Beijing Words 16 Flashcards Preview

北京-北体 > Beijing Words 16 > Flashcards

Flashcards in Beijing Words 16 Deck (25)
Loading flashcards...
1

geography

地理
dì lǐ

2

carpet

地毯
dì tǎn

3

earthquake

地震
dì zhèn

4

nod

點頭/点头
diǎn toú

5

battery

电池
diàn chí

6

radio
broadcasting station

电台
diàn taí

7

to deny

否認/否认
fǒu rèn

8

drop
to drop


9

top
carry on the head

頂/顶
dǐng

10

analyze
analysis

分析
fēn xī

11

equal to

等於/等于
děng yú

12

struggle
strive

奮鬥/奋斗
fèn doù

13

customs

風俗/风俗
fēng sú

14

distribute
allot

分配
fēn peì

15

struggle
strive

奮鬥/奋斗
fèn doù

16

madness
insane
crazy

瘋狂/疯狂
fēng kuáng

17

to deny

否認/否认
fǒu rèn

18

counseling
to coach

輔導/辅导
fǔ dǎo

19

to pay

付款
fù kuǎn

20

analyze
analysis

分析
fēn xī

21

risk

風險/风险
fēng xiǎn

22

customs

風俗/风俗
fēng sú

23

obey

服從/服从
fú cóng

24

negation
to negate

否定
fǒu dìng

25

anger
indignation

憤怒/愤怒
fèn nù