401-500 Flashcards Preview

700 > 401-500 > Flashcards

Flashcards in 401-500 Deck (159):
1

同等

tóng děng

2

甚至

shèn zhì

3

令尊

lìng zūn; your father

4

逝世

shì shì

5

哀悼

āi dào

6

改变

gǎi biàn

7

态度

tài dù

8

上级

shàng jí

9

随声附和

suí shēng fù hé; echo other's opinion

10

犹豫

yóu yù

11

干部会

gàn bù huì

12

主持

zhǔ chí

13

不成

bù chéng

14

看上去

kàn shàng qù

15

憋不住

biē bu zhù; cannot bear

16

承担

chéng dān

17

任务

rèn wu

18

信任

xìn rèn

19

圆满

yuán mǎn

20

强奸犯

qiáng jiān fàn

21

死刑

sǐ xíng

22

真心话

zhēn xīn huà

23

原则话

yuán zé huà

24

大伙儿

dà huǒr

25

佩服

pèi fu

26

国会

guó huì

27

议员

yì yuán

28

众议院

zhòng yì yuàn

29

参议院

cān yì yuàn

30

任期

rèn qī

31

职权

zhí quán

32

审议

shěn yì

33

预算

yù suàn

34

批准

pī zhǔn

35

缔结

dì jié

36

条约

tiáo yuē

37

提名

tí míng

38

大臣

dà chén

39

提议

tí yì

40

修改

xiū gǎi

41

宪法

xiàn fǎ

42

灰姑娘

huī gū niang

43

爆米花

bào mǐ huā

44

古怪

gǔ guài

45

大船

dà chuán

46

海底

hǎi dǐ

47

隧道

suì dào

48

上当

shàng dàng

49

50

信义

xìn yì

51

小节

xiǎo jié; small matter

52

世人

shì rén

53

熟知

shú zhī

54

跳入

tiào rù

55

殉情

xùn qíng;
die for love

56

化为

huà wéi;
change into

57

天高地厚

tiān gāo dì hòu

58

描绘

miǎo huì

59

三藏

sān zàng

60

取经

qǔ jīng

61

何必

hé bì

62

素质

sù zhì

63

yáo

64

真伪

zhēn wěi

65

朝夕

zhāo xī

66

辨明

biàn míng

67

罪魁

zuì kuí;
arch-criminal

68

祸首

huò shǒu;
chief offender

69

偷懒

tōu lǎn; 逃避应做的事

70

逃避

táo bì

71

勾销

gōu xiāo;
取消

72

取消

qǔ xiāo

73

74

背后

bèi hòu

75

靠山

kào shān;
backer/backing

76

看重

kàn zhòng

77

避暑

bì shǔ

78

胜地

shèng dì;
tourist spot

79

交界处

jiāo jiè chù;
border

80

白头偕老

bái tóu xié lǎo

81

远道

yuǎn dào

82

挂轴

guà zhóu

83

井底之蛙

jǐng dǐ zhī wā

84

泰山

Tài shān

85

吉祥

jí xiáng

86

活火山

huó huǒ shān

87

喷发

pēn fā

88

乘坐

chéng zuò

89

寺庙

sì miào

90

江户

Jiāng hù

91

风情

fēng qíng

92

怀旧

huái jiù

93

土特产

tǔ tè chǎn

94

区域

qū yù

95

冒险

mào xiǎn

96

梦幻

mèng huàn

97

奇异

qí yì

98

官厅

guān tīng

99

竣工

jùn gōng

100

策略

cè lǚè

101

先发制人

xiān fā zhì rén

102

要不

yào bù

103

宁可

nìng kě;
rather

104

有意

yǒu yì;
wilfully

105

还嘴

huán zuǐ

106

多亏

duō kuī

107

北极星

Běi jí xīng

108

北极光

Běi jí guāng

109

例行

lì xíng

110

武侠

wǔ xiá

111

工读

gōng dú;
work and study

112

zhuó

113

困苦

kùn kǔ

114

和尚

hé shang

115

宗派

zōng pài

116

抽筋

chōu jīn

117

niǔ

118

包括

bāo kuò

119

茨城

Cí chéng

120

枥木

Lì mù

121

整洁

zhěng jié

122

正点

zhèng diǎn

123

高峰

gāo fēng

124

风姿

fēng zī

125

运气

yùn qì

126

生人

shēng rén

127

dié

128

灰心

huī xīn;
disappointed

129

安康

ān kāng

130

辞别

cí bié

131

旧岁

jiù suì

132

赌博

dǔ bó

133

tǐng

134

公认

gōng rèn

135

选票

xuǎn piào

136

治安

zhì ān

137

防盗

fáng dào

138

意识

yì shi

139

车祸

chē huò

140

yīn

141

另外

lìng wài

142

资金

zī jīn

143

流浪汉

liú làng hàn

144

普及

pǔ jí

145

采用

cǎi yòng

146

色情

sè qíng

147

面临

miàn lín

148

挑战

tiǎo zhàn

149

假冒

jiǎ mào

150

影响

yǐng xiǎng

151

保护

bǎo hù

152

著作权

zhù zuò quán

153

创作

chuàng zuò

154

人格

rén gé

155

署名

shǔ míng

156

完整

wán zhěng

157

复制

fù zhì

158

péng

159

故去

gù qù