Anestesiologisk Farmakologi Flashcards Preview

Anestesiologi & Intensivvård > Anestesiologisk Farmakologi > Flashcards

Flashcards in Anestesiologisk Farmakologi Deck (76)
Loading flashcards...
1

Vilka är de halogenerade inhalationsmedlen?

1. Halotan

2. Isofluran

3. Desfluran

4. Sevofluran

2

Vilka fyra egenskaper kännetecknar ett idealt inhalationsmedel?

1. Ej vara explosivt

2. Ge snabb och behaglig induktion

3. Lätt styrbart

4. Medge ett snabbt uppvaknande

3

Risker med inhalationsmedel?

Successiv, dosberoende hämning av CNS innebär att högre doser inhalationsmedel hämmar hjärnstamscentra som styr vasomotorik och andning. Inhalationsmedel har även direkt perifer hämning på kärl.

Alltså andningsdepression och blodtrycksfall!

4

Vilka tre komponenter består generell anestesi av?

1. Medvetslöshet (sömn)

2. Muskelrelaxation

3. Smärthämning (analgesi)

5

Hur verkar halogenerade inhalationsmedel?

Potentierar GABA A-receptorer

-Reducerar därmed neuronal aktivitet

6

Hur verkar ketamin och lustgas?

Hämmar centrala excitatoriska glutamatreceptorer (NMDA)

7

Hur påverkar anestesimedel vakenhet? Hypotes om anestesimedels "mystiska effekt".

•Noradrenerga neuronala systemet startar basalt i locus coeruleus i hjärnstammen och påverkar vakenhet (ökad aktivitet = ökad vakenhet)

•GABA A-systemet hämmar noradrenerga systemet

-En del anestesimedel stimulerar GABA A-receptorer (propofol, tiopental, lättflyktiga inhalationsmedel)

•NMDA- och glutamatsystemet stimulerar noradrenerga systemet

-En del anestesimedel hämmar NMDA (lustgas, ketamin)

8

Vad innebär ED-50 i farmakologiska sammanhang?

•Potensbeskrivning om farmaka

•ED-50 är den dos av ett farmaka som ger 50 % av maximal effekt

•Alt. är ED-50 den dos som ger önskad effekt hos 50% av befolkningen

9

Vad står MAC för i anestesiologiska sammanhang?

•MAC: Minimum Alveolar Concentration

•Motsvarar ED-50 för anestesigaser

•1 MAC = den alveolära koncentration av en anestesigas där 50% av patienter inte rör sig som svar på kirurgiskt stimulering

•Brukar anges som % - dvs. för att hälften av patienterna inte ska röra sig som svar på kirurgiskt trauma krävs att X antal procent av den utandade luften innehåller anestesigasen vid 1 ATM tryck

10

Hur ska man förhålla sig ang. dosering av anestesimedel med tanke på MAC?

1,15-1,20 x 1 MAC ger oftast ett tillfredsställande anestesidjup

11

Vad är en "eter"?

Eter: inom organisk kemi är etrar kolväteföreningar som är uppdelade av en syrgasatom. Formeln är:

•R-O-R': där R och R' är kolvätegrupper

12

Etrar är generellt sett väldigt lättantändliga, vilket gjorde det första narkosmedlet, dietyleter (eller bara 'eter') till väldigt farligt.

Sevofluran, Desfluran och Isofluran är å andra sidan också etrar. Hur går det ihop?

Sevofluran, Desfluran och Isofluran är sk. "Fluorinerade" etrar.

Genom att fluorinera gasen (lägga till fluor som bindning till kolgrupperna) ökar man potensen och minskar samtidigt antändligheten hos gasen.

13

Vad är MAC för följande anestesigaser:

•Isofluran
•Sevofluran
•Desfluran
•Lustgas (NO)

•Isofluran: 1,15 %

•Sevofluran: 2,05 %

•Desfluran: 7,25 %

•Lustgas (NO): 110 %

14

Vad är AD-95 och hur förhåller den sig till MAC?

AD-95: den koncentration som krävs för att 95% av patienter inte ska reagera på kirurgisk stimulering (ca 1,3 MAC)

15

Vad säger Boyle's lag?

P1V1 = P2V2

•Lagen säger att produkten av volymen och trycket av en gas i en behållare vid samma temperatur alltid är konstant. Alltså är volymen omvänt proportionell mot trycket.

•Dvs. ökar man volymen av en behållare minskar trycket inuti behållaren.

16

Vad är "lättflyktiga" inhalationsmedel?

Vätskor i rumstemperatur - måste bringas i gasform mha speciella förgasare på anestesiapparaten

17

Vilka faktorer påverkar induktionstiden för ett inhalationsmedel?

1. Inandad koncentration av gasen

2. Alveolär ventilation

3. Blod/gas-fördelningskoefficienten (gasens löslighet i blod)

18

Hur påverkas induktionstid och styrbarhet av anestesigasens löslighet i blod?

Desto låglösligare, desto snabbare induktionstid och desto mer styrbart

Låg löslighet = mindre gas krävs för att uppnå tillräckligt högt partialtryck = snabbare induktionstid

19

Partialtryck av gaser är lätta att förstå om gaserna är i gasform, dvs. i ett luftfyllt utrymme.

Vad innebär då en partialtryck av en gas i en vätska? Hur korrelerar detta till gasens löslighet?

Partialtryck av gas i vätska betyder egentligen "drivkraften" hos den gasen att lämna vätskan - dvs. drivkraften hos gasen att inte vara löst i vätskan.

•Partialtrycket i vätskan är då det tänkta partialtrycket i gasform om trycken mellan gas- och vätskeform varit i jämvikt med varandra

En särskild mängd av en gas med låg löslighet i en vätska innebär således högre partialtryck än om samma mängd gas haft hög löslighet.

Låg löslighet = högre partialtryck av gasen i blodet = mindre mängd inhalationsgas behövs för att uppnå högt partialtryck, och därmed ge effekt

20

Hur förhåller sig partialtrycket av ett inhalationsmedel i alveolerna till partialtrycket i blod och CNS?

Jämvikt uppnås snabbt!

Alveol = Blod = CNS

21

Hur brukar inhalationsmedels löslighet anges?

Blod/gasfördelningskoefficienten:

(gas i gasform)/(gas som är löst)

22

Vilka inhalationsmedel anses ha låg löslighet i blod?

Låg löslighet = snabbare partialtrycksökning:

-Desfluran (0,45)
-Lustgas (N2O) (0,47)
-Sevofluran (0,65)

23

Vilka inhalationsmedel anses ha hög löslighet i blod?

Hög löslighet = långsammare partialtrycksökning = mer gas krävs:

-Isofluran (1,4)
-Halotan (2,4)
-Eter (12,1 - används ej)

24

Hur ser potensen ut för de olika inhalationsgaserna?

Uttryckt i MAC (vol. %), mest potent först.

1. Halotan (0,75 vol. %)

2. Isofluran (1,15 vol. %)

3. Eter (1,9 vol. %)

4. Sevofluran (2,0 vol. %)

5. Desfluran (6,0 vol. %)

7. Lustgas (>100 vol. %)

25

Vad betyder "lättflyktiga" inhalationsmedel, och vilka är dessa?

Lättflyktigt inhalationsmedel: vätskor vid rumstemperatur, och måste därför bringas till gasform mha. särskilda förgasare i narkosapparaten

•Eter

•Halotan

•Isofluran

•Sevofluran

•Desfluran

26

Lustgas, N2O

-Varför kan det inte användas som ensamt inhalationsmedel vid narkos?

-Varför är det bra vid förlossningar och ex. rotfyllningar?

-Potens i vol. MAC > 100 %; detta i kombination med att man behöver 25-30 % syrgas i den inandade luften innebär att lustgas ensamt ej kan ge adekvat kirurgisk anestesi (används dock i kombination med andra gaser)

-God analgetisk effekt = bra vid förlossningar och smärtsamma tandingrepp

27

Hur ser lösligheten och insättningtid och duration ut för lustgas?

Lustgas

-Mycket låg löslighet
-Snabb insättningstid, snabb avklingande effekt

28

Varför bör lustgas inte användas vid ex. pneumothorax eller ileus?

Lustgas har större löslighet i blod än kvävgas = lustgas fyller luftrummet snabbare än kvävgas kan lämna det för att lösas i blodet = risk för allvarlig volym- och tryckökning i slutna luftrum

-Pneumothorax
-Pneumokranium
-Ileus

29

Biverkning av långvarig exponering för lustgas i kliniska koncentrationer?

Interaktion med VitB12 = Benmärgspåverkan i megaloblastisk riktning

-Reversibel och vanligen ofarlig biverkan

30

Lustgas - sammanfattning av dess fördelar och användningsområden?

•Lustgas har en gynnsam farmakokinetik (snabbt in, snabbt ut)

•God analgesi

•Liten toxicitet

•Bra för att användas i blandning med andra inhalationsmedel - konc. av andra inhalationsmedel kan halveras med bibehållen effekt