Beijing Words 20 Flashcards Preview

北京-北体 > Beijing Words 20 > Flashcards

Flashcards in Beijing Words 20 Deck (21)
Loading flashcards...
1

structure

結構/结构
jié goù

2

to liberate

解放
jiě fàng

3

excuse
excuses

藉口/借口
jiè kǒu

4

coach
instructor

教練/教练
jiào liàn

5

Quit smoking

戒煙/戒烟
jiè yān

6

metal

金屬/金属
jīn shǔ

7

cautious
prudent

謹慎/谨慎
jǐn shèn

8

modern times

近代
jìn dài

9

Try ones best

盡力/尽力
jìn lì

10

as much as possible
to the greatest extent

盡量/尽量
jìn liàng

11

carry out
in progress

進行/进行
jìn xíng

12

wonderful
splendid

精彩
jīng cǎi

13

Physiological

心里
xīn lǐ

14

signal

信號/信号
xìn hào

15

information

信息
xìn xī

16

behavior
action

行為/行为
xíng weí

17

to act
to take action

行動/行动
xíng dóng

18

lucky

幸運/幸运
xìng yùn

19

nature
quality
character

性質/性质
xìng zhì

20

majestic
grand

雄偉/雄伟
xiǒng wěi

21

modify
alter

修改
xiū gǎi