Aneurysm & Dissektion Flashcards Preview

K3 CREN > Aneurysm & Dissektion > Flashcards

Flashcards in Aneurysm & Dissektion Deck (15):
1

Vad definierar en ÄKTA aneurysm?

Utbuktningar som inkluderar samtliga tre lager av kärlväggen.

2

Vad är skillnaden på en pseudoaneurysm och en arteriell dissektion?

En pseudoaneurysm ger ett extravaskulärt hematom, dvs en bindvävspåse som fylls med blod, medan en arteriell dissektion ger ett extra lumen, mellan lagren i kärlväggen.

3

Vad har alla aneurysmer gemensamt?

De uppstår till följd av defekt/bristning i extracellulära matrix.

4

Vilka tre mekanismer kan ge defekt ECM?

1. Otillräcklig ECM-syntes, exempelvis på grund av mutation i TGF-B receptorn på glatta muskelceller
2. Överdriven degradering av ECM-proteiner, ofta med hjälp av MMPs från makrofager i aterosklerotiska plack
3. Förlust/förändring av syntetisk fenotyp i glatta muskelceller: Kan vara till följd av ischemi. Inre tunica media kan bli ischemiskt vid aterosklerotisk plack, då den förtjockade intiman ger ökad diffusionsavstånd: Yttre tunica median kan bli ischemisk vid hypertoni, då vasa vasorum kan komprimeras.

5

Vad innebär Cystic Medial Degeneration, och vad karaktäriseras det av?

Degeneration av tunica media (dock utan cystor), vilket innebär fibros, minskad ECM-syntes och ökade mängder "konstiga" proteoglykaner.

6

Abdominala respektive thorakala aortaaneurysmer är associerade med olika riskfaktorer. Förklara vilka.

AAA är främst associerat med ateroskleros, medan thorakal aortaaneurysm är starkare länkat till bindvävssjukdomar och hypertoni. Med det sagt, är samtliga faktorer givetvis relevanta för båda former.

7

Ungefär var på Aorta Abdominals tenderar aneurysmer att bildas?

Mellan Aa. Renalis och Bifurcatio Aorta.

8

Utöver inre blödning pga ruptur, hur kan vi påverkas av AAA?

Aneurysm kan ge obstruktion i avgångar (Aa Renalis, Illiaca Communis, Truncus Coeliacus) --> Distal ischemi. I utbuktningarna bildas också gärna tromber, pga det stasade flödet, vilket kan ge arteriell embolism. Slutligen kan aorta expandera i den mån att annan vävnad, t.ex uretärer, komprimeras.

9

Hur stor diameter ska en AAA ha för att ge indikation för kirurgisk behandling, och hur stor är risken för ruptur vid denna storlek?

AAA > 5,5cm hos män, >5cm hos kvinnor: Ca 11% risk för ruptur per år.

10

Om en patient kommer till sjukhus vid medvetande efter en ruptur, vad innebär detta om rupturens natur?

"Rupturen gått bakåt retroperitonealt och de har här förlorat 1-2 liter blod och i samband med det kanske också en kort period med medvetandeförlust men trycket har sedan återkommit men på en längre nivå och dessa patienter kommer alltså in i bild av cirkulatorisk chock. De har smärtor i buken, ofta ut i ryggen och ut i flanken på endera sidan.

11

En dissektion innebär att blodet skapar en kanal i kärlväggen: Exakt var i väggen brukar dessa bildas?

Antingen mellan tunica intima & media, eller rakt igenom tunica media (mellan lameller).

12

Vilken är den primära riskfaktorn för aortadissektion?

Hypertoni: Primärt män i 40-60 åldern brukar drabbas. En annan känd faktor är bindvävssjukdomar.

13

Var tenderar aortadissektioner att uppstå?

Inom 10cm från aortaklaffen, varifrån de sprider sig antingen framåt eller bakåt.

14

Man delar upp dissektioner i typ A och typ B: Vad är skillnaden?

Typ A dssektioner uppstår proximalt om A. Subclavia dx. avgång från aorta, dvs på Arcus/Ascendens. Typ B är distala om A. Subclavia Dx.

15

Hur ser förhållandet mellan elastin & kollagen i tunica media ut i en ung, frisk aorta? Hur förändras det med åldern & vad blir konsekvensen?

Ungefär 2:1 i ung ålder: Därefter sjunker kvoten, dvs elastin minskar, vilket leder till ett förhöjt systoliskt blodtryck