701-800 Flashcards Preview

700 > 701-800 > Flashcards

Flashcards in 701-800 Deck (218):
1

瞧不起

qiáo bu qǐ

2

可取之处

kě qǔ zhī chù

3

一文不值

yì wén bù zhí

4

置之不理

zhì zhī bù lǐ

5

留面子

liú miàn zi

6

求婚

qiú hūn

7

违法

wéi fǎ

8

行为

xíng wéi

9

违背

wéi bèi

10

介入

jiè rù

11

穿梭

chuān suō

12

返回

fǎn huí

13

山路

shān lù

14

尽头

jìn tóu

15

顶上

dǐng shang

16

陡变

dǒu biàn

17

急忙

jí máng

18

度假

dù jià

19

体会

tǐ huì

20

温暖

wēn nuǎn

21

祖父

zǔ fù

22

创业

chuàng yè

23

享受

xiǎng shòu

24

孙子

sūn zi

25

讨饭

tǎo fàn

26

后裔

hòu yì

27

徐福

xú fú

28

远亲

yuǎn qīn

29

近邻

jìn lín

30

侄女

zhǐ nǚ

31

堂兄弟

táng xiōng dì

32

本职

běn zhí

33

师兄弟

shī xiōng dì

34

名师

míng shī

35

高徒

gāo tú

36

智者

zhì zhě

37

千虑

qiān lǜ

38

凶器

xiōng qì

39

强盗

qiáng dào

40

通缉

tōng jī

41

在逃

zài táo

42

末尾

mò wěi

43

观赏

guān shǎng

44

dīng

45

眉毛

měi mào

46

吸引

xā yǐn

47

板墙

bǎn qiáng

48

节孔

jié kǒng

49

干涉

gān shè

50

袖手

xìu shǒu

51

旁观

peang guān

52

人群

rén qún

53

走散

zǒu sàn

54

直接

zhí jiē

55

灵通

líng tōng

56

专爱

zhuān' ài

57

隐私

yǐn sī

58

过去

guò qù

59

功劳

gōng láo

60

前功

qián gōng

61

进气

jìn qì

62

庭长

tíng zhǎng

63

旁听者

páng tīng zhě

64

退庭

tuì tíng

65

求学

qiú xué

66

离开

lí kāi

67

纽约

Niǔ yuē

68

土里土气

tǔ li tǔ qì

69

自杀

zì shā

70

跳入

tiào rù

71

喷火口

pēn huǒ kǒu

72

冲进

chōng jìn

73

队列

duì liè

74

不幸中

bú xìng zhōng

75

死人

sǐ rén

76

卷入

juǎn rù

77

旋涡

xuán wō

78

渡轮

dù lún

79

靠岸

kào' àn

80

开船

kāi chuán

81

开往

kāi wǎng

82

挨骂

ái mà

83

cáng

84

苍蝇

cāng ying

85

苍蝇拍子

cāng yíng pāi zi

86

欣赏

xīn shǎng

87

心血

xīn xuè

88

双方

shuāng fāng

89

让步

ràng bù

90

圆满

yuán mǎn

91

在意

zài yì

92

通讯

tōng xùn

93

浪费

làng fèi

94

竭尽

jié jìn

95

要求

yāo qiú

96

协助

xié zhù

97

演讲

yǎn jiǎng

98

失望

shī wàng

99

敬而远之

jìng ér yuǎn zhī

100

生硬

shēng yìng

101

心眼

xīn yǎn

102

彷徨

páng huáng

103

迷途

mí tú

104

口吃

kǒu chī

105

似乎

sì hū

106

打扮

dǎ bàn

107

利落

lù luò

108

幽默

yōu mò

109

dòu

110

高枕

gāo zhěn

111

无忧

wú yōu

112

shèng

113

行家

háng jiā

114

估计

gū jì

115

头脑

tóu nǎo

116

貌相

mào xiàng

117

到处

dào chù

118

盗版

dào bǎn

119

假冒

jiǎ mào

120

万物之灵

wàn wù zhī líng

121

记住

jì zhù

122

简直

jiǎn zhí

123

适应

shì yìng

124

邻居

lín jū

125

无依无靠

wú yī wú kào

126

讲解

jiǎng jiě

127

深入浅出

shēn rù qiǎn chū

128

开阔

kāi kuò

129

眼界

yǎn jiè

130

乘凉

chéng liáng

131

搭上关系

dā shang guān xi

132

大同

dà tóng

133

134

活期

huó qī

135

存款

cún kuǎn

136

户头

hù tóu

137

窗口

chuāng kǒu

138

汇款

huì kuǎn

139

汇入

huì rù

140

帐号

zhàng hào

141

礼貌

lǐ mào

142

乳臭未干

rǔ xiù wèi gān

143

毛孩子

máo hái zi

144

打柴

dǎ chái

145

牛仔衫

niú zǎi shān

146

再加

zài jiā

147

牛仔裤

niú zǎi kù

148

户口

hù kǒu

149

抄件

chāo jiàn

150

tián

151

申请

shēn qǐng

152

表格

biǎo gé

153

可燃

kě rán

154

有约

yǒu yuē

155

在先

zài xiān

156

保护

bǎo hù

157

继续

jì xù

158

破坏

pò huài

159

自食其果

zì shí qí guǒ

160

导游

dǎo yóu

161

滔滔

tāo tāo

162

不绝

bù jué

163

风土

fēng tǔ

164

人情

rén qíng

165

言辞

yán cí

166

167

生动

shēng dòng

168

描写

miáo xiě

169

当时

dāng shí

170

世态

shì tài

171

大饱眼福

dà bǎo yǎn fú

172

山明水秀

shān míng shuǐ xiù

173

风光

fēng guāng

174

流连忘返

liú lián wàng fán

175

日出而作

rì chū ér zuò

176

日入而息

rì rù ér xī

177

纯朴

chún pǔ

178

名胜

míng shèng

179

guān

180

彬彬

bīn bīn

181

谦虚

qiān xū

182

精神

jīng shén

183

尊重

zūn zhòng

184

年终

nián zhōng

185

送礼

sòng lǐ

186

习惯

xí guàn

187

盛行

shèngxíng

188

赞成

zàn chéng

189

废除

fèi chú

190

年礼

nián lǐ

191

盂兰盆节

yú lán pén jié

192

探亲

tàn qīn

193

扫墓

sǎo mù

194

gǎo

195

fàng

196

别扭

biè niǔ

197

niǎo

198

亲眼

qīn yǎn

199

海市蜃楼

hǎi shì shèn lóu

200

奇观

qí guān

201

设计

shè jì

202

值钱

zhí qián

203

价格

jià gé

204

受骗

shòu piàn

205

耳聪目明

ér cōng mù míng

206

mán

207

蹩脚

bié jiǎo

208

解释

jiě shì

209

不知所云

bù zhī suǒ yún

210

欲望

yù wàng

211

止境

zhǐ jìng

212

多欲

duō yù

213

亡身

wáng shēn

214

祈祷

qí dǎo

215

称心

chèn xīn

216

无忧

wú yōu

217

事事

shì shì

218

时时

shí shí