Animals & plants Flashcards Preview

Japanese > Animals & plants > Flashcards

Flashcards in Animals & plants Deck (15):
1

Kuro hyou

Black panther

2

Kuro hyou wa watashi no ichi ban sukina doubutsu desu.

Black panther is my favourite animal

3

Hayakute to utsukushi kara desu

Because it is fast an beautiful

4

Kenami

Animal fur

5

Kenami ga kirei de me ga utsukushii desu

It has nice fur and beautiful eyes

De = and

6

Okiniiri

Favourite

7

Sukina mono ga kawari yasui desu

What I like can change easily

8

Samukute

Cold

9

Kirei ja nai

Not pretty

10

Rakuda

Camel

11

Risu

Squirrel

12

Shokubutsu

Plant

13

はな

Flower

14

こっか

Kokka

National flower

15

Shiso

Japanese mint leaf