Bekendtgørelse om aut. af veterinærsygeplejerske Flashcards Preview

1HF Lovgivning og Organisation > Bekendtgørelse om aut. af veterinærsygeplejerske > Flashcards

Flashcards in Bekendtgørelse om aut. af veterinærsygeplejerske Deck (11):
1

Hvad er en autorisation?

Autorisation er en forudsætning for udøvelse af en række erhverv, der er styret af lovgivning

Særlig tilladelse til at udføre sit erhverv

2

Hvem kan blive autoriseret?

Alle der har gennemgået erhversuddannelsen

3

Hvilken forudsætning skal opfyldes for at få aut.?

Bestået eksamen på 5. HF og afsluttet uddannelsen

4

Hvornår må aut. vsp udføre sit arbejde?

Efter en dyrlæges anvisning

På en dyreklinik, som er reg. med praksisnummer i dyrlægeregisteret

5

På hvilke dyr må en aut. vsp udføre sit erhverv?

Smådyr, selskabsdyr og på heste, der er frataget konsum

6

Hvornår må arbejdsopgaver varetages af en
autoriseret VSP?
(3 ting)

Uden at dyrlægen er tilstede på dyreklinikken
Når dyrlægen er tilstede på dyreklinikken
Under dyrlægens samtidige overvågning

7

Hvilke vsp'er må udføre nogle arbejdsopgaver uden aut., og hvorfor?

Elever, da disse er under uddannelse

8

Hvordan får man sin autorisation?

Man finder blanketen på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Man skal sende sit uddannelsesbevis og skolebevis for bestået uddannelse

4 ugers behandlingstid

9

Under udøvelsen af sin gerning er den autoriserede veterinærsygeplejerske forpligtet til at udvise _______?

Omhu og samvittighedsfuldhed

10

Hvad skal der til før man kan miste sin autorisation?

Ikke udviser den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed

Hvis man undlader at gøre, hvad man skal

Hvis regler i andre love, bekendtgørelser, EU-retsakter
mv. ikke er overholdt

11

Hvad kan straffen være, hvis man mister sin aut.?
(3 ting)

Bødestraf

Fængsel op til 2 år, hvis det er med vilje er forvoldt skade på menneskers og dyrs sundhed eller fremkaldt fare