4. Sole Flashcards Preview

Chemia 2 > 4. Sole > Flashcards

Flashcards in 4. Sole Deck (27):
1

wzór ogólny soli

MR
M - metal
R - reszta kwasowa

2

nazewnictwo soli

kwasów beztlenowych - końcówka -ek
kwasów tlenowych - końcówka -an

3

wygląd soli

tworzą kryształy o wiązaniach jonowych

4

sole

związki chemiczne, które zawierają kationy metalu (lub amonu) i aniony reszty kwasowej

5

sole podwójne i potrójne

zawierają dwa lub trzy różne kationy, nazwę i wzór soli tworzy się tak, aby kationy były wymienione w kolejności alfabetycznej; do nazwy dodaje się przedrostek liczebnikowy oznaczający liczbę atomów metalu (di-, tri- itp.)

6

sole kwaśne

inaczej wodorosole; powstają z kwasów, w których cząsteczkach nie wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami metalu; do nazwy dodaje się przedrostek "wodoro-"

7

sole zasadowe

inaczej hydroksosole; powstają z zasad, w których cząsteczkach nie wszystkie aniony wodorotlenkowe zostały zastąpione anionami reszt kwasowych; ich nazwy zawierają nazwę anionu reszty kwasowej oraz przedrostek liczebnikowy wskazujący liczbę jonów OH'-

8

sole uwodnione

inaczej hydraty, w których sieci krystalicznej znajdują się cząsteczki wody; do nazwy dodaje się "-woda (1/ilość cząsteczek wody), a do wzoru dodaje się *xH2O
hydraty niektórych soli mają inne zabarwienie niż ich sole bezwodne

9

dysocjacja jonowa soli

rozpad kryształu soli na kationy metali i aniony reszt kwasowych pod wpływem cząsteczek wody

10

hydroliza

reakcja jonów rozpuszczonej soli z cząsteczkami wody

11

właściwości soli

substancje stałe o budowie krystalicznej (wyjątek - ciecz: np. fluorek antymony (V) SbF5, chlorek tribromek cyny (IV) SnBr3Cl; brak budowy krystalicznej: difosforan (V) cyny (II) Sn2P2O5)
rozpuszczalne w wodzie (elektrolity)
mają wysoką temp. topnienia

12

reakcja zobojętniania

reakcja między kationami wodoru H'+ a anionami wodorotlenkowymi OH'-, której produktem jest cząsteczka wody

13

szereg aktywności metali

1. metale aktywniejsze od wodoru (wypierają go z zimnej wody i roztworów kwasowych)
2. metale aktywniejsze od wodoru (wypierają go z gorącej wody/pary wodnej i roztworów kwasowych)
3. metale mniej aktywne od wodoru (nie wypierają wodoru z wody i roztworów kwasów)

14

metale szlachetne

metale mniej aktywne od wodoru; nie wypierają wodoru z wody i roztworów kwasów

15

reakcje tlenków metali z kwasami

nie wszystkie metale reagują z kwasami, tworząc sole, ale wszystkie tlenki metali reagując z kwasami, tworzą sole

16

reakcje strąceniowe

reakcje chemiczne, w których wyniku powstają produkty trudno rozpuszczalne lub praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, np. sole

17

sposoby otrzymywania soli

kwas + zasada -> sól + woda
metal aktywny (aktywniejszy od wodoru) + kwas -> sól + wodór
tlenek metalu + kwas -> sól + woda
tlenek kwasowy + zasada-> sól + woda
sól I + kwas I -> sól II(osad) +kwas II
sól I + zasada -> sól II + wodorotlenek (jeden z produktów musi być trudno rozpuszczalny)
sól I + sól II -> sól III (osad) + sól IV

18

właściwości NaCl

substancja stała o budowie krystalicznej
bezbarwna, higroskopijna, dobrze rozpuszcza się w wodzie
sól o słonym smaku

19

właściwości NaNO3

substancja stała o budowie krystalicznej
bezbarwna, higroskopijna, dobrze rozpuszcza się w wodzie
sól, w temp. 380C rozkłada się na NaNO2 i tlen

20

właściwości CaCO3

substancja stała o budowie krystalicznej
biała, higroskopijna, substancja stała o budowie krystalicznej
biała
sól, w temp. ok. 900C rozkłada się na CaO i CO2
w reakcji z kwasami tworzy CO2

21

właściwości CaSO3

substancja stała o budowie krystalicznej
bezbarwna, higroskopijna, trudno rozpuszcza się w wodzie
sól, w temp. wyższej od 1000C rozkłada się na CaO i SO3

22

właściwości Ca3(PO4)2

substancja stała o budowie krystalicznej
biała sól nierozpuszczalna w wodzie

23

zastosowania chlorków

roztwór NaCl o stężeniu 0,9% to roztwór fizjologiczny
sól na drogi i do kuchni
AgCl był używany do robienia zdjęć

24

zastosowania azotanów (V)

KNO3 - saletra indyjska - konserwant
NaNO3 - nawozy, środki utleniające, pirotechnika, wyrób leków i barwników
AgNO3 - wyrób luster, farb, przemysł farmaceutyczny, kryminalistyka, środek odkażający

25

zastosowania siarczanów (VI)

CaSO4 - gips

26

zastosowania węglanów

Na2CO3 - produkcja szkła, papieru, kosmetyków, mydeł i środków piorących
CaCO3 - nawóz zobojętniający, leki na dolegliwości przewodu pokarmowego (nadkwasotę, niestrawność i zgagę)

27

zastosowania fosforanów (V)

Ca3(PO4)2 - przemysł spożywczy, nawozy
Na3PO4 - środki zmiękczające wodę i do oczyszczania metali