A1+A2: Kapitel 1 Flashcards Preview

Swedish A1+A2 > A1+A2: Kapitel 1 > Flashcards

Flashcards in A1+A2: Kapitel 1 Deck (326)
Loading flashcards...
1

dotter, dottern, döttrar, döttrarna

a daughter

2

pensionär, pensionären, pensionärer, pensionärerna

an (old age) pensioner

3

Spain

Spanien

4

nu

now (adv.)

5

att komma, kommer, kom, kommit

to come

6

japansk, japanskt, japanska

Japanese (adj.)

7

att jobba, jobbar, jobbade, jobbat (vard)

to work (verb, informal)

8

to introduce

att presentera, presenterar, presenterade, presenterat

9

Kan du svenska?

Do you speak Swedish?

10

son, sonen, söner, sönerna

a son

11

att kryssa (kryssar, kryssade, kryssat) för

to put a cross next to, check

12

alfabet, alfabetet, alfabet, alfabeten

an alphabet

13

engelsk, engelskt, engelska

English (adj.)

14

person, personen, personer, personerna

a person

15

what (pron.)

vad

16

programmerare, programmeraren, programmerare, programmerarna

a (computer) programmer

17

no (interj.)

nej

18

teve, teven, tevear, tevearna

eller: tv, tv:n, tv:ar, tv:arna

a TV

19

Det är okej!

That's OK.

20

or (conj.)

eller

21

papper, papperet, papper, papperen

a (piece of) paper

22

ekonom, ekonomen, ekonomer, ekonomerna

an economist

23

att heta, heter, hette, hetat

to be called

24

till sist

finally, in the end

25

yes (interj.)

ja

26

a theatre

teater, teatern, teatrar, teatrarna

27

te, teet, teer, teerna

tea

28

also, too (adv.)

också

29

My name is ...

Jag heter ...

30

a boyfriend

pojkvän, pojkvännen, pojkvänner, pojkvännerna

31

Hej!

Hi!

32

rivstart, rivstarten, rivstarter, rivstarterna

a flying start

33

a name

namn, namnet, namn, namnen

34

where ... from (adv.)

varifrån

35

verbets position

the position of the verb

36

an economist

ekonom, ekonomen, ekonomer, ekonomerna

37

to say

att säga, säger, sa/sade, sagt

38

namn, namnet, namn, namnen

a name

39

a consonant

konsonant, konsonanten, konsonanter, konsonanterna

40

to be

att vara, är, var, varit

41

ogift, ogifta

unmarried (adj.)

42

alla

all, everyone (pron.)

43

matematik, matematiken

(a) mathematics

44

advokat, advokaten, advokater, advokaterna

a lawyer

45

att höra, hör, hörde, hört

to hear

46

fel, felet, fel, felen

a mistake

47

correct (adj.)

rätt, rätta

48

a hamburger

hamburgare, hamburgaren, hamburgare, hamburgarna

49

portugisisk,portugisiskt, portugisiska

Portuguese

50

men

but (conj.)

51

Ukraine

Ukraina

52

mening, meningen, meningar, meningarna

a sentence

53

finally, in the end

till sist

54

who (pron.)

som

55

ingenjör, ingenjören, ingenjörer, ingenjörerna

an engineer

56

on, in (prep.)

57

Swedish (adj.)

svensk, svenskt, svenska

58

a question word

frågeord, frågeordet, frågeord, frågeorden

59

vi

we (pron.)

60

to know, can

att kunna, kan, kunde, kunnat

61

I see (interj.)

Jaha

62

du

you (sing.)

63

Jag heter ...

My name is ...

64

Spanien

Spain

65

a flying start

rivstart, rivstarten, rivstarter, rivstarterna

66

exempel, exemplet, exempel, exemplen

an example

67

a phone

telefon, telefonen, telefoner, telefonerna

68

a partner

partner, partnern, partner, partnerna

69

ja

yes (interj.)

70

till

to, for (prep.)

71

barn, barnet, barn, barnen

a child

72

att vara, är, var, varit

to be

73

Vad heter du?

What's your name?

74

two

två

75

to study (informal)

att plugga, pluggar, pluggade, pluggat (vard)

76

design, designen, designer, designerna

(a) design

77

to speak

att tala, talar, talade, talat

78

många

many

79

att kombinera, kombinerar, kombinerade, kombinerat

to combine

80

each other (pron.)

varandra

81

Russia

Ryssland

82

a biologist

biolog, biologen, biologer, biologerna

83

lång, långt, långa

long (adj.)

84

a bus

buss, bussen, bussar, bussarna

85

then (adv.)

86

Swedish (language)

svenska = svenska språket

87

det

it (pron.)

88

svensk, svenskt, svenska

Swedish (adj.)

89

vad

what (pron.)

90

familjeord, familjeordet, familjeord, familjeorden

a word to do with family

91

varifrån

where ... from (adv.)

92

kassörska, kassörskan, kassörskor, kassörskorna

a (female) cashier

93

a TV

teve, teven, tevear, tevearna

eller: tv, tv:n, tv:ar, tv:arna

94

tre

three

95

fråga, frågan, frågor, frågorna

a question

96

kaffe, kaffet, kaffen, kaffena

(a) coffee

97

he (pron.)

han

98

a, one

en

99

vard = vardaglig, vardagligt, vardagliga

colloquial, informal (adj.)

100

unmarried (adj.)

ogift, ogifta

101

a man, husband

man, mannen, män, männen

102

svenska = svenska språket

Swedish (language)

103

att tala, talar, talade, talat

to speak

104

arbetar inte

don't/doesn't work

105

att skriva, skriver, skrev, skrivit

to write

106

att säga, säger, sa/sade, sagt

to say

107

a dentist

tandläkare, tandläkaren, tandläkare, tandläkarna

108

många

many (pron.)

109

fotograf, fotografen, fotografer, fotograferna

a photographer

110

a sentence

mening, meningen, meningar, meningarna

111

now (adv.)

nu

112

a live-in partner, cohabitee

sambo, sambon, sambor, samborna

113

(a) philosophy

filosofi, filosofin, filosofier, filosofierna

114

a (piece of) paper

papper, papperet, papper, papperen

115

a country

land, landet, länder, länderna

116

a (female) cashier

kassörska, kassörskan, kassörskor, kassörskorna

117

som

who

118

a daughter

dotter, dottern, döttrar, döttrarna

119

lärare, läraren, lärare, lärarna

a teacher

120

filosofi, filosofin, filosofier, filosofierna

(a) philosophy

121

busschaufför, busschauffören, busschaufförer, busschaufförerna

a bus driver

122

klass, klassen, klasser, klasserna

a class

123

a word

ord, ordet, ord, orden

124

yrke, yrket, yrken, yrkena

a profession

125

att sortera, sorterar, sorterade, sorterat

to sort, arrange (in order), put in the right order

126

not (adv.)

inte

127

German (adj.)

tysk, tyskt, tyska

128

OBS = observera

NB, note

129

servitör, servitören, servitörer, servitörerna

a waiter

130

singel (vard)

single/unmarried (informal)

131

läkare, läkaren, läkare, läkarna

a physician, doctor

132

from (prep.)

från

133

only, merely, just (adv.)

bara

134

partner, partnern, partner, partnerna

a partner

135

a question

fråga, frågan, frågor, frågorna

136

no

nej

137

What's your name?

Vad heter du?

138

a pronoun

pronomen, pronomenet, pronomen*, pronomenen* *pronomina

139

in (prep.)

i

140

a word to do with family

familjeord, familjeordet, familjeord, familjeorden

141

vokal, vokalen, vokaler, vokalerna

a vowel

142

(a) mathematics

matematik, matematiken

143

frisör, frisören, frisörer, frisörerna

a hairdresser

144

a group

grupp, gruppen, grupper, grupperna

145

Yes, I am.

Ja, det är jag.

146

teater, teatern, teatrar, teatrarna

a theatre

147

sist

last (adv.)

148

a chapter

kapitel, kapitlet, kapitel, kapitlen

149

psykolog, psykologen, psykologer, psykologerna

a psychologist

150

bara

only, merely, just (adv.)

151

sambo, sambon, sambor, samborna

a live-in partner, cohabitee

152

med

with (prep.)

153

to read, study

att läsa, läser, läste, läst

154

att presentera, presenterar, presenterade, presenterat

to introduce

155

a (computer) programmer

programmerare, programmeraren, programmerare, programmerarna

156

de

they (pron.)

157

which, what (pron.)

vilken, vilket, vilka

158

to ask

att fråga, frågar, frågade, frågat

159

to answer

att svara, svarar, svarade, svarat

160

buss, bussen, bussar, bussarna

a bus

161

a vowel

vokal, vokalen, vokaler, vokalerna

162

tysk, tyskt, tyska

German (adj.)

163

biolog, biologen, biologer, biologerna

a biologist

164

att plugga, pluggar, pluggade, pluggat (vard)

to study (informal)

165

också

also, too (adv.)

166

married (adj.)

gift, gifta

167

verb, verbet, verb, verben

a verb

168

a (close/immediate) family

familj, familjen, familjer, familjerna

169

pojkvän, pojkvännen, pojkvänner, pojkvännerna

a boyfriend

170

position, positionen, positioner, positionerna

a position, place

171

a cook, chef

kock, kocken, kockar, kockarna

172

(a) negation

negation, negationen, negationer, negationerna

173

i

in (prep.)

174

an alternative, option

alternativ, alternativet, alternativ, alternativen

175

to have

att ha, har, hade, haft

176

(a) coffee

kaffe, kaffet, kaffen, kaffena

177

to hear

att höra, hör, hörde, hört

178

telefon, telefonen, telefoner, telefonerna

a phone

179

it (pron.)

det

180

två

two

181

studietips, studietipset, studietips, studietipsen

a study tip

182

foto, fotot, foton, fotona

a photo

183

to come

att komma, kommer, kom, kommit

184

Do you speak Swedish?

Kan du svenska?

185

to study to be...

att studera till...

186

a banana

banan, bananen, bananer, bananerna

187

en

a, one

188

tea

te, teet, teer, teerna

189

a text

text, texten, texter, texterna

190

NB, note

OBS = observera

191

pronomen, pronomenet, pronomen*, pronomenen* *pronomina

a pronoun

192

then

193

att arbeta, arbetar, arbetade, arbetat

to work

194

an engineer

ingenjör, ingenjören, ingenjörer, ingenjörerna

195

we (pron.)

vi

196

gift, gifta

married (adj.)

197

a mistake

fel, felet, fel, felen

198

on, in (prep.)

199

banan, bananen, bananer, bananerna

a banana

200

vad ... för

what

201

a person

person, personen, personer, personerna

202

a verb

verb, verbet, verb, verben

203

a study tip

studietips, studietipset, studietips, studietipsen

204

a nurse

sjuksköterska, sjuksköterskan, sjuksköterskor, sjuksköterskorna

205

Ja, det är jag.

Yes, I am.

206

to write

att skriva, skriver, skrev, skrivit

207

att studera, studerar, studerade, studerat

to study

208

Japan

Japan

209

but (conj.)

men

210

Ryssland

Russia

211

man, mannen, män, männen

a man, husband

212

alternativ, alternativet, alternativ, alternativen

an alternative, option

213

last (adv.)

sist

214

to work (verb, informal)

att jobba, jobbar, jobbade, jobbat (vard)

215

the position of the verb

verbets position

216

radio, radion, radioapparater, radioapparaterna

a radio

217

Ukraina

Ukraine

218

a chemist

kemist, kemisten, kemister, kemisterna

219

the present tense

(ett) presens

220

single/unmarried (informal)

singel (vard)

221

a bus driver

busschaufför, busschauffören, busschaufförer, busschaufförerna

222

to study

att studera, studerar, studerade, studerat

223

kemist, kemisten, kemister, kemisterna

a chemist

224

a psychologist

psykolog, psykologen, psykologer, psykologerna

225

sjuksköterska, sjuksköterskan, sjuksköterskor, sjuksköterskorna

a nurse

226

a postman

brevbärare, brevbäraren, brevbärare, brevbärarna

227

Hi!

Hej!

228

a child

barn, barnet, barn, barnen

229

a teacher

lärare, läraren, lärare, lärarna

230

(a) psychology

psykologi, psykologin

231

här

here (adv.)

232

att läsa, läser, läste, läst

to read, study

233

That's OK.

Det är okej!

234

flickvän, flickvännen, flickvänner, flickvännerna

a girlfriend

235

att ha, har, hade, haft

to have

236

some, a little, slightly (adv.)

lite

237

a lawyer

advokat, advokaten, advokater, advokaterna

238

rätt, rätta

correct (adj.)

239

ICT/IT

IT

240

(ett) presens

the present tense

241

att studera till...

to study to be...

242

din, ditt, dina

your, yours (sing.)

243

about (adv.)

om (adv.)

244

s = sida, sidan, sidor, sidorna

p. = page

245

an (old age) pensioner

pensionär, pensionären, pensionärer, pensionärerna

246

kock, kocken, kockar, kockarna

a cook, chef

247

you (sing.)

du

248

all, everyone (pron.)

alla

249

att fråga, frågar, frågade, frågat

to ask

250

Japanese (adj.)

japansk, japanskt, japanska

251

many (pron.)

många

252

an alphabet

alfabet, alfabetet, alfabet, alfabeten

253

text, texten, texter, texterna

a text

254

inte

not (adv.)

255

to work

att arbeta, arbetar, arbetade, arbetat

256

here (adv.)

här

257

att kunna, kan, kunde, kunnat

to know, can

258

han

he (pron.)

259

konsonant, konsonanten, konsonanter, konsonanterna

a consonant

260

p. = page

s = sida, sidan, sidor, sidorna

261

IT

ICT/IT

262

with (prep.)

med

263

my, mine (pron.)

min, mitt, mina

264

min, mitt, mina

my, mine (pron.)

265

ord, ordet, ord, orden

a word

266

(a) design

design, designen, designer, designerna

267

a class

klass, klassen, klasser, klasserna

268

your, yours (sing.)

din, ditt, dina

269

eller

or (conj.)

270

tandläkare, tandläkaren, tandläkare, tandläkarna

a dentist

271

som

who (pron.)

272

what

vad ... för

273

brevbärare, brevbäraren, brevbärare, brevbärarna

a postman

274

vilken, vilket, vilka

which, what (pron.)

275

a wife

fru, frun, fruar, fruarna

276

jag

I (pron.)

277

a photographer

fotograf, fotografen, fotografer, fotograferna

278

has a live-in partner

är sambo

279

a hairdresser

frisör, frisören, frisörer, frisörerna

280

to sort, arrange (in order), put in the right order

att sortera, sorterar, sorterade, sorterat

281

grupp, gruppen, grupper, grupperna

a group

282

psykologi, psykologin

(a) psychology

283

Japan

Japan

284

hon

she (pron.)

285

familj, familjen, familjer, familjerna

a (close/immediate) family

286

then (adv.)

287

är sambo

has a live-in partner

288

frågeord, frågeordet, frågeord, frågeorden

a question word

289

a police officer

polis, polisen, poliser, poliserna

290

to put a cross next to, check

att kryssa (kryssar, kryssade, kryssat) för

291

att svara, svarar, svarade, svarat

to answer

292

three

tre

293

a son

son, sonen, söner, sönerna

294

land, landet, länder, länderna

a country

295

fru, frun, fruar, fruarna

a wife

296

I (pron.)

jag

297

lite

some, a little, slightly (adv.)

298

she (pron.)

hon

299

to be called

att heta, heter, hette, hetat

300

long (adj.)

lång, långt, långa

301

a girlfriend

flickvän, flickvännen, flickvänner, flickvännerna

302

Jaha

I see (interj.)

303

a waiter

servitör, servitören, servitörer, servitörerna

304

om (adv.)

about (adv.)

305

colloquial, informal (adj.)

vard = vardaglig, vardagligt, vardagliga

306

a photo

foto, fotot, foton, fotona

307

nej

no (interj.)

308

to combine

att kombinera, kombinerar, kombinerade, kombinerat

309

hamburgare, hamburgaren, hamburgare, hamburgarna

a hamburger

310

kapitel, kapitlet, kapitel, kapitlen

a chapter

311

a physician, doctor

läkare, läkaren, läkare, läkarna

312

från

from (prep.)

313

they (pron.)

de

314

Vad talar du för språk?

Which languages do you speak?

315

Portuguese

portugisisk,portugisiskt, portugisiska

316

an example

exempel, exemplet, exempel, exemplen

317

a position, place

position, positionen, positioner, positionerna

318

Which languages do you speak?

Vad talar du för språk?

319

English (adj.)

engelsk, engelskt, engelska

320

to, for (prep.)

till

321

a profession

yrke, yrket, yrken, yrkena

322

a radio

radio, radion, radioapparater, radioapparaterna

323

negation, negationen, negationer, negationerna

(a) negation

324

varandra

each other (pron.)

325

polis, polisen, poliser, poliserna

a police officer

326

don't/doesn't work

arbetar inte