5.2 Flashcards Preview

报刊 - 听写:Pinyin > 5.2 > Flashcards

Flashcards in 5.2 Deck (25):
1

Jīngjì xùnsù juéqǐ

经济迅速崛起

rapid economic rise

2

Lìng shìjiè zhǔmù

令世界瞩目

to attract worldwide attention

3

Quánwēi jīgòu

权威机构

authoritative structure

4

Jīngjì lùntán

经济论坛

economic forum

5

Gōngbù/fāxíng. Bàogào

公布/发行。。。报告

to announce / to issue... report

6

Tígāo jìngzhēng lì

提高竞争力

to improve competitiveness

7

Hóngguān jīngjì

宏观经济

macroeconomics

8

Wéiguān jīngjì

微观经济

microeconomics

9

Cùjìn. Fāzhǎn.

促进。。发展

to promote... expansion

10

Zǔ'ài. Fāzhǎn.

阻碍。。发展

to obstruct... expansion

11

Jìnxíng fēnxī/bǐjiào/róngzī

进行分析/比较/融资

to conduct analysis / comparison / finance

12

Cānyù diàochá

参与调查

to be come involved in an investigation

13

Jīngjì zhǐshù

经济指数

economic indicators

14

Tóuzī lǜ

投资率

investment rate

15

Guómín chúxù lǜ

国民储蓄率

national savings rate

16

Rénjūn guónèi shēngchǎn zǒng zhí

人均国内生产总值

GDP

17

Zònghé páimíng shàngshēng

综合排名上升

for comprehensive rating to rise

18

Wěndìng de hóngguān jīngjì huánjìng

稳定的宏观经济环境

stable macroeconomic environment

19

Lìyòng jìngzhēng yōushì

利用竞争优势

to utilize a competitive advantage

20

Chuàngxīn nénglì

创新能力

innovation ability

21

Gāo kējì yìngyòng

高科技应用

high-tech applications

22

Yíngxiāo shēndù

营销深度

marketing depth

23

Gǔpiào róngzī

股票融资

equity financing

24

Yínháng wěnjiàn xìng

银行稳健性

bank robustness

25

Chǔyú lièshì

处于劣势

to be at a disadvantage