8 Flashcards Preview

一对一:听写 > 8 > Flashcards

Flashcards in 8 Deck (24):
1

Qìfèn

气愤

angry

2

Àidài

爱戴

respected and supported

3

Biēle yī dùzi qì

憋了一肚子气

to feel injured and resentful

4

Mányuàn

埋怨

to blame

5

Jìrán

既然

now that

6

Zūncóng

遵从

to follow

7

Rěnnài

忍耐

patience

8

Mènmènbùlè

闷闷不乐

to feel blue; to be moody

9

Zuǒsī yòu xiǎng

左思右想

to ponder

10

Chángshēng bùlǎo

长生不老

to live forever

11

Xian yào

仙药

medicine from the gods

12

Xīnshǎng

欣赏

to appreciate

13

Tóngqíng

同情

sympathy

14

Dīngzhǔ

叮嘱

to tell; to exhort

15

Fúyòng

服用

to take (medicine)

16

Zhuǎnyǎn jiān

转眼间

in the blink of an eye

17

Chī guāng

吃光

to eat up; to finish (all the food)

18

Jiàn sǐ bù jiù

见死不救

to watch sb die

19

Fǎnzhèng

反正

anyway

20

Guānghuán

光环

aura

21

Pāoqì

抛弃

to abandon

22

Zébèi

责备

to blame

23

Zìsī

自私

selfish

24

Lěng lěngqīngqīng

冷冷清清

cold and cheerless