6. Fortsatta studier och arbetsliv Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 6. Fortsatta studier och arbetsliv > Flashcards

Flashcards in 6. Fortsatta studier och arbetsliv Deck (146):
1

ammattikorkeakoulu

en yrkeshögskola, yrkeshögskolan, yrkeshögskolor, yrkeshögskolorna 1

2

arvosana

ett betyg, betyget, betyg, betygen 5

3

etäopiskelu

distansstudier, -na

4

jatko-opinnot

fortsatta studier

5

koulutus

en utbildning, utbildningen, utbildningar, utbildningarna 2

6

kurssi

en kurs, kursen, kurser, kurserna 3

7

loma, lupa

ett lov, lovet, lov, loven 5

8

luento

en föreläsning, föreläsningen, föreläsningar, föreläsningarna 2

9

lukujärjestys

ett schema, schemat, scheman, schemana 4

10

lukukausi

en termin, terminen, terminer, terminerna 3

11

lukukausimaksu

en terminsavgift, terminsavgiften, terminsavgifter, terminsavgifterna 3

12

ohjaaja

en mentor, mentoren, mentorer, mentorerna 3

13

opetus

undervisning, -en

14

opinnot

studier, -na

15

opintolaina

ett studielån, studielånet, studielån, studielånen 5

16

opinto-ohjaaja

en studievägledare, studievägledaren, studievägledare, studievägledarna 5 (rr); en studiehandledare 5 (sr)

17

opinto-ohjelma

ett studieprogram, studieprogrammet, studieprogram, studieprogrammen 5

18

opintopiste

ett studiepoäng, studiepoänget, studiepoäng, studiepoängen 5

19

opintotuki

studiestöd, -et

20

opiskelija

en student, studenten, studenter, studenterna 3; en studerande, studeranden, studerande, studerandena 5

21

opiskelija-alennus

en studentrabatt, studentrabatten, studentrabatter, studentrabatterna 3

22

opiskelija-asunto

en studentbostad, studentbostaden, studentbostäder, studentbostäderna 3*

23

opiskelijakortti

ett studentkort, studentkortet, studentkort, studentkorten 5

24

pääaine

ett huvudämne, huvudämnet, huvudämnen, huvudämnena 4

25

pääsykoe

ett inträdesprov, inträdesprovet, inträdesprov, inträdesproven 5

26

päättötodistus

ett slutbetyg, slutbetyget, slutbetyg, slutbetygen 5

27

sivuaine

ett biämne, biämnet, biämnen, biämnena 4

28

stipendi

ett stipendium, stipendiet, stipendier, stipendierna 3

29

tentti

en tenta, tentan, tentor, tentorna 1

30

tiedekunta

en fakultet, fakulteten, fakulteter, fakulteterna 3

31

todistus (koulu)

ett betyg, betyget, betyg, betygen 5

32

tutkielma, kirjoitelma

en uppsats, uppsatsen, uppsatser, uppsatserna 3

33

tutkielma, väitös

en avhandling, avhandlingen, avhandlingar, avhandlingarna 2

34

tutkinto

en examen, examina

35

tutori

en fadder, faddern, faddrar, faddrarna 2; en tutor, tutoren, tutorer, tutorerna 3

36

uusintatentti

en omtenta, omtentan, omtentor, omtentorna 1

37

vaihto-ohjelma

ett utbytesprogram, utbytesprogrammet, utbytesprogram, utbytesprogrammen 5

38

vaihto-opiskelija

en utbytesstudent, utbytesstudenten, utbytesstudenter, utbytesstudenterna 3

39

valintakoe

ett urvalsprov, urvalsprovet, urvalsprov, urvalsproven 5

40

valkolakki

en studentmössa, studentmössan, studentmössor, studentmössorna 1; vita mössan

41

välivuosi

ett sabbatsår, sabbatsåret, sabbatsår, sabbatsåren 5

42

yleisopinnot

allmänna studier

43

yliopisto

ett universitet, universitetet, universitet, universiteten 5

44

ylioppilas

en student, studenten, studenter, studenterna 3

45

ylioppilaskunta

en studentkår, studentkåren, studentkårer, studentkårerna 3

46

ylioppilastutkinto

studentexamen

47

ala

en bransch, branschen, branscher, branscherna 3

48

ammatti

ett yrke, yrket, yrken, yrkena 4

49

CV, ansioluettelo

ett CV

50

eläke

en pension, pensionen, pensioner, pensionerna 3

51

etätyö

distansarbete, -t

52

harjoittelija

en praktikant, praktikanten, praktikanter, praktikanterna 3

53

harjoittelu

praktik, -en

54

harjoittelupaikka

en praktikplats, praktikplatsen, praktikplatser, praktikplatserna 3

55

johtaja

en chef, chefen, chefer, cheferna 3

56

joustava työaika

flextid, -en; flexibel arbetstid

57

kesätyö

ett sommarjobb, sommarjobbet, sommarjobb, sommarjobben 5

58

kielitaito

språkkunskaper, -na

59

kokopäivätyö

ett heltidsjobb, heltidsjobbet, heltidsjobb, heltidsjobben 5; ett jobb (5) på heltid

60

lakko

en strejk, strejken, strejker, strejkerna 3

61

loma

en semester, semestern, semestrar, semestrarna 2

62

menot

utgifter, -na

63

osapäivätyö

ett deltidsjobb, deltidsjobbet, deltidsjobb, deltidsjobben 5; ett jobb (5) på deltid

64

palkankorotus

en löneförhöjning, löneförhöjningen, löneförhöjningar, löneförhöjningarna 2

65

palkka

en lön, lönen, löner, lönerna 3

66

pätkätyö

ett ströjobb, ströjobbet, ströjobb, ströjobben 5; ett snuttjobb 5

67

sijainen

en vikarie, vikarien, vikarier, vikarierna 3

68

tulot, ansiot

inkomster, -na

69

työ(paikka)

ett jobb, jobbet, jobb, jobben 3; ett arbete, arbetet, arbeten, arbetena 4

70

työ, toimi

en anställning, anställningen, anställningar, anställningarna 2

71

työelämä

arbetsliv, -et

72

työhaastattelu, työhönottohaastattelu

en anställningsintervju, anställningsintervjun, anställningsintervjuer, anställningsintervjuerna 3

73

työhakemus

en platsansökan, platsansökan, platsansökningar, platsansökningarna 2*; en jobbansökan 2*

74

työkokemus

en arbetserfarenhet, arbetserfarenheten, arbetserfarenheter, arbetserfarenheterna 3

75

työmarkkinat

arbetsmarknad, -en

76

työnantaja

en arbetsgivare, arbetsgivaren, arbetsgivare, arbetsgivarna 5

77

työnhakija

en arbetssökande, arbetssökanden, arbetssökande, arbetssökandena 5

78

työntekijä

en anställd, den anställda, anställda, de anställda; en arbetstagare, arbetstagaren, arbetstagare, arbetstagarna 5

79

työpaikka

en arbetsplats, arbetsplatsen, arbetsplatser, arbetsplatserna 3

80

työpaikkailmoitus

en platsannons, platsannonsen, platsannonser, platsannonserna 3; en jobbannons 3

81

työtehtävä

en arbetsuppgift, arbetsuppgiften, arbetsuppgifter, arbetsuppgifterna 3

82

työtodistus

ett (arbets)intyg, intyget, intyg, intygen 5

83

työtoveri

en arbetskamrat, arbetskamraten, arbetskamrater, arbetskamraterna 3; en kollega, kollegan, kollegor, kollegorna 1 (3)

84

työttömyys

arbetslöshet, -en

85

vero

en skatt, skatten, skatter, skatterna 3

86

verokortti

en skattesedel, skattesedeln, skattesedlar, skattesedlarna 2 (rr); ett skattekort, skattekortet, skattekort, skattekorten 5 (sr)

87

verotus

beskattning, -en

88

yksityisyrittäjä

en privatföretagare, privatföretagaren, privatföretagare, privatföretagarna 5; en egenföretagare 5

89

yrittäjä

en företagare, företagaren, företagare, företagarna 5

90

ilmoittautua johonkin

anmäla, anmäler, anmälde, anmält 2 sig till ngt

91

keskeyttää opinnot

avbryta, avbryter, avbröt, avbrutit 4 studierna

92

kouluttautua joksikin

utbilda, utbildar, utbildade, utbildat 1 sig till

93

käydä lukio loppuun

gå, går, gick, gått (ep.) ut gymnasiet

94

lukea tenttiin

läsa, läser, läste, läst 2 till en tenta

95

läpäistä tentti

klara, klarar, klarade, klarat 1 tentan

96

opettaa jotakuta jossakin

undervisa, undervisar, undervisade, undervisat 1 någon i ngt

97

opiskella

studera, studerar, studerade, studerat 1; plugga, pluggar, pluggade, pluggat 1 (puhek.)

98

opiskella yliopistossa

studera, studerar, studerade, studerat 1 / plugga, pluggar, pluggade, pluggat 1 vid / på universitetet

99

oppia

lära, lär, lärde, lärt 2 sig

100

pitää välivuosi

ta, tar, tog, tagit 4 ett sabbatsår

101

pyrkiä yliopistoon

söka, söker, sökte, sökt 2 in vid / på ett universitet

102

päästä yliopistoon

komma, kommer, kom, kommit 4 in på / vid ett universitet

103

päästä ylioppilaaksi, suorittaa ylioppilastutkinto

ta, tar, tog, tagit 4 studenten

104

rahoittaa opinnot

finansiera, finansierar, finansierade, finansierat 1 studierna

105

suorittaa tutkinto

avlägga, avlägger, avlade, avlagt (ep.) en examen

106

valmistautua jotakin varten

förbereda, förbereder, förberedde, förberett 2 sig för ngt

107

valmistua

bli, blir, blev, blivit 4 klar / färdig med studierna

108

ansaita (rahaa)

(för)tjäna, tjänar, tjänade, tjänat 1

109

erota, irtisanoutua jostakin

säga, säger, sade, sagt (ep.) upp sig från ngt

110

hakea töitä

söka, söker, sökte, sökt 2 jobb / arbete

111

hankkia itselleen ammatti

skaffa, skaffar, skaffade, skaffat 1 sig ett yrke

112

harjoitella, olla harjoittelijana

praktisera, praktiserar, praktiserade, praktiserat 1

113

irtisanoa joku jostakin

säga, säger, sade, sagt (ep.) upp någon från ngt; avskeda, avskedar, avskedade, avskedat 1 någon

114

jäädä eläkkeelle

gå, går, gick, gått (ep.) i pension; bli, blir, blev, blivit 4 pensionerad, pensionerat, pensionerade

115

jäädä sairaslomalle

bli, blir, blev, blivit 4 sjukskriven, sjukskrivet, sjukskrivna

116

lakkoilla

strejka, strejkar, strejkade, strejkat 1

117

lomauttaa joku

permittera, permitterar, permitterade, permitterat 1 någon

118

luoda uraa

göra, gör, gjorde, gjort (ep.) karriär

119

maksaa (500 euroa) veroa

betala, betalar, betalade, betalat 1 (500 euro i) skatt

120

olla jonkun sijaisena

vikariera, vikarierar, vikarierade, vikarierat 1 för någon

121

olla kesätöissä

sommarjobba, sommarjobbar, sommarjobbade, sommarjobbat 1

122

ottaa joku töihin, palkata joku

anställa, anställer, anställde, anställt 2 någon

123

saada hyvää / huonoa palkkaa

få, får, fick, fått (ep.) bra / dåligt betalt

124

saada potkut

få, får, fick, fått (ep.) sparken

125

tehdä sivutöitä

extraknäcka, extraknäcker, extraknäckte, extraknäckt 2

126

tehdä töitä pimeästi

jobba, jobbar, jobbade, jobbat 1 svart

127

työskennellä

jobba, jobbar, jobbade, jobbat 1; arbeta, arbetar, arbetade, arbetat 1

128

akateeminen

akademisk, -t, -a

129

ammattiin suuntautunut

yrkesinriktad, yrkesinriktat, yrkesinriktade

130

hylätty

underkänd, underkänt, underkända

131

hyväksytty

godkänd, godkänt, godkänna

132

pakollinen

obligatorisk, -t, -a

133

valinnainen, vapaavalintainen

valfri, valfritt, valfria

134

vapaaehtoinen

frivillig, -t, -a

135

yleissivistävä

allmänbildande (tpm)

136

joustava

flexibel, flexibelt, flexibla

137

lomautettu

permitterad, permitterat, permitterade

138

loppuunpalanut

utbränd, utbränt, utbrända

139

mielekäs

meningsfull, -t, -a

140

tilapäinen, väliaikainen

tillfällig, -t, -a

141

työtön

arbetslös, -t, -a

142

vaativa

krävande (tpm)

143

vaihteleva

omväxlande (tpm); varierande (tpm)

144

vakinainen

fast, -, -a

145

vastuuntuntoinen

ansvarsfull, -t, -a; ansvarskännande (tpm)

146

yksipuolinen

monoton, -t, -a; ensidig, -t, -a