April 26 Flashcards Preview

Narayan's Flash Cards > April 26 > Flashcards

Flashcards in April 26 Deck (22):
1

愛好

àihào

to be interested in or to love (sport, art, etc.)

2

喜歡

xǐhuān
like

3

討厭


tǎoyàn

troublesome, nasty, to dislike

4

最喜歡


zuìxǐhuān
favorite

5

不太bútài
not really

6

huì
to know how; likely; meet(ing)

7

畫畫


huàhuà
drawing

8

唱歌


chànggē
sing

9

跳舞


tiàowǔ
to dance, dancing

10

彈鋼琴


tángāngqín
play piano

11

上網


shàngwǎng

to use the Internet, to surf the Net, to get on-line

12

玩電腦遊戲

wándiànnǎoyóuxì
play computer games

13

看書

kànshū
to read a book

14

看電視

kàn diàn shì
watch TV

15

看電影

kàn diàn yǐng
watch movie

16

做體操

zuòtǐcāo
do gymnastic

17

踢足球

tī zú qiú
play football

18

打籃球

dǎ lán qiú
play basketball

19

打網球

dǎ wǎng qiú
play tennis

20

打棒球

dǎbàngqiú
play baseball

21

打排球

dǎpáiqiú
play volleyball

22

游泳

yóuyǒng
swimming