A: Formovanie spojenectva USA (Roosevelt) – VB (Churchill) – ZSSR (Stalin) Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > A: Formovanie spojenectva USA (Roosevelt) – VB (Churchill) – ZSSR (Stalin) > Flashcards

Flashcards in A: Formovanie spojenectva USA (Roosevelt) – VB (Churchill) – ZSSR (Stalin) Deck (60):
1

Kedy bola Atlantická charta?

14. aug. 1941

2

Čo bola Atlantická charta?

Bolo to spoločné prehlásenie USA a Spojeného kráľovstva, v ktorom vyjadrovali zásady svojej politiky v nasledujúcom období počas 2. sv. vojny.
Stala sa základom pre neskoršiu chartu OSN.

3

Kto podpísal Atlantickú chartu?

- prezident USA F. D. Roosevelt
- britský ministerský predseda W. Churchill.

4

Aké body obsahovala Atlantická charta?

- UAS ani Spojené kráľovstvo sa neusilujú o žiadne územné zisky
- územné zisky musia byť v súlade so želaním ľudí na dotknutých územiach
- všetci ľudia majú právo na sebaurčenie
- majú byť zrušené obchodné bariéry a nastolené rovnaké podmienky pre víťazov i porazených
- svetová ekonomická spolupráca má viesť k hospodárskemu rozvoju a lepším sociálnym podmienkam všetkých národov
- po zničení nacistického Nemecka budú môcť všetky národy bez strachu žiť v mieri
- možnosť plavby v mieri po všetkých moriach a oceánoch
- odzbrojenie agresorov vojny a všeobecné povojnové odzbrojenie

5

Kedy sa konala I. Moskovská konferencia?
Čo zaŕňala?

28. sep.-1. okt. 1941
Spojeneckú pomoc Sovietom

6

Kedy prišiel Anthony Eden na návštevu do Moskvy?
Čo urobil?

V decembri 1941
vystúpil proti Atlantickej charte

7

Kedy USA nesúhlasilo s politikou ZSSR v Pobaltí a neuznalo žiadne koncesie Rusku?

5. dec. 1941

8

Kedy Japonsko prepadlo námornú základňu Pear Harbour?

7. dec. 1941

9

Následkom čoho vstúpili USA do vojny?
Kedy sa to stalo?

Japonsko prepadlo námornú základňu Pear Harbour
7. dec. 1941

10

Kedy vyhlásil Hitler vojnu USA?

11. dec. 1941

11

Kedy vznikla nemecko-taliansko-japonská zmluva o spoločnom vedení vojny

11. dec. 1941

12

Kedy vznikla Zmluva ZSSR-VB?
O čo v nej išlo?

26. máj. 1942
Molotov v Londýne, uzatvorenie sovietsko-britského paktu na 20 rokov

13

Kedy sa konalo spoločné komuniké, že Spojenci vytvoria druhú frontu v Európe?

11. jún. 1942

14

Kedy bol neúspech výsadku v Dieppe?

18.-19. aug. 1942

15

O čo išlo pri výsadku v Dieppe?
Ako sa akcia skončila?

Jednalo sa o obojživelnú operáciu kanadských a britských jednotiek proti okupovanému francúzskemu prístavu Dieppe.
Akcia sa skončila katastrofou pre vylodené sily.

16

Kedy sa konala II. Moskovská konferencia?

August 1942

17

O čo išlo na II. Moskovskej konferencií?

urovnanie sovietsko-britských sporov
vzájomnú vojenskú podporu proti Hitlerovskému Nemecku a Taliansku v Afrike
Stalin taktiež chcel otvorenie druhého frontu.

18

Čo chcel Stalin dosiahnuť otvorením Druhého frontu?

Vzhľadom k tomu, že Sovietsky zväz niesol hlavný nápor nemeckých útokov, požadoval Stalin, aby Spojenci otvorili v západnej Európe druhý front a odviedli tak časť nemeckých armád z východného frontu.

19

Kedy sa Roosevelt a Churchill stretli v Casablance?

V januári 1943

20

Čo bolo záverom rokovania v Casablance?

dohoda, že žiadna z bojujúcich strán neuzavrie separátnu mierovú zmluvu s Nemeckom, alebo s niektorým jeho spojencom.
Dohodli sa na bezpodmienečnej kapitulácií protivníkov.

21

Čo bola teória 4 policajtov?

Rooseveltov navrhoval vytvoriť správnu radu sveta tvorenú víťaznými mocnosťami (USA, VB, ZSSR) a Čínou, ktorá by bola chránila mier proti jeho narušiteľom – štyria policajti

22

Kedy sa Spojenci vylodili na Sicílií?

9. -10. júl. 1943

23

Pod akým krycím názvom prebehlo vylodenie Spojencov na Sicílií?

operácia Husky

24

Čo bola operácia operácia Husky?

Bola prvou rozsiahlou operáciou západných Spojencov na európskej pevnine a bola začiatkom Talianskeho ťaženia. Po invázií bol zvrhnutý taliansky diktátor Benito Mussolini.

25

Kedy sa Spojenci vylodili na juhu Apeninského polostrova?
Do kedy trvali boje?

V septembri 1943
Boje v Taliansku trvali až do apríla 1945.

26

Kedy padol Mussolini?

25. júl. 1943

27

Kedy sa konala konferencia v v Quebecu?
Kto sa s kým stretol?

14.-24. aug. 1943
stretnutie Roosevelta s Churchillom

28

Kedy sa konala III. Moskovská konferencia?

18.-30. okt. 1943

29

Čo predchádzalo Teheránskej konferencií?

III. Moskovská konferencia

30

Čo sa stalo v prebehu III. Moskovská konferencia?

Štátny tajomník C. Hall predložil zásady politického postupu voči nacistickému Nemecku:
- bezpodmienečná kapitulácia
- vojenská okupácia
- potrestanie vojnových zločincov
- odzbrojenie
- vytvorenie antifašistickej vlády

31

Kto bol spolutvorcom tzv. teórie tvrdého mieru, resp. kolektívnej viny Nemcov za nacizmus a vojnu?

britský diplomat Vansittart

32

Aké zásady prijala III. Moskovská konferencia?
O vytvorení čoho rozhodla?

prijala zásady OSN
rozhodla o vytvorení Európskej poradnej komisie

33

Kedy sa konalo Prvé stretnutie Veľkej trojky?
Čo to vlastne bolo?

28. nov.-1. dec. 1943
Teheránska konferencia

34

Čo bolo predmetom rokovaní na Teheránskej konferencií?

otvorenie západného frontu
poľská otázka,
bolo rozhodnuté o poľských východných hraniciach na tzv. Curzonovej línií.

35

Kedy vznikol Rooseveltov plán na rozdelenie Nemecka?

1. dec. 1943

36

Kto presadzoval Plán vylodenia spojencov na Balkáne?

Britský premiér Churchill

37

Čo bolo cieľom vylodenia Spojeneckých vojsk na Balkáne?

Cieľom tejto operácie bola snaha zabrániť vstupu sovietskych vojsk so stredoeurópskych a balkánskych krajín.

38

Kedy sa uskutočnila operácia Overlord?

6. jún. 1944

39

O čo sa jednalo v operácií Overlord?

Je to názov vylodenia v Normandií, ktoré po 4 rokoch otvorilo západný front. Tento deň je označovaný aj ako Deň-D.

40

Ktorá akcia otvorila časť západného frontu?

operácia Overlord

41

Ako sa označuje deň vylodenia Spojencov v Normandií?

Deň-D

42

Kedy sa západným spojencom podarilo vyhrať v Normandií?
K čomu víťazstvo viedlo?

V lete 1944
spojencom sa podarilo oslobodiť takmer celé Francúzsko

43

Z čoho vychádzal Morgenthaovov plán ?

vychádzal z myšlienky tzv. kolektívnej viny a tzv. tvrdého mieru. Podstatou plánu bolo zničiť schopnosť Nemecka viest v budúcnosti vojnu.

44

Ako bola krajiny rozdelená na základe Morgenthaovovho plánu?

- Východné Prusko a Sliezsko bolo odovzdané ZSSR, resp. Poľsku.
- Sársko pripadlo Francúzsku
- Porýnie, Porúrie a Kielsky kanál boli internacionalizované (pod kontrolou)
Zvyšok Nemecka rozdelený na dve časti:
- Severonemecký štát – Prusko, Sasko, Durýnsko
- Juhonemecký štát – Bavorsko, Bádensko, Wittenbersko, spojený colnou úniou s Rakúskom

45

Čo predstavoval tzv. zemiakový plán?

Nemecko malo byť odpriemyselnené – nehľadiac na dôsledky.
Nikdy nerealizoval – Roosevelt sa od neho dištancoval, lebo mi mohol ohroziť jeho volebnú kampaň. Otázka Nemecka sa riešila až na Jaltskej konferencií.

46

Kedy sa konala Jaltská konferencia?

4.-11. feb. 1945

47

Aký bol krycí názov Jaltskej konferencie?

Argonaut

48

Kto a s kým sa stretol na Jaltskej konferencií?

Stretli sa tu hl. predstavitelia ZSSR, USA a VB (Stalin, Roosevelt, Chuchill)

49

Aké otázky sa prerokovávali na Jaltskej konferencií?

vzťah Spojencov k Nemecku a Francúzsku
znova sa prerokovávala poľská otázka
vznik OSN.

50

Čo vyplývalo z Jaltskej konferencie vo vzťahu k Nemecku?

- Podpísaná Deklarácia o slobodnej Európe.
- San Francisko bolo schválené ako miesto konferencie, kde mala byť založená OSN
- Krajina mala byť rozdelená do štyroch okupačných zón. Rozhodli, že východná časť Nemecka mala pripadnúť Poľsku a ZSSR
- Orientačne sa dohodli na reparáciách. Nedošlo k zhode o vojnových zločinoch.
- Dohoda o Poľsku. V Poľsku mala vzniknúť demokratická dočasná vláda
- Dohoda o Juhoslávií. Zlúčiť koministickú exilovú vládu.
- ZSSR súhlasil vyhlásiť vojnu Japonsku
- Rozhodnutie o taliansko-juhoslovanskej a taliansko-rakúskej hranici bolo odložené

51

Kedy sa konala Postupimská konferencia?

17. júl.-2. aug. 1945

52

Kto s kým sa stretol na Postupimskej konferencií?

Truman, Stalin, Churchill, Atlee

53

Čo bolo výsledkom postupimskej konferencie?

- stanovenie politických a hospodárskych zásad pre Nemecko, tzv. 4 D vo vzťahu k porazenému Nemecku
- Rozdelenie Nemecka a Rakúska na 4 okupačné zóny
- Okupačné mocnosti mohli čerpať vojnové reparácie z vlastných okupačných zón
- Budú vrátené všetky nemecké anexie po roku 1937
- Uznanie západných hraníc Poľska na Odre a Nise

54

Čo predstavuje tzv. 4D vo vzťahu k porazenému Nemecku?

1. denacifikácia
2. demilitarizácia
3. demokratizácia
4. dekartelizácia

55

Kedy bola podpísaná Postupimská deklarácia?

26. júl. 1945

56

Čo určovala Postupimská deklarácia?
Kto ju nepodpísal?

vyzývala Japonsko ku kapitulácií a určovala aj podmienky kapitulácie
ZSSR ju nepodpísal

57

Kedy sa konal Norimberský proces?

20. nov. 1945-1. Okt. 1946

58

O čo sa jednalo v Norimberskom procese?

Norimberský proces bol medzinárodný súdny tribunál, ustanovený podľa Londýnskej dohody o prenasledovaní vojnových zločincov z 8. aug. 1945 (medzi USA, ZSSR, VB a F), pre potrestanie vojnových zločinov spáchaných počas II. svetovej vojny.

59

Kto mal byť súdení na Norimberskom procese?

Súdených malo byť 24 hl. predstaviteľov Tretej ríše, nakoniec ich bolo len 21.
Odsúdené boli: štáb NSDAP, Gestapo, SS a SD ako zločinecké organizácie

60

Čo bol tzv. Tokijský proces?

Bol to podobný proces ako Norimberský, ktorý sa konal v Japonsku.