Beijing Words 12 Flashcards Preview

北京-北体 > Beijing Words 12 > Flashcards

Flashcards in Beijing Words 12 Deck (21)
Loading flashcards...
1

continue
last

持續/持续
chí xù

2

pet

寵物/宠物
chǒng wù

3

drawer

抽屜/抽屉
choū tì

4

ugly

醜/丑
chǒu

5

smelly
stinky


choù

6

to publish
publishing

出版
chū bǎn

7

exit
export

出口
chū koǔ

8

outstanding

出色
chū sè

9

attend

出席
chū xí

10

deal with
dispose。

處理/处理
chǔ lǐ

11

transfer
deliver

傳遞/传递
chuán dì

12

infection

傳染/传染
chuán rǎn

13

create

創造/创作
chuàng zào

14

to blow
to huff


chūi

15

resignation
to resign

辭職/辞职
cí zhí

16

At a disadvantage
Suffer losses

吃虧/吃亏
chī kuī

17

stimulate

刺激
cì jī

18

secondary

次要
cì yào

19

vinegar


20

to promote

促進/促进
cù jìn

促使
cù shǐ

21

to urge


cuī