√ + base + meaning Flashcards Preview

Pali intensive course > √ + base + meaning > Flashcards

Flashcards in √ + base + meaning Deck (50):
1

√ cur (curādi)

cur → cor + e = core 
to steal

2

√ dis (curādi)

dis → des + e = dese 
to expound

3

√ chad (curādi)

a →ā = chāde
to cover

4

√ bhū = √ hū

ū→o→av = bhava 
to be

5

√ āp (svādi)

pa + √ āp +uṇā = pāpuṇa + ti 
to attain; reach

6

√ gam (bhūvādi)

gaccha 
to go

7

√ ṭhā (bhūvādi)

tiṭṭha 
to stand; remain; stay
ud + √ ṭhā = uṭṭhahati (to get up)

8

√ si (bhūvādi)

si →s ay +a = saya
to lie down

9

√ sad (bhūvādi)

ni + √ sad → sīd + a = nisīda 
to sit

10

ā + √ i = e

e+ti    *ehi-passiko 
to come

11

√ vaj (bhūvādi)

pa + √ vaj + a + ti = pabbajati 
to go forth

12

√ brū

brū + ti  *brūvanti 
say

13

√ hū

ho+ti
to be

14

√ as

atthi; santi; asi; attha; asmi; asma 
to be

15

√ yā

yāti 
go

16

√ han (bhūvādi)

*hana+ti / han+ti  
to kill

17

√ ji (kiyādi)

jinā 
to conquer; win; overcome

18

√ su (svādi)

suṇā 
to hear

19

√ ci (kiyādi)

cinā 
to gather; collect; accumulate

20

√ kar (tanādi)

karo 
to do; make

21

√ kī (svādi)

kiṇā
to buy

22

√ nam (curādi)

name  [vītināmenti (to pass time)] to incline; bend

23

√ ñā (kiyādi)

(ñā → jā) + nā + ti = jānāti  
to know

24

√ vas (bhūvādi)

vasa 
to live; dwell

25

√ tan (tanādi)

tano 
to expand; spread

26

√ pac (bhūvādi)

paca 
to cook

27

√ vap (bhūvādi)

vapa 
to sow

28

√ ghā (divādi)

ghāya 
to smell

29

√ sā (divādi)

sāya 
to taste

30

√ phus (bhūvādi)

phusa
to touch

31

√ cint (curādi)

cinte 
to think

32

√ kas (bhūvādi)

kasa 
to plough

33

√ pucch (bhūvādi)

puccha
to ask

34

√ bhuj = √ khād (bhūvādi)

bhuñj +a / khād + a 
to eat

35

√ khād (bhūvādi)

khād + a 
to eat

36

√ dis (bhūvādi)

pass + a
to see

37

√ sās (bhūvādi)

sās + a
to teach

38

√ rud (bhūvādi)

rud + a / rod +a
to cry, weep

39

√ vad (bhūvādi)

vad + a
to say

40

√ sā (divādi)

sā + ya
to taste

41

vi + √ kī (svādi)

vikki + ṇā
to sell

42

√ daṇḍ (curādi)

daṇḍ + aya / daṇḍ + e
to punish

43

√ dhāv (bhūvādi)

dhāv + a
to run

44

anu + √ sās (bhūvādi)

anusās + a
to admonish

45

√ jiv (bhūvādi)

jiv + a
to live

46

√ pā (bhūvādi)

piva
to drink

47

√ lap (bhūvādi)

sal + √ lap + a + ti = sallapati
to say

48

√ kath (curādi)

kathe
to say

49

√ bhās (bhūvādi)

bhāsa
to say

50

√ dā (bhūvādi)

dā + a → e + ti = deti
 dādā (duplicate) + ti = dadāti
 ā → a 
to give