Apoptos och Mitos Flashcards Preview

Avsnitt 12 > Apoptos och Mitos > Flashcards

Flashcards in Apoptos och Mitos Deck (21):
1

Vad är nekros?

Celler dödas på onaturlig väg och det resulterar i inflammation (och tvärt om)

2

Vad är apoptos?

Cellen tar självmord för organismens bästa - ingen inflammation

3

Varför går cellen igenom apoptos?

- I utveckling - t.ex. dör cellerna i huden mellan fingrarna innan födsel

- Homeostas - balans mellan proliferation och apoptos

- immunförsvar - dödar virusinfekterade celler eller cancerceller

4

Vilka är stegen för Apoptos? Generell överblick

1. Fosfatidylsering som vanligtvis sitter på insidan av PM flippas till utsidan av scramblas

2. Cellen krymer

3. Membranet skrumpar

4. DNAt kondenserar

5. DNAt fragmenteras

6. fagocyter känner igen fosfatidylserinet på utsidan av cellen och ”äter upp” cellen via fagocytos

5

Vilket proteas katalyserar nedbrytning av cytoskelett vid apoptos?

Caspase

-Initator caspase aktiverar effektor caspase

6

Vad är och hur aktiveras Effektor Caspase 3?

Det protease som bryter ner ECM vid apoptos

Aktiveras av Initiator Caspase 9

7

Hur aktiveras Initator Caspase 9 (via den intracellulära signalvägen)?

Initiator Caspase 9 blir aktivt när dess monomerer går ihop och bildar multimerer

regleras av ett komplex av Cytokrom C och Apaf1 och aktiviteten av detta komplex regleras av tillgång på Cytokrom C i Cytosolen

Porformationer på mitokondriens yttre membran (så att Cyt C kan släppas ut)

Porformation sker om det finns MER porformande pro-apoptosprotein än anti-apoptosprotein

8

Ett exempel på ett pro-apoptotiskt protein som gynnas porformation på mitokondriens membran?

Bax och Bak

Aktiveras av Puma

9

Ett exempel på ett anti-apoptotiskt protein som hindrar pro-formation på mitokondriens membran?

Bcl-2

Inhiberas av Puma

10

Hur ser signalvägen för Apotos ut?

P53

Puma ->

Aktiverar Bak/Bax (pro-apoptos)

Inhiberar Bcl-2 (anti-apoptos)

Fler pro- än anti apoptosprotein —> porformation på mitokondriens membran

Cyt C släpps ut i cytosol -> bildar komplex med Apaf1

Aktiverar Initiator Caspase 9 —> bildar multimere och aktiverar Effektor Caspase 3

Bryter ner ECM, DNA etc

11

Vad är Apaf1?

Bildar komplex med Cyt C som aktiverar Initiator Caspase 9

12

Hur skiljer sig Meios från Mitos?

Genom att kromosomerna alltid genomgår homolog rekombination och att separationen sker två gånger - bildar haploida celler

Separationen i Metafas - Anafas sker 2 gånger

13

Vad är Shugoshin-2?

Binder till centromeren i Meios 1

Rekryterar ett fosfatas och skyddar på så sätt centromeren mot fosforylering - som annars skulle resultera i att de skulle separeras mha Separase

14

Vad betyder Senescens?

När celler slutar dela på sig.

Sker vanligtvis av ålder, pga av korta telomerer

Men kan även ske i Unga celler - aktiverat av p53

15

Vad betyder Nonsense?

Mutation som bildar ett stopkodon

16

Vad betyder missense?

Mutation där en AA byts ut

17

Vad betyder Proto-onkogen?

En kroppsegen normalfungerande gen som efter mutation blir en onkogen

18

Vad betyderFokus?

En onormal celltillväxt - liten tumör

19

Vad betyder Onkogen?

En gen som är muteras och dess produkt ger upphov till en tumörcell

20

Vad betyder en bivalent?

Ett par duplicerade homologa kromosomer (4 st komatider)

21

Hur kan man göra ett mutagentest?

För att se om kroppen omvandlar ämnet till ngt farligt vid nedbrytning

Ämnet testas genom att det blandas med lever-mos

Det aktiverade ämnet tillsätts nu till bakterier där man kan mäta om mutationsfrekvens ökat