Beijing Words 18 Flashcards Preview

北京-北体 > Beijing Words 18 > Flashcards

Flashcards in Beijing Words 18 Deck (22)
Loading flashcards...
1

honored
gloried

光榮/光荣
guāng róng

2

fig. established standard
A communities customs

規矩/规矩
guī ju

3

overly
excessive

過分/过分
guò fèn

4

expired

過期/过期
guò qī

5

reasonable

合理
hé lǐ

6

contract

合同
hé tóng

7

core

核心
hé xīn

8

to hate


9

Horizontal


héng

10

consequence

后果
hoù guǒ

11

neglect
ignore

忽視/忽视
hū shì

12

butterfly

蝴蝶
hú dié

13

talk nonsense

胡說/胡说
hú shūo

14

alley
alleyway

胡同
hú tòng

15

beard

鬍鬚/胡须
hú xū

16

dust

灰塵/灰尘
huī chén

17

discouraged

灰心
huī xīn

18

exchange rate

匯率/汇率
huì lù

19

lively
active

活潑/活泼
huó pō

20

intense
fierce

激烈
jīliè

21

machine

機器/机器
jīqì

22

bright
promising

光明
guāng míng