7 Flashcards Preview

► Turkish Vocab 1 > 7 > Flashcards

Flashcards in 7 Deck (200):
1

şaka anlayışı

sense of humor

2

madalya

medal

3

arasıra

occasionally

4

ortaya koymak

to reveal

5

ortaya çıkmak

to appear

6

ima etmek

to imply

7

etkilemek

to impact

8

kanıtlamak

to prove

9

etrafı çevrili

surrounded

10

derhal

immediately

11

zehir

poison

12

kurbağa

frog

13

maden

mine

14

tehdit etmek

threaten

15

avlanmak

to hunt

16

cengel

jungle

17

bu arada

by the way

18

-a mal olmak

to cost

19

madencilik

mining

20

hayvanat bahçesi

zoo

21

tibbi araştırma

medical research

22

raf

shelf

23

soğutma

refrigeration

24

donma

freezing

25

hamur

dough

26

deney yapmak

to experiment

27

rutubet

moisture

28

küf

mold

29

küflenmek

to mold

30

asit derecesi

acidity

31

bılım adamı

scientist

32

dondurulmak

to be frozen

33

buzluk

freezer

34

kaynatmak

to boil

35

ahududu

raspberry

36

nadir

rare

37

civar

around (more or less)

38

serbest

unrestricted

39

karıştırmak

to mix up/confuse

40

sonraki

the following

41

önceki

the previous

42

kasırga

hurricane

43

benzer

similar

44

balarısı

honeybee

45

yayılmak

to spread

46

tozlaşmak

to pollinate

47

bulaştırmak

to infect

48

güvenmek

to trust

49

yaratmak

to create

50

kimlik kartı

identification card

51

yabanı

wild

52

kısa görüşlü

short sighted

53

keşfetmek

to discover

54

bitki

plant

55

sakıncalı

problematic

56

ulaşım

transportation

57

dağıtım

distribution

58

anahtar

key

59

anıt

memorial

60

heykel

statue

61

verimli

productive

62

kurak

arid

63

dışa bağımlılık

foreign dependence

64

bilgilendirmek

to be informed

65

beklenti

expectation

66

yaklaşım

approach

67

kısa vadeli

short term

68

uzun vadeli

long term

69

takip etmek

to follow

70

anarşi

anarchy

71

yerine geçmek

the take the place of

72

zannetmek

to assume or think something

73

şebeke

network

74

zafer

victory

75

istismar etmek

exploit or take advantage of

76

-nin geri kalanı

the rest of

77

sorun

problem

78

harekete geçmek

to take action

79

biriktirmek

to collect/save

80

halletmek

to resolve

81

neydik ne olduk

what we were, what we have become

82

işler değişti

things have changed

83

kayıtsız

indifferent

84

abur cubur

junk food

85

zihin

mind

86

zihinsel

mental

87

beyin

brain

88

beden eğitimi

physical education

89

tek

the only

90

ağırlamak

to host somebody

91

sayılır

kind of like

92

bağışlamak

to donate

93

şemsiye

umbrella

94

takip cihazı

tracking device

95

yenilemek

to renew

96

yenilik

innovation

97

iyi niyetli

good intention

98

kötü niyetli

bad intention

99

aşırı

extreme

100

dunya çapında

world wide

101

sense of humor

şaka anlayışı

102

medal

madalya

103

occasionally

arasıra

104

to reveal

ortaya koymak

105

to appear

ortaya çıkmak

106

to imply

ima etmek

107

to impact

etkilemek

108

to prove

kanıtlamak

109

surrounded

etrafı çevrili

110

immediately

derhal

111

poison

zehir

112

frog

kurbağa

113

mine

maden

114

threaten

tehdit etmek

115

to hunt

avlanmak

116

jungle

cengel

117

by the way

bu arada

118

to cost

-a mal olmak

119

mining

madencilik

120

zoo

hayvanat bahçesi

121

medical research

tibbi araştırma

122

shelf

raf

123

refrigeration

soğutma

124

freezing

donma

125

dough

hamur

126

to experiment

deney yapmak

127

moisture

rutubet

128

mold

küf

129

to mold

küflenmek

130

acidity

asit derecesi

131

scientist

bılım adamı

132

to be frozen

dondurulmak

133

freezer

buzluk

134

to boil

kaynatmak

135

raspberry

ahududu

136

rare

nadir

137

around (more or less)

civar

138

unrestricted

serbest

139

to mix up/confuse

karıştırmak

140

the following

sonraki

141

the previous

önceki

142

hurricane

kasırga

143

similar

benzer

144

honeybee

balarısı

145

to spread

yayılmak

146

to pollinate

tozlaşmak

147

to infect

bulaştırmak

148

to trust

güvenmek

149

to create

yaratmak

150

identification card

kimlik kartı

151

wild

yabanı

152

short sighted

kısa görüşlü

153

to discover

keşfetmek

154

plant

bitki

155

problematic

sakıncalı

156

transportation

ulaşım

157

distribution

dağıtım

158

key

anahtar

159

memorial

anıt

160

statue

heykel

161

productive

verimli

162

arid

kurak

163

foreign dependence

dışa bağımlılık

164

to be informed

bilgilendirmek

165

expectation

beklenti

166

approach

yaklaşım

167

short term

kısa vadeli

168

long term

uzun vadeli

169

to follow

takip etmek

170

anarchy

anarşi

171

the take the place of

yerine geçmek

172

to assume or think something

zannetmek

173

network

şebeke

174

victory

zafer

175

exploit or take advantage of

istismar etmek

176

the rest of

-nin geri kalanı

177

problem

sorun

178

to take action

harekete geçmek

179

to collect/save

biriktirmek

180

to resolve

halletmek

181

what we were, what we have become

neydik ne olduk

182

things have changed

işler değişti

183

indifferent

kayıtsız

184

junk food

abur cubur

185

mind

zihin

186

mental

zihinsel

187

brain

beyin

188

physical education

beden eğitimi

189

the only

tek

190

to host somebody

ağırlamak

191

kind of like

sayılır

192

to donate

bağışlamak

193

umbrella

şemsiye

194

tracking device

takip cihazı

195

to renew

yenilemek

196

innovation

yenilik

197

good intention

iyi niyetli

198

bad intention

kötü niyetli

199

extreme

aşırı

200

world wide

dunya çapında