Bakterie (2013 by Michał Cebula) Flashcards Preview

Tłusty czwartek > Bakterie (2013 by Michał Cebula) > Flashcards

Flashcards in Bakterie (2013 by Michał Cebula) Deck (82):
1

Które z przedstawionych czynników uwalnianych przez ogrzanie zawiesiny krwinek badana jest konieczny do wzrostu Haemaphilius influenze na agarze czekoladowym?

- hemoglobina

2

Która z przedstawionych procedur jest najlepsza do dekontaminacji wrażliwych na wysoką temperaturę przyrządów wielokrotnego użytku?

– sterylizacja przy użyciu tlenku etylenu

3

Które z następujących zestawień morfologii bakterii jest złe?

- Bacteroides to bztln sporująca pałeczka gram (-)

4

Które z niżej podanych szczepów E. coli powoduje wystąpienie zakażenia objawiającego się stolcem zawierającym krew i ropę?

- enteroinwazyjne (EIEC)

5

Z niżej podanej listy wybierz podłoże, na które powinna być wysiana próbka podbarwionego krwią, mętnego moczu od kobiety z objawami dysurii i częstomoczu

- podłoże MacConkey`a

6

Która z toksyn wymaga zastosowania leczenia antytoksyną?

- jadu kiełbasianego i tężca

7

Czynnikiem etiologicznym jakiego schorzenia jest H. pylori

- choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy

8

Która cecha charakteryzuje rodzaj Neisseria?

- zdolność do wytwarzania oksydazy

9

Późnym następstwem zakażenia paciorkowcem jest

- gorączka reumatyczna

10

Paciorkowcem powodującym najczęściej zakażenia u noworodków jest

- Streptococcus agalactiae

11

W pierwszym okresie duru brzusznego Salmonella typhi najczęściej izolowana jest z

- z krwi

12

Ropa pobrana od pacjenta miała kolor niebiesko–zielony i zawierała dużą populację pałeczek gram ujemnych. Najbardziej prawdopodobny organizm odpowiedzialny za to zakażenie należy do rodzaju

- Pseudomonas

13

Który z wymienionych mikroorganizmów produkuje neurotoksynę?

- Clostridium botulinum

14

Zdolność do przetrwania prątków po wchłonięciu przez makrofagi przypisuje się

- bakteryjnemu zahamowaniu tworzenia się fagolizosomu i przeciwdziałanie zakwaszeniu wewnątrz endosomu

15

Technik laboratoryjny wyizolował drobnoustrój rosnący na agarze z krwią. Kolonie były gładkie, okrągłe, o jasnożółtym zabarwieniu, z wąskimi przejaśnieniami wokół spowodowanymi hemolizą .
Drobnoustrój ten fermentuje mannitol, a test na katalazę i koagulazę są dodatnie. Jaki to drobnoustrój?

- Staphylococcus aureus

16

Które z wymienionych zakażeń może być zaliczone jako oportunistyczne

- obecność Escherichia coli w krwi pacjenta z białaczką, otrzymującego chemoterapię

17

Który z drobnoustrojów powodujących wymienione choroby ma największą zdolność do wywoływania układowych zapaleń?

- płonnica

18

W leczeniu gruźlicy stosuje się terapię wielolekową ponieważ

- jest to konieczne aby zapobiec nadkażeniu

19

Toksyna bakteryjna , która przyczepia się do presynaptycznych końców nerwów cholinergicznych (gdzie blokuje uwalnianie Ach ) jest produkowana przez

- Clostridium botullinum

20

Pasożytem wewnątrzkomórkowym jest

- Mycobacterium tuberculosis

21

Który z antygenów Streptococus pyogenes jest odpowiedzialny za wzbudzenie przeciwciał ochronnych?

– białko M

22

Który z czynników patogennych jest najważniejszy w wywoływaniu zapalenia serca u pacjentów z chorobą reumatyczną?

– istnienie wspólnych epitopów pomiędzy glikoproteinami paciorkowców i tkanki mm.sercowego

23

Który z wymienionych drobnoustrojów Actynomycetales jest gram dodatnią laseczką wykazującą prawdziwe odgałęzienia w hodowli i materiale z ran?

- Actinomyces i Nocardia

24

Dwie toksyny bakteryjne o identycznym mechaniźmie działania produkowane są przez

– E. coli i Vibrio cholerae

25

Szczepionka Di–Per–Te

- antytoksyna błonnicza,
- antytoksyna tężcowa,
- inaktywowana Bordetella pertusis

26

Najważniejszą strukturą chroniącą przed fagocytozą u paciorkowców grupy A jest

- białko M

27

Toksyną produkowaną przez S. aureus, która jest odpowiedzialna za pęcherzyce gronkowcową jest

- exfoliatyna

28

Gram ujemne oportunistyczne bakterie obejmują wszystkie z wymienionych oprócz

- Actinomyces

29

Która z wymienionych cech jest niezbędna do ostatecznej identyfikacji S. pyogenes?

- przynależność do grupy A

30

Należy przygotować specjalne podłoże wzrostowe dla rzadko spotykanych drobnoustrojów o dużych wymaganiach ożywczych . Przepis na to podłoże zawiera aminokwasy, witaminy, katalazę, glukozę i płodową surowicę cielęcą. Którą z wymienionych metod można zastosować do sterylicji tego podłoża?

- filtrowanie przez celulozowe sączki

31

Która toksyna może przekształcić się w toxoid? -

egzotoksyna (Toksoid - nieaktywna i nieszkodliwa dla zdrowia pochodna toksyny np. toksyny tężcowej, używana do wywołania produkcji odpowiednich przeciwciał.)

32

Charakterystycznym objawem zakażenia Salmonella gastroenteritialis jest

– biegunka

33

Który z wymienionych drobnoustrojów z rodziny Actinomycetes może być zidentyfikowany na podstawie obecności żółto–pomarańczowych ziarnistości (ziarenek siarki) w ropie z rany?

– Actinomyces

34

Zdolność bakterii do wywoływania choroby w organizmie gospodarza

- patogenność

35

Które z wymienionych czynników występują u bakterii gram ujemnych?

- egzo- i endotoksyna

36

Która z metod sterylizacji jest najlepsza do wyjałowienia pustego szkła laboratoryjnego?

- suche gorące powietrze

37

Które stwierdzenie jest nieprawdziwe dla transpozonów?

- są autonomiczne

38

Co dzieje się z bakteriami gram (-) po zadziałaniu alkoholem podczas barwienia metoda gram?

- stają się bezbarwne

39

Bakteryjne endospory

- są produkowane kiedy dostarczenie składników odżywczych ulega ograniczeniu

40

Ścisłe beztlenowce nie są zdolne do wzrostu w obecności tlenu , ponieważ tlen jest toksyczny dla ich wzrostu . Powodem tego jest to, iż ścisłe beztlenowce -

nie posiadają katalazy i dsymutazy nadtlenkowej

41

Złożone podłoże bakteriologiczne zawiera

- wiele składników ilościowo niezidentyfikowanych

42

Który z drobnoustrojów jest najczęstszą przyczyną zakaźnego zapalenia wsierdzia?

– Paciorkowce zieleniejące

43

Spośród gram ujemnych beztlenowych pałeczek najczęstszym patogenem człowieka jest

– Bacterioides fragilis

44

Kuliste bakterie, dla których optymalną temperaturą wzrostu jest temperatura ciała ludzkiego, ginące w obecności tlenu najlepiej charakteryzuje

- mezofilne, betlenowce bezwzględne, ziarenkowce

45

Organellami ruchu u bakterii są

- rzęski

46

Wymienione składniki nie występują w komórce bakteryjnej oprócz

- DNA

47

Które z poniższych źródeł zakażenia jest najbardziej prawdopodobne w przypadku epidemii czerwonki, która wybuchła na terenie wiejskim?

- człowiek nosiciel

48

Pałeczki Shigella można odróżnić od Salmonella w laboratorium mikrobiologicnm na podstawie

- ruchliwości

49

Od przewlekle chorego pacjenta , który zmarł z powodu zapalenia płuc wyizolowano gram ujemne pałeczki (nieruchliwe) tworząc duże, śluzowe kolonie na podłożu agarowym . Do którego z poniższych rodzajów należą prawdopodobnie te bakterie?

- Klebsiella

50

Bacillus anthacis posiada wszystkie z poniższych cech poza

- może przeżywać wewnątrz komórek fagocytujących

51

Które z poniższych zakażeń nie należy do tej listy?
(Wiem pytanie bez sensu, ale jest xD)

- choroba legionistów

52

Haemophilius influenzae typ B jest główną przyczyną różnych zakażeń u małych dzieci. Które z nich do nich nie należy?

- zapalenie wsierdzia

53

Bakteria produkującą toksyny, która aktywuje cyklazę adenylową, powodując akumulację cAMP w kom. nabłonkowych śluzówki jelit jest

– Escherichia coli

54

Bakterią produkująca egzotoksynę o tym samym mechaniźmie działania co toksyna błonnicy jest

– P. aeruginosa

55

Jak można odróżnić N. meningitidis od N. gonorrchoeae?

- badając metabolizm węglowodanów

56

Yersinia enterocolitica jest czynnikiem etiologicznym

- zapalenie krezkowe węzłów chłonnych

57

Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe dla endotoksyn bakterii gram ujemnych?

- są odpowiedzialne za biegunkę powodowaną przez te bakterie

58

Transpozony różnią się od plazmidów tym, że transpozony

- nie są zdolne do samodzielnej replikacji

59

W którym z mechanizmów przenoszenia u bakterii biorą udział bakteriofagi?

- transdukcja

60

Bakteie gram (+) różnią się od bakterii gram (-) tym, że

- zawierają (+) w ścianie komórkowej kwasy tejchojowe

61

Pojęcie zjadliwości obejmuje

- inwazyjność i toksyczność

62

Toksyczność bakteryjna egzotoksyn

- może być ujawniona w tkankach, które nie są siedliskiem bakterii

63

Następująca lista obejmuje mechanizmy genetycznego przenoszenia u bakterii. Który wymaga obecności plazmidu w jednej z komórek?

- koniugacja

64

Fakultatywne wewnątrzkomórkowe patogeny są zdolne do przeżywania i namnazania się w fagocytach. Które z wymienionych organizmów nie należą do tej grupy?

- Haemophilius influenzae

65

Podstawowymi składnikami odżywczymi dla bakterii są

- związki węgla, aminokwasy, tłuszcze (WAT)

66

Które stw. o endotoksynach jest nieprawdziwe?

– ich toksyczność może być zniszczona przez autoklowanie

67

Rejonem ciała, w którym bakterie bztln stanowią największą część populacji drobnoustrojów jest

– jelita

68

Streptococcus pneumoniae różni się od Streptococcus pyogenes tym, że

- rozpuszcza się w solach żółci

69

Bakterie, które czerpią energię z procesów utleniania związków org.

– heterotrofu (chemorganotrofy)

70

Streptococcus pyogenes produkuje wiele różnych biologicznie aktywnych metabolitów zewnątrzkomórkowych, który z wymienionych nie należy do tej grupy?

- exafoliatyna

71

S. aureus produkuje wiele różnych egzotoksyn, która z wymienionych nie należy do tej grupy?

- neurotoksyna

72

Który z wymienionych czynników zjadliwości bakterii może wykazywać aktywność enzymatyczną?

- egzotoksyna

73

Na ostry dyżur – mężczyzna – ropa z cewki moczowej – badanie gram (–) dwoinki. Które z podłoży do izolacji najbardziej prawdopodobnego patogenu?

– podłoże Thayer–Martina

74

Który z wymienionych drobnoustrojów wywołuje wrzodziejaca chorobę przenoszona droga płciowa zwana wrzodem miękkim

– Haemophilius ducreyi

75

Które stwierdzenie jest prawdziwe dla Staphylococcus epidermidis

– jest zdolny do kolonizacji sztucznych zastawek i cewników dożylnych oraz wywołanie podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia

76

Która z wymienionych metod sterylizacji jest najlepsza do wyjaławiania roztworu soli w butelce

– autoklawowanie

77

Której z wymienionych właściwości nie posiada Listeria monocytogenes

– tworzenie przetrwalników

78

Która z wymienionych zależności jest nieprawidłowa w krątkowicy z Lyme

– diagnoza, badanie zmian pierwotnych w ciemnym polu

79

Która z chorób jest wywołana przez mikroorganizmy należące do normalnej flory

– aktynomykoza

80

Mikroorganizmem najczęściej wywołującym niegonokokowe zapaleni stawów u dorosłych jest

– S. aureus

81

Najlepszą metoda wczesnej dgn kiły jest

– oglądanie próbek ze zmiany pierwotnej w mikroskopie ciemnego pola

82

Gronkowce różnią się od Paciorkowców

- zdolnością tworzenia katalazy