU mezőgazdasági politikáját!

A gazdák érdekében magas vámokkal, szigorú mennyiségi korlátozásokkal, különleges minőségi előírásokkal igyekeznek kirekeszteni az olcsóbb külföldi agrártermékeket. Az utóbbi időkben a közös agrárpolitika hangsúlya egyre inkább a falusi lakosság képzettségének és életkörülményeinek javítására, a idékfejlesztésre tevődött át.

16

Mi a protekcionizmus?

Olyan gazdaságpolitikai rendszer, mely védi a belföldi termelőket a külső versenytől.

17

Mi az Európai Szabadkereskedelmi Társulás?

Az 1950-es évek végén jött létre, Európának a Közös Piacon kívül álló fejlett államai alapították Nagy-Britannia vezetésével. Tagjai az iparcikkek egymás közti forgalmát vámmentessé tették. A társulás az 1990-es évek közepére elvesztette jelentőségét.

18

Jellemezd az EU által kötött társulási egyezményeket!

A társult államok vámkedvezményeket vagy vámmentességet élveznek, amikor áruikai az Unió piacán értékesítik; viszonzásul ők is megkönnyítik az EU termékeinek behozatalát saját területükre. Jelenleg az EU-nak társulási megállapodása van a Földközi-tenger partján elterülő legtöbb afrikai és ázsiai országgal.

19

Jellemezd az EU által kötött partnerségi egyezményeket!

Sok afrikai, karibi és csendes-óceáni országgal kötött partnerségi egyezményt. Ez az egykori gyarmatok fejlesztését, a legszegényebbek segélyezését, ugyanakkor az EU befolyásának megőrzését is szolgálja. Az USA-hoz politikai és védelmi szövetség fűzi az EU-t (NATO).