5 Flashcards Preview

一对一:听写 > 5 > Flashcards

Flashcards in 5 Deck (33):
1to repair; to mend

2

Gǎndòng

感动

to be moved (emotionally)

3

Fányǎn

繁衍

to multiply

4

Zhènshǒu

镇守

to guard (a strategically important place)

5

Tǒngzhì

统治

rule

6

Xīngbīng zuòluàn

兴兵作乱

to destroy the peace; to start a war

7

Yíngzhàn

迎战

to meet head-on

8

Bùfú

不服

to refuse to obey; to not give in

9

Yī nù zhī xià

一怒之下

in a rage

10

Zhīzhù

支柱

pillar (also figurative)

11

Zhì chéng

制成

to support

12

Zhùzi

柱子

pillar

13

Zhéduàn

折断

to break

14to collapse

15

Liè kāi

裂开

to crack (open)

16

Lièfèng

裂缝

crack

17

Miànlín

面临

to overflow; to flood

18

Kōngqián

空前

to be faced with

19

Zāinàn

灾难

disaster

20

Mùdǔ

目睹

to witness

21

Zāo dào

遭到

to suffer (sb's attack); to encounter

22

Zǒu biàn

走遍

to walk around

23

Shānchuān

山川

mountains and rivers

24

Chūchǎn

出产

to mine out

25

Liànto refine

26

Wǔsè tǔ

五色土

The Five Colors of Earth

27

Shāndǐng

山顶

top of a mountain

28

Kǎnto cut

29

Shén guī

神龟

legendary turtle

30

Zǒngsuàn

总算

finally; at long last

31

Tiánto fill

32

Qīngxié

倾斜

to be inclined

33

Liútǎng

流淌

to flow