Akut inflammation & kronisk inflammation Flashcards Preview

K3-GEN-GB > Akut inflammation & kronisk inflammation > Flashcards

Flashcards in Akut inflammation & kronisk inflammation Deck (13):
1

Vilka morfologiska manifestationer finns vid akut inflammation?

SERÖS
FIBRINÖS
PURULENT/SUPPURATIV
HEMORRHAGISK

2

Ge exempel på en serös inflammation.

NÄSSELFEBER och BRÄNNBLÅSA är typiska exempel på ödem, avlossning av epitet från papillära dermis, beror på frisättning av histamin vilket retar nervändarna.

VÄTSKA som utsöndras är proteinfattig: transudat.
- ej vävnadsskada --> RESOLUTION

3

Ge exempel på en fibrinös inflammation.

ses i stora kaviteter så som pleura, pericardium tex pleurit eller perikardit. vätskan som lämnar är rik med fibrin. när den inte bryts ner --> bindväv. EXUDAT!!!

ackumulering av fibrinogen som kan leda till FIBROS eller RESOLUTION.

4

Ge exempel på en purulent inflammation.

LUNGINFLAMMATION
satsade kärl med ansamling av neutrofiler. INFEKTIÖS orsakas av streptokocker eller stafylokocker.

VARBILDNING: utgörs av döda neutrofiler och cellskräp.
kan leda till både FIBROS och RESOLUTION.

5

Ge exempel på en hemorragisk inflammation.

svåraste typen
endotelskada, kan orsakas av LM eller bakterier.

6

När uppstår en kronisk inflammation?

när vävnadsskadande processen varit långvarande.
svår vävnadsdestruktion

progress av akut inflammation vid:
- persisterande patogen
- nedsatt immunkompetens
- defekter i leukocytfunktion.

DE NOVO- då kronisk uppstår direkt utan att först vara akut.
- intracellulära infektioner
- svaminfektion
- autoimmunsjukdom

Recidiverande attacker av akut inflammation. Föreläsare drog exempel om en hand som fortsatt är svullen....

7

Vilka tecken/symtom ses vid akut inflammation?

kardinaltecken:
rodnad
smärta
svullnad
värme
ibland loss of function

8

Vilka kliniska effekter/symtom ses vid kronisk inflammation? jämför med akut

PERSISTERANDE ALLMÄNA SYMTOM:
- feber (IL-1 & TNF-alfa)
- kakeki (aptitlöshet)
- anemi (trött)
- Ökning av CRP, SAA

KOMPLIKATIONER
- fistelbildning och sinusformation (kan leda till skivepitelcancer)

* till skillnad från akut så kan denna inflammation bli mer omfattande, systemisk.

9

Vilka mikroskopiska och morfologiska manifestationer ses vid kronisk inflammation?

- OSPECIFIKA inflammation
EX: kronisk gastrit, antikroppar mot paritel och IF, autoimmun sjukdom

- GRANULAMÖTÖSA inflammation
- ett speciellt typ av mönster vid inflammation. som kan vara kaseös eller icke-kaseös.
kaseös är tex tuberkulos då vi får en ostig nekros. icke är tex sarkoidos eller främmandekropp-reaktion.

* mononukleärt cell-infiltrat
- lymfocyter, maktofager och plasmaceller

*vävnadsdestruktion

*bindvävsbildning
- angiogenes
-fibroblastproliferation

10

Hur ser ett granulom ut?

finns i en garnulamatös inflammation.

omringar tex en ostig nekros som utgörs av döda leukocyter.
Granulom utgörs av en härd av aktiverade makrofager = epiteloida celler. runt omkring kommer vi även att se jätteceller som har blivit till pga IFN-gamma, finns som lanternans-typ eller främmandekrop-typ. runt om finns även mononukleära celler.

Även FIBROBLASTER runt om eftersom att det samtidigt sker en fibrosprocess.

11

Vad finns det för systemiska komplikationer till kronisk inflammation?

*SINUSBILDNING

*SKIVEPITELCANCER

*AA AMYLOIDOS (akutfasproteinvarianten)
- vid en inflammation så ökar du prod. av IL-1 och TNF-alfa vilket i sin tur ökar mängden akutfasprotein, ackumuleras -->

SYMTOM:
kraftig förstoring av lever och mjälte. påverkar glomeruli.

12

Hur ser den vaskulära reaktionen ut vid akut inflammation?

Vaskulär börjar omedelbart efter inflammationsstart.
1. NO bildas i endotelceller och frisätts --> vasodilatation
2. Prostaglandin --> arterioler dilaterar
3. Rodnad och värmeökning
4. Utträde av vätska TRANSSUDAT
5. Ökat hydrostatiskt tryck, sker lite senare pga ökad permeabilitet i cellen (histamin och substansP medierad effekt). Utträde av proteinrik vätska: EXSUDAT, vi får ödem och stas.
När histamin och serotonin har förbrukats upphör denna mekanism, men om infektion kvarstår --> så bildas spalter mellan endotelceller.

13

Hur ser den cellulära reaktionen ut vid akut inflammation?

Nästa steg är den cellulära reaktionen.
Lamilärt --> turbulent flöde.

Histamin orsakar att P-selektin uppregleras.
E-selektin produceras under inverkan av ……..

Neutrofiler börjar rulla.
Neutrofilerna får ICAM-1 binder till integriner --> neutrofilen fastnar permanent. Under denna process så produceras neutrofilen ngt som löser upp cellmembranet.

*Akut inflammation kan leda till vävnadsskada, kommer alltså inte bara bekämpa skadan .