Alleen harde feiten H1 Flashcards Preview

Administratieve organisatie > Alleen harde feiten H1 > Flashcards

Flashcards in Alleen harde feiten H1 Deck (26):
1

PCAOB

Een organisatie die de belangen van investeerders en het publieke dient te bewaken in de voorbereiding van informatieve, eerlijke en onafhankelijke audit-rapportages

2

SOX 302

CEO en CFO moeten gezamelijk kwartaal-en jaarrapportages ondertekenen.

3

SOX 404

Er moet jaarlijks een Internal Control-rapport aan de SEC overhandigd worden.

4

Code- Tabaksblat

een aanvulling op bestaande wet-en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van ondernemingsbestuur. Mag van worden afgeweken zolang reden wordt toegelicht.

5

Bestuurlijke informatieverzorging (aangepast van administratieve organisatie)

Alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken informatie ten behoeve van het kiezen uit alternatieve mogelijkheden (besturen in enge-zin) het doen functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

6

Administratieve organisatie (later bestuurlijke informatieverzorging)

Het gehele complex van organisatorische maatregelen dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van de administratie

7

Interne controle

Alle controle op de oordeelsvorming en activiteiten van anderen door of namens de leiding van een organisatie

8

3 toegevoegde elementen ERM aan COSO 1

1. Het stellen van doelen
2. het identificeren van positieve en negatieve gebeurtenissen welke de mogelijkheid van de organisatie haar strategie te implementeren en haar doelen te bereiken, kunnen beïnvloeden
3. Het ontwikkelen van een reactie op verwacht risico.

9

Accounting Information System (AIS)

Een systeem dat gegevens verzamelt, registreert, opslaat en verwerkt om te voorzien in de nodige informatie voor beslissing nemers. (BV ERP, SAP, Oracle)

10

Bovenkant COSO kubus

Doelstellingen waaraan het management moet voldoen om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen bereiken.
1. Strategische doelstellingen
2. Operationele doelstellingen
3. Rapportage doelstellingen
4. Naleving doelstellingen

11

Rechterkant COSO kubus

Organisatieniveaus:
- De hele organisatie
- Divisie
- Business unit
- Dochtermaatschappij (subsidiary)

12

Horizontale rijden COSO kubus

1 Interne omgeving
2. Doelstelling bepaling
3. Identificeren van gebeurtenissen die effect hebben op het vermogen van een onderneming om de strategie juist te implementeren en de doelen te bereiken.
4. Risicobeoordeling
5. Reageren op het risico: vermijden, verminderen, delen of accepteren van risico's
6 Beheersingsactiviteiten
7 Informatie communicatie
8 Monitoring (Controle)

13

1 Interne Omgeving

Beïnvloed hoe organisatie strategieën en doelstellingen vaststellen; de structuur van de bedrijfsactiviteiten; en het identificeren , beoordelen en reageren op risico's.

14

Section 301

Alle publieke ondernemingen moeten een audit comité hebben bestaande uit buiten afkomende, onafhankelijke bestuurders.

(houden toezicht op interne beheersingsstructuur, proces financiële rapportage en of de wet- en regelgeving, standaarden worden nageleefd)

15

2 Doelstelling bepalen

Waarom de onderneming bestaat en wat het wil bereieken uitgesproken door het top management. (visie en missie)

(doelstellingen moeten meetbaar zijn)

16

3 Event identification---event =

een incident of voorval afkomstig van interne of externe bronnen dat invloed heeft op de implementatie van de strategie en het bereiken van de doelstellingen.

(positief of negatief)

17

Externe events

1 Economisch
2 Natuurlijke omgeving
3 Politiek
4 Sociaal
5 Technologisch

18

Interne events

1 Infrastructuur
2 Personeel
3 Processen
4 Technologie

19

Inherent risico

het risico dat al bestaat voordat het management stappen onderneemt om de kans op of te gevolgen van risico te beheersen.

20

rest risico (residual)

het risico dat overblijft nadat het management interne controles heeft geïmplementeerd of een andere reactie op het risico.

21

4 reacties risico

1 verminderen
2 accepteren
3 delen
4 vermijden

(Verminderen alleen wanneer het cost-beneficial is om het systeem te beschermen van een dreiging.)

22

verwachte verlies

impact x kans

23

6. Control activities

beleid, procedures en regels die ervoor zorgen dat er een redelijke mate van zekerheid is dat de controle doelstellingen van het management worden voldaan en dat de reacties op risico's worden uitgevoerd.

24

veranderingsmanagement

het proces dat ervoor zorgt dat veranderingen niet een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid, veiligheid, vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van het systeem.

25

Vijf doelen AIS (7. Information and Communication)

- Identificeer en registreer alle geldige transacties
- Het correct classificeren van transacties
- Registreer transacties op hun gepaste geldwaarde
- Registreer transacties in de juiste financiële periode
- Zet de transactie en de daarmee samenhangende toelichtingen juist neer in de jaarrekeningen

26

Audit trail

bestaat wanneer individuele bedrijfstransacties kunnen worden getraceerd door het systeem, van waar ze vandaan komen naar waar ze eindigen op de jaarrekening.