AX_terms_5 Flashcards Preview

Danish > AX_terms_5 > Flashcards

Flashcards in AX_terms_5 Deck (499):
1

Importing

Importerer

2

Correction amount

Korrektionsbeløb

3

Validation list

Valideringsliste

4

Menu item

Menupunkt

5

Triangulation

Triangulering

6

Benefit type

Frynsegodetype

7

Loan item

Udlånsemne

8

Media

Medier

9

Type of questionnaire

Spørgeskematype

10

Terminate

Fratræd

11

Budget control dimensions

Budgetstyringsdimensioner

12

Team type

Teamtype

13

Include in skill mapping

Medtag i kompetencetilknytning

14

Amount over budget threshold

Beløb over budgettærsklen

15

Client performance options

Indstillinger for klientydelse

16

Manager justification

Chefberettigelse

17

Position hierarchy types

Stillingshierarkityper

18

Single

Enlig

19

Project budget balances

Projektbudgetsaldi

20

Employment notice

Opsigelse

21

Contractors

Kontraktansatte

22

Must be completed

Skal besvares

23

Number of employees

Antal ansatte

24

Change course status

Skift kursusstatus

25

Country/region of citizenship

Statsborgerskabsland/-region

26

Create absence journals

Opret fraværskladder

27

Absence statistics

Fraværsstatistik

28

Absence approval

Fraværsgodkendelse

29

Application statistics

Ansøgningsstatistik

30

First name

Fornavn

31

Consolidations

Konsolideringer

32

Colleague

Kollega

33

Management

Leder

34

Gap

Kløft

35

Seniority list

Anciennitetsliste

36

Tax information

Skatteoplysninger

37

Clean up log

Oprydning i log

38

Internal cost allocation

Intern omkostningstildeling

39

Line value

Linjeværdi

40

Service line

Ydelseslinje

41

Surcharge calculation

Tillægsberegning

42

Transaction has not been approved.

Posteringen er ikke godkendt.

43

Line structures

Linjestrukturer

44

Cost category name

Omkostningskategorinavn

45

Import service plan

Importer ydelsesplan

46

Cost category accounting

Omkostningskategoriberegning

47

Planning, line movements

Planlægning, linjebevægelser

48

Adjust

Juster

49

Drive and file name

Drev- og filnavn

50

Reg. type

Reg.type

51

Collective registration

Kollektiv registrering

52

Clock-in time

Kommet klokken

53

Pay units

Lønenheder

54

Cancel break

Annullér pause

55

Premiums

Løntillæg

56

Pay items

Lønposter

57

Pay types

Lønkategorier

58

Pay agreements

Lønaftaler

59

Flextime

Flekstid

60

Absence form

Fraværsskema

61

Pay specification

Lønspecifikation

62

Deduct pay when late

Træk ved kommet forsent

63

Tolerances

Tolerancer

64

Rounding-off factor stated in centihours

Afrundingsfaktor angivet i centitimer

65

Type of registration

Registreringstype

66

Assign %1 job numbers?

Skal %1 tildeles jobnumre?

67

Missing clock-out

Manglende gå-stempling

68

End day

Slutdag

69

Configure registration forms

Konfigurer registreringsformularer

70

Configuration details

Konfigurationsdetaljer

71

Case node

Sagsnode

72

BOM/route list

Stykliste/ruteliste

73

Integer value

Heltalsværdi

74

Color variables

Farvevariabler

75

Size variables

Størrelsesvariabler

76

Validation type

Valideringstype

77

Date for document.

Dato for dokument.

78

Sequence

Gennemløb

79

Ascending

Stigende

80

Gross height

Bruttohøjde

81

Gross width

Bruttobredde

82

Gross depth

Bruttodybde

83

Ready for posting

Bogføringsklar

84

Update worker periods

Opdater arbejderperioder

85

Job requirement

Opgavekrav

86

Handling time

Ekspeditionstid

87

Package handling time

Styktid

88

Compression of Intrastat

Komprimering af Intrastat

89

Ruler

Lineal

90

Route consumption

Ruteforbrug

91

cc

Cc

92

Create project

Projektoprettelse

93

Posting date for job

Bogføringsdato for kørslen

94

Compile application

Kompiler applikationen

95

Reconciliation summary

Bankafstemningstotaler

96

Warehouse items

Varelagersteder

97

Batch number group

Batchnummergruppe

98

Naming

Navngivning

99

Buyer groups

Disponentgrupper

100

Inventory order transaction

Lagerordrepostering

101

Is the dimension active?

Er dimensionen aktiv?

102

%1 records in table: %2

%1 poster i tabel: %2

103

CP

CP

104

Transport method

Transportmåde

105

Tax office

Skattekontor

106

Task code

Opgavekode

107

Backorder lines

Restordrelinjer

108

Project transaction date

Projekttransaktionsdato

109

Warehouse, moving to

Lagersted, der flyttes til

110

Vendor relation

Leverandørrelation

111

One voucher number only

Kun ét bilagsnummer

112

Intra-Community invoice

Fællesskabsfaktura

113

Packing duty

Emballageafgift

114

Picking list registration

Pluklisteregistrering

115

Contract total

Kontraktsum

116

Search direction

Søgeretning

117

Production input

Produktionsindlagring

118

Customer - packing slip lines

Debitor - Følgeseddellinjer

119

Remain status

Reststatus

120

Transaction list

Transaktionsliste

121

m3

m3

122

Data source

Datakilde

123

Upgrade job

Opgraderingskørsel

124

Shows hour consumption for the project.

Viser timeforbruget på projektet.

125

User log

Brugerlog

126

Payment days

Betalingsdage

127

Font size

Font-størrelse

128

Ledger updates - WIP

Finansopdateringer - IGVA

129

Product groups

Produktgrupper

130

Database log setup

Opsætning af databaselog

131

Quarantine number

Karantænenummer

132

Top node

Topnode

133

Price/discount agreement journals

Pris-/rabatkladder

134

Trade agreement journal names

Pris-/rabatkladdenavne

135

Accumulation

Akkumulering

136

Project transactions

Projekttransaktioner

137

Changed labels

Ændrede labels

138

Applications

Applikationer

139

Method not found: '%1

Metoden findes ikke: '%1

140

Project template

Projektskabelon

141

Business Connector status

Business Connector-status

142

Customer transaction

Debitorpost

143

Sales tax group for automatic tax.

Momsgruppe for automatisk skat.

144

Taxable amount

Beskatningsgrundlag

145

Favorites

Foretrukne

146

Branch/Subsidiary

Afdeling/datterselskab

147

Terms of delivery

Leveringsbetingelser

148

Posted sales tax corrections

Bogførte momskorrektioner

149

Subheadings

Underoverskrifter

150

Bank code

Bankkode

151

Raw materials in process

Råvarer i arbejde

152

Finished items in process

Færdigvarer i arbejde

153

Watermark

Vandmærke

154

Disposal parameters

Kassationsparametre

155

Depreciation (prior years)

Afskrivning (foregående år)

156

Web page

Webside

157

* = Payment schedule exists

* = Betalingsplan foreligger

158

Adjustment

Tilpasning

159

Create or update number sequence groups.

Oprettelse og vedligeholdelse af nummerseriergrupper

160

Bank relation

Bankrelation

161

Task list

Opgaveliste

162

Disable

Deaktiver

163

Item configurations

Varevarianter

164

Fixed asset note

Anlægsaktivnote

165

Value model must be specified.

Værdimodel skal angives.

166

Acquisition costs prior years

Anskaffelsesomkostninger i tidligere år

167

Reclassification this year

Genklassificering i indeværende år

168

Source table ID

Kildetabel-id

169

Subcontractor work

Underleverandørarbejde

170

Statistics overview of bills of exchange

Statistikoversigt over veksler

171

Block status

Blokeringsstatus

172

Dimensions display

Dimensionsvisning

173

Included warnings

Inkluderede advarsler

174

Payment instruction

Betalingsvejledning

175

BTL91

BTL91

176

Hour transactions

Timeposteringer

177

Renumbering of validated payments

Re-nummerering af validerede betalinger

178

Job tasks

Arbejdsopgaver

179

Postings were considered until

Posteringer var i betragtning indtil

180

Transfer status

Overførselsstatus

181

Document conclusions

Dokumentkonklusioner

182

Return status

Returstatus

183

Bcc

Bcc

184

Sales targets

Salgsmål

185

Simulated prices

Simulerede priser

186

Responsibilities distribution

Ansvarsfordeling

187

Create or update sales activities.

Opret eller vedligehold salgsaktiviteter.

188

Decision

Beslutning

189

Tree list

Træliste

190

Origin gross

Bruttogrundlag

191

Iceland

Island

192

Dimension number

Dimensionsnummer

193

Subscription type

Abonnementstype

194

Price change

Prisændring

195

Show project statements.

Vis projektopgørelser.

196

Settled federal 1099

Afregnet 1099 på forbundsniveau

197

Settled state 1099

Afregnet 1099 på statsniveau

198

Titles

Titler

199

Office location

Kontoradresse

200

Printing date

Udskriftsdato

201

Force

Gennemtving

202

Page break per primary dimension set

Sideskift for hvert primære dimensionssæt

203

Team task

Teamopgave

204

Hour - price average

Time - Prisgennemsnit

205

Code coverage data

Kodedisponeringsdata

206

Cost currency

Omkostningsvaluta

207

Create alert rule

Opret påmindelsesregel

208

Transport calendar

Transportkalender

209

Delivery control

Leveringskontrol

210

Entity key

Enhedsnøgle

211

Message direction

Meddelelsesretning

212

Sales lines

Salgslinjer

213

Correlation

Korrelation

214

Lookup table

Opslagstabel

215

Pallet tagging

Pallemærkning

216

Employee is not specified.

Medarbejderen er ikke angivet.

217

Processes

Processer

218

Possible delivery percentage

Mulig leveringsprocent

219

Do you still want to continue?

Vil du stadig fortsætte?

220

Diagnosis codes

Diagnosekoder

221

Stage reasons

Stadieårsager

222

Service responsible

Serviceansvarlig

223

Create and manage promissory notes.

Opret og håndter egenveksler.

224

Cost template

Omkostningsskabelon

225

Equivalence charge amount

Ækvivalensgebyrbeløb

226

French Siret

Fransk Siret-nummer

227

BLWI country/region groups

BLWI-lande/-regionsgrupper

228

Official declaration

Officiel opgørelse

229

Normal value

Normalværdi

230

Queue manager

Køstyring

231

Thailand

Thailand

232

Costing method

Kalkulationsmetode

233

Work description

Arbejdsbeskrivelse

234

Additional subfolders

Ekstra undermapper

235

Depreciation convention

Afskrivningsprincip

236

Debug

Fejlfinding

237

Vendor payment journal

Kreditorbetalingskladde

238

Number sequence references

Nummerseriereferencer

239

Ledger period

Finansperiode

240

Electronic ICP declaration

Elektronisk ICP-opgørelse

241

Reset status

Sæt status tilbage

242

Conversion

Konvertering

243

PIN code

PIN-kode

244

Change your account information.

Rediger kontooplysningerne.

245

Executing

Afvikler

246

Travel account number

Rejsekontonummer

247

Consistency check

Konsistenskontrol

248

Expense report reject status.

Afvisningsstatus for udgiftsrapporten.

249

Departure date

Afrejsedato

250

Hierarchy type

Hierarkitype

251

Latest completion time

Sidste færdiggørelsestidspunkt

252

Qualify

Kvalificerer

253

Disqualify

Diskvalificer

254

Party ID

Part-id

255

Professional suffix

Efterstillet faglig personbetegnelse

256

Ledger allocation rule

Finansfordelingsregel

257

Batch server groups

Batchservergrupper

258

Ledger allocation basis source

Kilde for finansfordelingsbasis

259

Notification type

Beskedtype

260

Workflow instance ID

Id for arbejdsgangsforekomst

261

Entity name

Enhedsnavn

262

Workflow originator

Igangsætter af arbejdsgang

263

Worker hour utilization – billable rate

Udnyttelse af arbejdertimer – faktureringsgrad

264

Project hour utilization – efficiency rate

Udnyttelse af projekttimer – effektivitetsgrad

265

Hourly rate

Timepris

266

Arrival overview

Modtagelsesoversigt

267

Unable to find format configuration

Formatkonfigurationen blev ikke fundet

268

Cues

Køindikatorer

269

The parameter index is not valid.

Parameterindekset er ugyldigt.

270

Fallback costing version

Reserveefterkalkulationsversion

271

Time dimension

Tidsdimension

272

Runtime task

Kørselsopgave

273

Return selected expense document.

Returner det valgte udgiftsdokument.

274

Currency name

Valutanavn

275

Transaction list

Posteringsliste

276

Process templates

Processkabeloner

277

Should the document service expose the update operation?

Skal dokumenttjenesten vise opdateringshandlingen?

278

Posting account '%1' is not specified

Bogføringskontoen '%1' er ikke angivet

279

Workflow element type not supported.

Workflow-elementtypen understøttes ikke.

280

Rename project stage

Omdøb projektstadiet

281

Skipping conflict detection.

Springer over konfliktsporing.

282

Fiscal group

Regnskabsgruppe

283

Automatic forecast reduction

Automatisk prognosereduktion

284

Helper data

Hjælpefunktionsdata

285

Task recorder

Arbejdsrutineoptager

286

Stop recording

Stop optagelse

287

Recorded tasks

Registrerede arbejdsrutiner

288

Long-Term investments

Langsigtede investeringer

289

Notes receivables

Tilgodehavende veksler

290

Short-Term investments

Kortsigtede investeringer

291

Show world view

Vis verdensbillede

292

Workflow tracking type

Arbejdsgangssporingstype

293

Workflow tracking context

Arbejdsgangssporingskontekst

294

Converted prospects

Konverterede kundeemner

295

Production-consumed

Produktionsforbrugt

296

Catalog group does not exist.

Kataloggruppen findes ikke.

297

Color scheme

Farveskema

298

Order entry deadline groups

Ordreindtastningsfristgrupper

299

On behalf of

På vegne af

300

Total cost:

Totalomkostning:

301

Authorized until

Berettiget indtil

302

Invalid outcome type %1.

Ugyldig udfaldstype %1.

303

Cost rollup by cost group

Omkostningstotaler pr. kostgruppe

304

Reservation combination methods

Kombinationsmetoder for reservationer

305

Market

Marked

306

Document format %1 does not exist.

Dokumentformatet %1 findes ikke.

307

Stopped

Spærring

308

Replacement date

Erstatningsdato

309

Base sales price

Basissalgspris

310

Employee details

Medarbejderoplysninger

311

Sales order - packing slip

Salgsordre - Følgeseddel

312

Purchase update

Købsopdatering

313

Groups initially collapsed

Grupper er sammentrukket i starten

314

Test group

Testgruppe

315

Municipality

Kommune

316

Pallet at To location

Palle på lokationsdestination

317

Create new To pallet

Opret ny lokationspalle

318

Reason code requirements

Årsagskodekrav

319

Standard lead times

Standardleveringstider

320

The company of the customer for the payment

Firmaet bag kunden for betalingen

321

Set up cost pricing for projects

Konfigurer kostprissætning for projekter

322

Service agreement tasks for the project

Serviceaftaleopgaver for projektet

323

Rating model

Rangeringsmodel

324

Product family

Produktfamilie

325

Dispatch board

Planlægningstavle

326

Failed to find WorkflowSubWorkflowTable.

WorkflowSubWorkflowTable blev ikke fundet.

327

Collection

Incasso

328

Fixed asset number sequence must be set to continuous.

Anlægsaktivnummerserien skal være fortløbende.

329

Compensation grids

Kompensationsgitre

330

Carrier interface

Fragtmandsgrænseflade

331

Carrier issues

Fragtmandsproblemer

332

Refresh form view

Opdater formvisning

333

Carrier accounts

Fragtmandskonti

334

Summary account

Samlekonto

335

Open subscription form

Åbn abonnementsform

336

Agreement wizard

Aftaleguide

337

Record count

Postantal

338

Deliver picked items

Levér plukkede varer

339

Leave

Orlov

340

Create or update discount information

Opret eller opdater rabatoplysninger

341

Debit (in EUR)

Debit (i EUR)

342

Unload

Aflæs

343

Operation details

Operationsdetaljer

344

Variance analysis statement

Opgørelse af afvigelsesanalyse

345

Monthly equivalent

Månedlig ækvivalent

346

Hourly equivalent

Timemæssig ækvivalent

347

Threshold amount

Tærskelbeløb

348

Item line threshold

Fakturalinjetærskel

349

Worker information

Arbejderoplysninger

350

Column definition

Kolonnedefinition

351

Shipment number: %1

Forsendelsesnummer: %1

352

Bank account trap

Bankkontofælde

353

Include payment reference when summing bank

Inkluder betalingsreference ved bankopsummering

354

Customer method of payment bank accounts

Bankkonti for debitorbetalingsmåde

355

Vendor method of payment bank accounts

Bankkonti for kreditorbetalingsmåde

356

Query statement

Forespørgselssætning

357

Compensation events

Kompensationshændelser

358

Dimension control

Dimensionskontrol

359

Basis information

Basisoplysninger

360

Process events

Proceshændelser

361

Create compensation process events

Opret kompensationsproceshændelser

362

AssetAcquired

AssetAcquired

363

Key performance indicator of profitability

Nøgletal for rentabilitet

364

Cash advance accounts

Kontantforskudskonti

365

Refreshes the exception log

Opdaterer undtagelsesloggen

366

Project expense policies

Projektudgiftspolitikker

367

Gap percent

Forskelsprocent

368

Job selection

Jobvalg

369

Skill gap

Kompetencekløft

370

Number of decimals.

Antal decimaler.

371

Commission transactions

Provisionsposter

372

Business overview

Forretningsoversigt

373

B: Middle

B: Midterste

374

Represents

Represents

375

Opportunity

Opportunity

376

Lead

Lead

377

Budget parameters

Budgetparametre

378

Draft budget revisions

Udkast til budgetrevisioner

379

Line net amount

Linjenettobeløb

380

Total interest amount assessed on the invoice

Samlet rentebeløb opgjort på fakturaen

381

Invoice description

Fakturabeskrivelse

382

Item sales tax

Varemoms

383

Create prenotes

Opret adviseringer

384

Prenote status

Adviseringsstatus

385

Pro forma packing slip

Proformafølgeseddel

386

Body part

Legemsdel

387

Print setup

Udskriftsopsætning

388

Dimension constraint tree

Dimensionsbegrænsningstræ

389

Case information

Sagsoplysninger

390

Customer pools

Kundepuljer

391

Company type

Firmatype

392

Manually hidden products in the navigation categories

Manuelt skjulte produkter i navigationskategorier

393

Delivery line to order line relationship

Leveringslinje til ordrelinjerelation

394

Calculate periodic interest

Beregn perioderente

395

Invoice journal lines

Fakturakladdelinjer

396

Affix

Affix

397

Connect to source database

Opret forbindelse til kildedatabase

398

Production flow model

Produktionsflowmodel

399

Production flow models

Produktionsflowmodeller

400

Replenishment strategy

Genbestillingsstrategi

401

Product quantity variance

Afvigelse i produktantal

402

Fax receipts cover page

Forside til faxkvitteringer

403

Production instructions

Produktionsinstruktioner

404

Vendor exception groups

Grupper med kreditorundtagelser

405

Set scan mode

Indstil scanningstilstand

406

Meter readings

Tælleraflæsninger

407

Project funding rule

Projektbevillingsregel

408

The revised budget minus actuals

Det reviderede budget minus faktiske

409

A: Highest

A: Øverste

410

Statistics calculation

Statistikberegning

411

Product information

Produktoplysninger

412

Product translation

Produktoversættelse

413

Close inventory

Lukning af lageret

414

Category details

Kategoridetaljer

415

Choose kanban flows

Vælg kanbanprocesser

416

Budget manager

Budgetchef

417

Line position number

Linjeplaceringsnr.

418

Invoice totals matching details

Fakturatotalers tilsvarende oplysninger

419

Create fixed quantity kanbans

Opret fastmængde-kanbans

420

Vendor catalogs

Kreditorkataloger

421

Retire policy

Pensionspolitik

422

Available organization nodes:

Tilgængelige organisationsnoder:

423

Create or update main accounts

Opret eller opdater hovedkonti

424

Order number/project number.

Ordrenummer/projektnummer.

425

Signature requirement details

Oplysninger om signaturkrav

426

Production order status change

Ændring af produktionsordrestatus

427

Signature failure

Signaturfejl

428

Shopping protocol

Indkøbsprotokol

429

Attach receipt file

Vedhæft kvitteringsfil

430

Illegal splitting

Ugyldig splitning

431

Spain

Spanien

432

Error cause

Fejlårsag

433

Interest lines

Rentelinjer

434

Weight of shipment in kilos

Forsendelsens vægt angivet i kilo

435

Arrival

Ankomst

436

Location

Placering

437

Ledger budget

Finansbudget

438

Number of gaps

Antal huller

439

The work item queue name

Navnet på workflowopgavekøen

440

Number sequence Scope

Nummerserieomfang

441

Travel requisition number

Rejserekvisitionsnummer

442

Reconciliation status

Afstemningsstatus

443

Total estimate

Samlet overslag

444

System language

Systemsprog

445

Liquidity

Likviditet

446

Vendor product receipts

Kreditorproduktkvitteringer

447

Derived requirements

Afledte behov

448

Operation list

Operationsoversigt

449

Production pools

Produktionspuljer

450

Start/End

Start/slut

451

Line discount total of the lines

Summen af linjernes linjerabat

452

Unit conversion

Enhedsomregning

453

Offset

Modregn

454

Inventory by inventory dimension aging report

Lager aldersfordelt pr. lagerdimension

455

Diskette

Diskette

456

Cost center number.

Bærernummer.

457

Number sequence %1 has been exceeded.

Nummerserie %1 er overskredet.

458

Calculation expression

Beregningsudtryk

459

Session ID

Session-id

460

Super grand total

Overordnet hovedtotal

461

Action message

Aktionssat

462

Report summary

Rapportoversigt

463

Model properties

Modelegenskaber

464

Agreement confirmation number

Nummer på aftalebekræftelse

465

Print timesheet sign-off report

Udskriv godkendelsesrapport for timeseddel

466

Certifying organization

Certificeringsorganisation

467

Open customer transactions

Åbne debitorposteringer

468

Find and replace

Søg og erstat

469

Ledger date dimension table

Dimensionstabel for finansdato

470

Invoicing period

Faktureringstermin

471

Component control

Komponentstyring

472

Define a query filter

Definer et forespørgselsfilter

473

Specification level in General ledger module.

Specifikationsniveau i finansmodulet

474

ABC classification

ABC-klassifikation

475

List of updated packing slips

Oversigt over opdaterede følgesedler

476

Debit account

Debetkonto

477

Screen

Skærm

478

Maintain configurations

Vedligehold konfigurationer

479

Purpose number.

Formålets nummer.

480

Interest job

Rentekørsel

481

Journal %1 is locked by system.

Kladden %1 er systemspærret.

482

Marked

Afmærket

483

Mandatory configuration

Tvungen variant

484

Item alternative

Varealternativ

485

View the calculated sales tax amounts

Vis de beregnede momsbeløb

486

Configuration rules

Variantregler

487

Sales parameters

Ordreparametre

488

Data value

Dataværdi

489

Route-reported

Rutemeldt

490

Route consumption journal

Ruteforbrugskladde

491

Vendor account statement

Kreditorkontoudtog

492

Customer interest note

Debitorrentenota

493

Debit posting

Debetkontering

494

Credit posting

Kreditkontering

495

Description of the method of payment.

Betegnelse for betalingsmåden.

496

Purchase calendar

Indkøbskalender

497

Coverage status

Disponeringsstatus

498

Cost amount charges

Kostbeløbsgebyrer

499

Qty. change

Aktionsantalstillæg