9.2 Flashcards Preview

报刊 - 其他的:汉字 > 9.2 > Flashcards

Flashcards in 9.2 Deck (18):
1

战役

Zhànyì

campaign

2

吸毒

Xīdú

to take drugs

3

遏制

Èzhì

to restrain

4

滋生

Zīshēng

to multiply

5

抓紧

Zhuājǐn

to pay close attention to

6

普查

Pǔchá

to generally survey

7

千方百计

Qiānfāngbǎijì

by every possible means

8

切断

Qiēduàn

to cut off

9

破案

Pò'àn

to crack a case

10

攻坚

Gōngjiān

to assault fortified positions

11

Zhàng

battle

12

歼灭

Jiānmiè

to annihilate

13

铲毒

Chǎn dú

to eradicate drugs

14

嚣张

Xiāozhāng

rampant

15

气焰

Qìyàn

bluster

16

麻醉

Mázuì

to anesthetize

17

发动

Fādòng

to launch

18

国家禁毒委员会

Guójiā jìndú wěiyuánhuì

the National Narcotics Control Commission (NNCC)