Barnorto & reuma Flashcards Preview

Termin 9 - Pediatrik > Barnorto & reuma > Flashcards

Flashcards in Barnorto & reuma Deck (56):
1

Vilka ortopediska tillstånd screenar man för hos barn?

Kongenital höftluxation och strukturell skolios

2

Vilket test använder man för screening av höftledsluxation hos nyfödda?

Ortolanis test

3

Om barnet har höftledsluxation vid födseln, hur behandlar man detta och hur länge?

Von Rosen-skena i 6-12 veckor

4

Hur kan man upptäcka höftluxation hos post-neonatala barn?

1. skenbar femurförkortning
2. Asymetriska hudveck
3. Abduktionsinskränkning (pga att adduktorerna är kortare)

5

Vid vilken åldersgräns gör man ultraljud av höfterna?

Mimmi har inte skrivit svar här och jag hittar inget på nätet, men gör UL vid misstänkt COXITIS SIMPLEX för att påvisa vätska. Coxitis får man 3-12 år enl LISA LABIA

Mvh
Artin Entezarjou, Specialist i Allmänmedicin.
M.D. PhD.

6

Vid vilken åldersgräns gör man röntgen bäcken frontal?

>6 mån

7

Vad beror strukturell skolios på?

Kotkropparna tillväxer inte symmetriskt, rotationsfelställning i kotkroppen med rotationspuckel på konvexa sidan

8

Om barnet har höftledsluxation vid födseln, hur behandlar man detta och hur länge?

Von Rosen-skena i 6 veckor

9

Vid vilken åldersgräns gör man ultraljud av höfterna?

10

Vid vilken åldersgräns gör man röntgen bäcken frontal?

>6 mån

11

Vad innebär skolios?

Lateraldeviation dvs sidoförskjutning av kotpelaren

12

Vad beror strukturell skolios på?

Kotkropparna tillväxer inte symmetriskt

13

Vad kan funktionell skolios bero på?

Olika långa ben, diskbråck

14

Vilket redskap använder man för att bedöma graden av skolios och vad kallas vinkeln man mäter?

skoliometer, Bunnelvinkel

avvikande om över 7 grader - skicka då på rtgn för bedömning av cobbindel

#ArtinEdit

15

Vilka cobbvinklar ger indikation för korsettbehandling?

Cobbvinkel >30-35 grader då det här finns risk för progress.

Korsetten reverserar inte skoliosen utan hindrar progress!

#ArtinEdit

16

Hjälper sjukgymnastik mot strukturell skolios?

NEJ :)

17

Hur många timmar per dygn bärs korsetten?

22 tim/dygn

18

Varför uppkommer pes adductus?

Pga att fötterna har legat så i fosterlivet.

19

Vad utgör grund för om barnet får ortos eller inte för att eventuellt korrigera pes adductus?

Om det är lätt att abducera foten vid undersökning behöver man inte göra något åt det. Om det är stramt och svårar att abducera ger man ortos.

20

Det är värre med cavusfot jämfört med plattfot, varför?

Understödsytan blir mindre.

21

När ska man reagera på plattfothet?

När man inte ser att det uppstår ett fotvalv när de står på tå eller hänger med fötterna från britsen.

22

Vilka symtom får barn med coalitio?

Smärta och stelhet i foten. Vanligast vid 10 års ålder

23

Exempel på vad tågång hos barn kan bero på?

Muskeldystrofier, kongenital kort hälsena, habituell tågång!

24

Vid vilken ålder skall varus/valgus ungefär ha normaliserats?

Vid ca 8 år

25

När ska man diskutera kirurgi vid varus/valgus?

Varus: om det är >10cm mellan knälederna
Valgus: om det är >10cm mellan fötterna

#ArtinEdit

26

Växtvärk. Vilken ålder? Vad krävs för att klassa värk som växtvärk? Behandling?

3-6 år. Blir värre på kvällen deso aktivare barnet varit. etiologi okänt. Möjligen fördröjd värk pga metaboliter efter aktivitet. för diagnos krävs:

1. barnet ska vara pigg som alla andr barn.
2. måste vara omväxlande hö vänster ben
3. får inte vara över leder.
ddx är kroniska artiter, osteomyeliter, tumörsjukdomar.

detta kan inte trollas bort, binda/värkstillande symtomatisk behandling. borde försvinna efter 3-4 månader.

#ArtinEdit

27

Karakteristika vid växtvärk

Ju aktivare barnet har varit på dagen, desto mer värk har det på kvällen. Beror på sura metaboliter i musklerna som ger träningsvärksliknande smärta
Vanligast vid 3-6 år

28

Behandling mot växtvärk?

Endast symtomatisk med paracetamol, massage, elastisk binda.

29

Om tonåringar går lite hältande med ena höften, vad beror det sannolikt på?

Höftfysiolys

30

Olika typer av juvenil artrit (3)?

Oligoartikulär JRA
Polyartikulär JRA
Systemisk JRA

31

Hur många leder engagerade vid oliguartikulär JRA?

mindre än 5

#artinedit

32

Vilka extraartikulära manifestationer kan ses vid JRA?

Uveit, IBD

33

Hur är utbredningen av sjuka leder i kroppen vid polyartikulär JRA?

Tenderar att vara symmetrisk

34

vilka ovanliga leder kan engageras vid polyartikulär JRA?

Käkleder och halsrygg

35

Insjuknandeåldern delar upp sig i två: RF-positiva och RF-negativa, vilka åldrar avses?

RF-negativa: Genom hela barnaåldern
RF-positiva: Tonåren

36

2 år gammal, tidigare frisk pojke. Dagliga febertoppar sedan 1 vecka, >40 grader. Hudutslag, inga fokala infektionssymtom, takykardi. LAB Hb 85, Vita 22, TPK 520, CRP 230. Diff neutrofili. Vilken reumatisk åkomma hos barn?

Systemisk JRA

Antar dock att han ska ha ledvärk också eller? LOL

#ArtinEdit

37

Vilka symtom kan ses vid systemisk JRA?

Feber, utslag, serosit, hepatosplenomegali, lymfadenopati, anemi, leukocytos, trombocytos.

38

Vilka strukturer i ögat kan engageras vid reumatiska sjd?

Iris, corpus ciliare, choroidea (uvea)

39

Vad står JRA för?

Juvenil Reumatoid Artrit

#ArtinEdit

40

Hur hittar man en höftledsdysplasi hos ett barn om barnet är:

a) Nyfött?
b) Sen misstanke, 3 mån?

a) Nyfött: Ortolanis test

Sent upptäckt - Ortolanis test funkar ej nu (muskler för starka)

b) 3 mån: Rtg

41

Beskriv hur man screenar för skolios, när man ska misstänka att det kan föreligga och vad man gör då?

1. Skoliometer: barnet böjs fram och man läser av antalet grader av deviation

2. Om rygg-asymmetri med ≥ 7 på skoliometern ---> remiss till Rtg!

3. Rtg - Cobbs vinkel:
->35-40 grader: stor risk att man behöver op (kan progrediera)
-

42

Indikation för att bära korsett vid skolios?

Cobbvinkel på rtg > 30-35 med progress

43

Hålfot, pes cavus, kan vara tecken på en neurologisk sjukdom.
Vilken?

Polyneuropati - Charcot Marie Tooth

44

Gräns för när man överväger behandling för benlängdsskillnad?

≥ 2 cm skillnad i benlängd vid avslutad växt

45

Om man misstänker höftfysiolys ska man beställa en speciell röntgen. Vilken?

Rtg höft med Lauensteinprojektion

46

Vad är coalitio?
Dx?

Sammanväxning mellan två av fotens ben
-Gör ont t.sk.fr. plattfot/hålfot

-Dx: fråga efter på rtg - kan kräva specialprojektioner och även CT ibland

47

Definition av juvenil kronisk/reumatoid/idiopatisk artrit?

-Kronisk: >6-12 v

-Artrit: ledsvullnad eller minst 2 av följande: rörelsesmärta, rörelsehinder, öm, värmeökad

-Sjd-debut:

48

Vilka former av juvenil artrit finns, vad innebär dessa och vilka av dessa är vanligast?

1. Oligoartikulär(ca 50 %): 5 leder

3. Systemisk (ca 10 %): feber, utslag, serosit, hepatosplenomegali...

49

Vilka leder drabbas oftast vid oligoartikulär JRA?

Andra engagemang?

Knä > fotled > handled

(50 % monartrit)

*Andra engagemang:
-Uveit 20 % (vanligen asymtomatisk hos små barn, akuta symtom hos äldre barn)
-5-10 % systemiska symtom

50

Prognos vid oligoartikulär JRA?

-50 % utv polyartrit
-15 % erosioner
-Risk för lokala tillväxtstörningar
-Om uveit: 10 % blinda efter 10 år, 50 % nedsatt syn, 25 % katarakt/glaukom

51

Oklar feber hos barn - 4 ddx?

1. Infektion
2. IBD
3. Malignitet
4. Bindvävssjd: systemisk JRA, SLE, juvenil dermaomyosit, vaskulit

52

Symtom vid systemisk JRA? Ddx till dessa symtom?

Systemisk JRA:
-Septisk feber --> Sepsis
-Lymfadenopati, hepatosplenomegali, leukocytos --> Leukemi/lymfom
-Meningism --> Meningit
-Serosit (perikardit, pleurit, peritonit) --> SLE
-Artrit/artralgi --> Osteomyelit, septiska artrit

53

Vilken sjd?

Urtikaria, feber, konjunktivit, artralgi. Varit ute på lång promenad på juldagen.

Familjär köldurtikaria (FCU)

Kyla utlöser korta episoder av
– Urtikaria
– Feber
– Konjunktivit
– Artralgi

*Kromosom 1 Gen/protein CIAS1/NALP3

54

Behandling Henoch-Schönlein purpura?

Vanligen endast symtomatisk:

-Buksmärtor/artralgier: NSAID

-Buksmärtor som omöjliggör nutrition trots NSAID: Steroider

55

Diagnostiska kriterier för Kawasakis sjd?

1. Feber ≥ 5 dagar + ≥ 4 av följande:

–Bilateral bulbär konjunktival injektion –Orala mukosaförändringar
–Röda spruckna läppar, rodnat farynx, smultrontunga – Extremitetsförändringar
–Rodnade handflator fotsulor, ödem hand- fotryggar, periungual fjällning
–Polymorft utslag
–Cervikal lymfadenopati

56

Behandling av Kawasakis sjd?

IVIG + ASA