49 (T) Flashcards Preview

Chinese mtg vocab > 49 (T) > Flashcards

Flashcards in 49 (T) Deck (60):
1

thorns

jing1 ji2

荆棘

2

threat, threaten

kong3 he4

恐吓

wei1 he4

威吓

wei1 xie2

威胁

3

thresh

da3

4

threshing floor

da3 mai4 chang2

打麦场

5

throne

bao3 zuo4

宝座

6

throne of grace

shi1 en1 bao3 zuo4

施恩宝座

7

thummim

tu3 ming2

土明

8

thunder

lei2

9

tide

chao2 shui3

潮水

10

tide coming in

zhang3 chao2

涨潮

11

tide going out

luo4 chao2

落潮

12

tithes (10%)

shi2 fen1 zhi1 yi1

十分之一

13

toil

lao2 ku3

劳苦

14

token, sign

ji4 hao4

记号

15

tolerance

rong2 ren3

容忍

16

torch:

1. torch with flame

2. flashlight

1. huo3 ju4

火炬

2. shou3 dian4 tong3 

手电筒

17

tormented, greatly distressed

ji2 qi2 tong4 ku3

极其痛苦

18

touched, moved

gan3 dong4

感动

19

touching, moving

shi3 ren2 gan3 dong4 de

使人感动的

20

tower

ta3

21

tradition

chuan2 tong3

传统

22

trample

jian4 ta4

践踏

23

trance (acts 10)

hun2 you2 xiang4 wai4

魂游象外

24

transfigure, transfiguration

bian4 xing2 xiang4

变形象

25

transform, change

gai3 bian4

改变

bian4 hua4

变化

26

transgress

wei2 bei4

违背

27

transgressor, culprit

zui4 fan4

罪犯

28

transplant:

1. plants

2. medical

1. yi2 zhong4

移种

2. yi2 zhi2

移植

29

trap (n)

xian4 jing3

陷阱

30

trap (v)

qi1 pian1 (cheat)

欺骗

shi3 xian4 ru4 xian4 jing3

使陷入陷阱

31

jing1 ji2

荆棘

thorns

32

kong3 he4

恐吓

wei1 he4

威吓

wei1 xie2

威胁

threat, threaten

33

da3

thresh

34

da3 mai4 chang2

打麦场

threshing floor

35

bao3 zuo4

宝座

throne

36

shi1 en1 bao3 zuo4

施恩宝座

throne of grace

37

tu3 ming2

土明

thummim

38

lei2

thunder

39

chao2 shui3

潮水

tide

40

zhang3 chao2

涨潮

tide coming in

41

luo4 chao2

落潮

tide going out

42

shi2 fen1 zhi1 yi1

十分之一

tithes (10%)

43

lao2 ku3

劳苦

toil

44

ji4 hao4

记号

token, sign

45

rong2 ren3

容忍

tolerance

46

1. huo3 ju4

火炬

2. shou3 dian4 tong3 

手电筒

torch:

1. torch with flame

2. flashlight

47

ji2 qi2 tong4 ku3

极其痛苦

tormented, greatly distressed

48

gan3 dong4

感动

touched, moved

49

shi3 ren2 gan3 dong4 de

使人感动的

touching, moving

50

ta3

tower

51

chuan2 tong3

传统

tradition

52

jian4 ta4

践踏

trample

53

hun2 you2 xiang4 wai4

魂游象外

trance (acts 10)

54

bian4 xing2 xiang4

变形象

transfigure, transfiguration

55

gai3 bian4

改变

bian4 hua4

变化

transform, change

56

wei2 bei4

违背

transgress

57

zui4 fan4

罪犯

transgressor, culprit

58

1. yi2 zhong4 

移种

2. yi2 zhi2 

移植

transplant:

1. plants

2. medical

59

xian4 jing3

陷阱

trap (n)

60

qi1 pian1 (cheat)

欺骗

shi3 xian4 ru4 xian4 jing3

使陷入陷阱

trap (v)