Amanda's Lesson Two Flashcards Preview

Chinese > Amanda's Lesson Two > Flashcards

Flashcards in Amanda's Lesson Two Deck (22):
0

shèngjīng

Bible

1

yánjīu

Study

2

shǒuwàngtái

Watchtower

3

cèzǐ

Brochure

4

Zázhì

Magazine

5

lǎoshī

Teacher

6

shì

Is/am

7

xǐang

Want/wonder

8

not (is)

9

méi

not (have)

10

bù shì

Isn't

11

méi yǒu

Not have

12

nín

You

13

zhè

This

14

wǒ shì yī ge shèngjīng lǎoshī

I am a Bible teacher

15

nǐ xǐang yánjīu shèngjīng ma?

Do you want to study the Bible?

16

nǐ yǒu méi yǒu xǐang gùo…

Have you ever wondered...

17

qǐng nín kàn zhè jié jīngwén。

Please look at this scripture.

18

general purpose measure word

19

běn

Measure word for books and magazines

20

zhāng

Chapter in the Bible or pieces of paper

21

jié

Verses in the Bible