Adjectives For People & Adverbs of Time Flashcards Preview

vocabulary > Adjectives For People & Adverbs of Time > Flashcards

Flashcards in Adjectives For People & Adverbs of Time Deck (59)
Loading flashcards...
1

小心 xiǎo xīn

careful

2

疯狂 fēng kuáng

Crazy

3

聪明 cōng míng

Clever

4

好奇 hào qí

Curious

5

谨慎 jǐn shèn

Cautious

6

平静 píng jìng

Calm

7

体贴 tǐ tiē

caring

8

粗心 cū xīn

careless

9

笨拙 bèn zhuō

Clumsy

10

有创意的 yǒu chuàng yì de

Creative

11

死的 sǐ de

Dead

12

脆弱 cuì ruò

fragile

13

担心的 dān xīn de

Concerned

14

与众不同 yǔ zhòng bù tóng

Different

15

活着 huó zhe

Alive

16

易碎的 yì suì de

Breakable

17

乐于助人 lè yú zhù rén

Helpful

18

从来没有 cóng lái méi yǒu

Never

19

痛常 tōng cháng

Usually

20

进来 jìn lái

Lately

21

最进 zuì jìn

Recently

22

总是 zǒng shì

Always

23

有时 yǒu shí

Sometimes

24

经常 jīng cháng

Often

25

罕见 hǎn jiàn

Rarely

26

频繁 pín fán

Frequently

27

很少 hěn shǎo

Seldom

28

之前 zhī qián

Before

29

之后 zhī hòu

After

30

很快 hěn kuài

Soon

31

疯狂 fēng kuáng

Crazy

32

聪明 cōng míng

Clever

33

好奇 hào qí

Curious

34

谨慎 jǐn shèn

Cautious

35

平静 píng jìng

Calm

36

体贴 tǐ tiē

caring

37

粗心 cū xīn

careless

38

笨拙 bèn zhuō

Clumsy

39

有创意的 yǒu chuàng yì de

Creative

40

死的 sǐ de

Dead

41

脆弱 cuì ruò

fragile

42

担心的 dān xīn de

Concerned

43

与众不同 yǔ zhòng bù tóng

Different

44

活着 huó zhe

Alive

45

易碎的 yì suì de

Breakable

46

乐于助人 lè yú zhù rén

Helpful

47

从来没有 cóng lái méi yǒu

Never

48

痛常 tōng cháng

Usually

49

进来 jìn lái

Lately

50

最进 zuì jìn

Recently

51

总是 zǒng shì

Always

52

有时 yǒu shí

Sometimes

53

经常 jīng cháng

Often

54

罕见 hǎn jiàn

Rarely

55

频繁 pín fán

Frequently

56

很少 hěn shǎo

Seldom

57

之前 zhī qián

Before

58

之后 zhī hòu

After

59

很快 hěn kuài

Soon